Baile Átha Cliath (873) Corcaigh (413) Gaillimh (329) Ciarraí (227) Londain (195) Luimneach (193) Port Láirge (182) Meiriceá (180) An Clár (170) Béal Feirste (168) Tiobraid Árann (146) Dún na nGall (145) Maigh Eo (139) Sasana (129) Dublin (94) Cill Chainnigh (94) An Mhí (85) Sligeach (82) Tír Eoghain (69) Ard Mhacha (67) Ros Comáin (66) Páras (66) An Rinn (66) Cill Mhantáin (64) Doire (63) An Dún (60) Dún Dealgan (59) (56) Cill Dara (55) Béal Átha an Ghaorthaidh (55) Loch Garman (54) Albain (54) An Spidéal (53) Aontroim (52) Cill Airne (52) Trá Lí (47) Muineachán (46) Conamara (44) Liatroim (44) Tuaim (42) Bré (42) An Fhrainc (42) Nua-Eabhrac (41) Dún Laoghaire (40) An Cabhán (40) Cluain Meala (39) Rann na Feirste (36) Ceatharlach (35) Inis (34) Uíbh Fhailí (34) An Iarmhí (34) Cork (34) an Róimh (34) Maigh Chromtha (33) An Daingean (32) Mainistir Fhear Maí (32) Dún Garbhán (32) Droichead Átha (32) Stáit Aontaithe (30) Fear Manach (29) Árainn (29) An Ghearmáin (28) Caiseal (28) Mala (28) Caisleán an Bharraigh (27) An Longfort (26) An Bhreatain Bheag (26) Reilig Ghlas Naíon (26) Laois (26) An Cheathrú Rua (26) Leitir Ceanainn (26) Dún Chaoin (25) Corca Dhuibhne (25) Lováin (24) Baile an Fheirtéaraigh (24) An Caisleán Nua (23) an Blascaod Mór (23) Ó Méith (23) Glas Naíon (23) Learpholl (23) Baile Átha Luain (23) Béal an Átha (22) Ráth Fearnáin (22) Maigh Nuad (22) Ceanada (22) Lios Tuathail (22) Birmingham (21) Cathair Saidhbhín (21) Droim Conrach (21) Frongoch (21) Eochaill (20) Cionn tSáile (20) Kerry (20) Inis Meáin (19) An Spáinn (19) Cathair na Mart (19) Carna (19) Glaschú (19) Tulach Mhór (18) Droichead na Bandan (18) Baile Locha Riach (18) Róimh (18) Inis Córthaidh (18) Béal Átha na Sluaighe (18) an Muileann gCearr (17) Carraig na Siúire (17) Inis Díomáin (17) Oxford (17) Dún Droma (17) Reilig Ghráinseach an Déin (16) Baile Mhistéala (16) An Sciobairín (16) Baile Bhuirne (16) Beirlín (16) Ceann Toirc (16) Cill Rois (15) Tuar Mhic Éadaigh (15) Galway (15) Baile Átha an Rí (15) Aird Mhór (15) Prág (15) An Iodáil (14) Carraig na bhFear (14) Cóbh (14) Gaoth Dobhair (14) An tAonach (14) Port Laoise (14) Binn Éadair (14) Lewes (13) Uachtar Ard (13) Baile an Mhuilinn (13) Conga (13) Durlas (13) Sráid na Cathrach (13) Bealach an Doirín (13) Dún Mánmhaí (13) Cluain Tarbh (13) An Bhreatain (13) Dún Geanainn (13) An Ómaigh (13) Bostún (13) Inis Ceithleann (13) Clare (13) Flóndras (13) Anagaire (13) Stáit (12) Callainn (12) Cloich Chionnaola (12) Cill Chaoi (12) Tír Chonaill (12) Beanntraí (12) Dún Éideann (12) Ráth Maonais (12) Ros Mhic Thriúin (12) An Ráth (12) an tIúr (11) Chicago (11) Daingean (11) Ros Cré (11) Gort an Choirce (11) Béal Átha hAmhnais (11) Leitir Móir (11) Ceapach Choinn (11) Coillte Mach (11) Guaire (11) Mainistir na Féile (11) Cill Orglan (11) Belfast (11) Cois Fharraige (11) Donegal (11) An Creagán (11) Neidín (10) An India (10) Manchain (10) an Clochán (10) Mainistir na Búille (10) Cill Dalua (10) San Francisco (10) Inse Geimhleach (10) Cora Finne (10) Doirí Beaga (10) An Caisleán Riabhach (10) Cúil Raithin (10) Dumhach Thrá (10) Baile Chláir (9) Clár Chlainne Mhuiris (9) Gort (9) Baile na Manach (9) Raghnallach (9) Cill Mocheallóg (9) Béal Easa (9) Ros Muc (9) An Srath Bán (9) Waterford (9) An Tulach (9) Lios Mór (9) Astráil (9) Maigh Cuilinn (9) Ráth Garbh (9) London (9) Droim Mór (9) Gloucester (9) Reading (9) Cill Rónáin (9) Limerick (9) England (9) Wakefield (9) Ard Mhic Nasca (9) An Uaimh (9) Baile Átha Troim (9) Cambridge (9) Baile an Róba (8) Domhnach Broc (8) Cloich na Coillte (8) Latharna (8) An Charraig Dhubh (8) Sráid an Mhuilinn (8) Cill Mhaighneann (8) Port Lách (8) Baile an Mhóta (8) Uíbh Ráthach (8) Tuam (8) California (8) Garmna (8) An Teampall Mór (8) Bealach Conglais (8) Dún Búinne (8) Droichead Nua (8) Cill Mhichíl (8) Baile Mhic Íre (8) Bóthar na Trá (8) Acaill (8) Wandsworth (8) Cill Chomhghaill (8) an Bun Beag (8) Meath (8) Stáit Aontaithe Mheiriceá (8) Béal Átha na gCarr (8) Liospóin (8) Salamanca (8) Leitir Mealláin (7) Lios na gCearrbhach (7) Darú (7) Goirtín (7) Baile an Gharraí (7) Áth na Sceire (7) Eachroim (7) an Astráil (7) Páirc an Fhionnuisce (7) Béarra (7) Crois Araild (7) Trá Mhór (7) Cuinche (7) Beannchar (7) Baile an Chollaigh (7) Dún Pádraig (7) Cúil Aodha (7) Reachlainn (7) Baile Phib (7) An Bhriotáin (7) Cluain (7) Tyrone (7) Gleann Cholm Cille (7) Bonn (7) Iorras (7) Drom Collachair (7) Kilkenny (7) Campa an Churraigh (6) Maínis (6) Baile Átha Í (6) Gleann Aireamh (6) Glinnte Aontroma (6) An Bhlarna (6) Faiche Stiabhna (6) Na Rosa (6) An Nás (6) Éigipt (6) An Fál Carrach (6) Spáinn (6) Carraig Mhachaire Rois (6) Coill Mhic Thomáisín (6) Cill Mhuire (6) Fionnradharc (6) Indreabhán (6) an Eilvéis (6) Washington (6) Mungairit (6) An Baile Nua (6) Sorbonne (6) an Clochán Liath (6) Knutsford (6) Ráth Caola (6) Dún ar Aill (6) Maynooth (6) Baile Uí Fhiacháin (6) Deilginis (6) an tSualainn (6) na Gleannta (6) Éadan Doire (6) Srath an Urláir (6) Biorra (6) Carraig Thuathail (6) Dartmoor (6) Sliabh Rua (6) Béal an Mhuirthead (6) Faing (6) Paris (6) Cill Fhionntain (6) Imleach (6) An Bhóinn (6) an Chill Mhór (6) Creachmhaoil (6) Cnocán Iaróm (5) Baile an Sceilg (5) Deilgne (5) Cill na Mallach (5) An Gleann (5) Carraig an Chabhaltaigh (5) Baile Monaidh (5) an Lagán (5) Cloch na Rón (5) Cinn Mhara (5) Na Blascaodaí (5) Essex (5) An Scoil (5) An tSiúir (5) Cathair Dónall (5) Fiodh Ard (5) Machaire Rátha (5) Brosnach (5) an Tulaigh Bheag (5) An Eaglais (5) an Éigipt (5) Cluain Eois (5) An tSionainn (5) Órán Mór (5) Baile an Bhuinneánaigh (5) Áth Dara (5) Ardach (5) Ráth Bhoth (5) Loch an Oileáin (5) Cill Uird (5) Tamhlacht (5) Mainistir na Corann (5) Surrey (5) Ros an Mhíl (5) An Iorua (5) an Rúis (5) Baile na hInse (5) Dún Mór (5) Brooklyn (5) Baile Brigín (5) Baile Átha Fhirdhia (5) Sydney (5) Ráth Chairn (5) An Fhiacail (5) An Brú (5) Dún Gar (5) Ros Goill (5) Uppsala (5) Osló (5) Clochar (5) Armagh (5) Na Forbacha (5) Lios Ceannúir (5) Killarney (5) Baile an Teampaill (5) An Aill (5) Fionnghlas (5) Cromadh (5) Tuamhain (5) Cill Ala (5) Fearnaigh (5) Teileann (5) America (5) An Chathair (5) Louth (5) Drogheda (5) na Stáit Aontaithe (5) Douai (5) Maidrid (5) Múscraí (5) Seangánach (5) Portland (4) Carraig Fhearghais (4) Bun Abhann Dalla (4) Sráid Eccles (4) Massachusetts (4) York (4) Eilbhéis (4) Cúil an tSúdaire (4) Maothail (4) Ráth Ó gCormaic (4) Cinn Aird (4) Cill Dhéagláin (4) Lusca (4) Lios Póil (4) An tSnaidhm (4) Machaire Fíolta (4) Baile Chathail (4) Trileac (4) Cill Mháille (4) An Charraig Bheag (4) Port Chluain Eoghain (4) Lancashire (4) Lucsamburg (4) Gleann na Madadh (4) Cluain Cearbán (4) Oileán an Ghuail (4) Inis Píc (4) Leamhcán (4) an Chúil (4) An Lochán Beag (4) Reilig an Chnoic (4) Muilte Farannáin (4) Aberystwyth (4) Oileáin Árann (4) Ráth Maoláin (4) An Cuarbhóthar Thuaidh (4) Gleann Beithe (4) Cnoc Mheilearaí (4) Kent (4) an Scrín (4) Tír Fhiachrach (4) Leipzig (4) Nua Eabhrac (4) Dubháth (4) Tipperary (4) Cill Scíre (4) Durham (4) An Sráidbhaile (4) Móinteach Mílic (4) Bhriotáin (4) Béal Átha Longfoirt (4) Rinn (4) Toraigh (4) Iorua (4) Carraig Airt (4) an Droim (4) An Mullach Bán (4) an Móta (4) An Cheapach (4) Cill Charthaigh (4) Baile Sheáin (4) an Mháigh (4) An Ráth Mhór (4) Cluain Dolcáin (4) An Bóthar Buí (4) Corr na Móna (4) An Charraig (4) Muine Bheag (4) Droichead na Banna (4) Cill Gharbháin (4) Bántír (4) Charleville (4) Tír an Fhia (4) Cill Náile (4) Baile Mhic Andáin (4) Baile Chaisleáin Bhéarra (4) Béal Átha Seanaidh (4) Monaghan (4) Cúirt Mhic Shéafraidh (4) Lourdes (4) Spiddal (4) Cliafuine (4) Baile Átha Buí (4) Gránard (4) An tSráidbhaile (4) Lios Dúin Bhearna (4) Béal na mBuillí (4) an Bháinseach (4) Cill Iníon Léinín (4) Reilig Rathúin (4) Bun Cranncha (4) Ceannanas (4) Minnesota (4) Cill Mhic Bhúith (4) Ceann Trá (4) Baile an Ghóilín (4) Béal Átha Beithe (4) Butte (4) An Obair (4) Ard Fhearta (4) Cluain Mhic Nóis (4) Talamh an Éisc (4) Baile an Chaisleáin (4) An Teampall Geal (4) Gleann Maghair (4) Oileán Mhanann (4) Cora Droma Rúisc (4) Fermanagh (4) Baltimore (4) Gleann na gCaorach (4) Gleann Arma (3) An Tulaigh (3) Tuath Ó Siosta (3) Baile na Rátha Thuaidh (3) Pimlico (3) Meiriceá Thuaidh (3) Oberammergau (3) Heidelberg (3) Nice (3) Na hAoraí (3) Stigh Lorgan (3) Londain. (3) Cora Chaitlín (3) Dúlainn (3) Áth Leathan (3) Doire Chonaire (3) Machaire Rabhartaigh (3) An tOileán Mór (3) Bóthar na Bruíne (3) Casla (3) Na Doiriú Theas (3) Ráth (3) An Gabhailín (3) Cill Mheáin (3) Tamhain (3) Carn Domhnach (3) Doire Fhíonáin (3) Marburg (3) Vín (3) Cairlinn (3) Forest Gate (3) Leeds (3) Cill Ia (3) hAlban (3) Cologne (3) Port Omna (3) Roscommon (3) Domhnach Maighean (3) Dundalk (3) An Phortaingéil (3) Béal Átha na Muice (3) Brighton (3) Bristol (3) Cardiff (3) Tír an Iúir (3) Queensland (3) Freiburg (3) Cill Droichid (3) Inis Eoghain (3) Eanach Dhúin (3) An Dúchoraidh (3) Inis Oírr (3) Inis Crabhann (3) Bun an Phobail (3) Caisleán Ghriaire (3) Ghinéiv (3) Clais Mhór (3) Daingean Uí Chúis (3) Fionntrá (3) Port Mearnóg (3) An Bóthar Ard (3) Hamburg (3) an Ostair (3) Baile an Mhanaigh (3) Caisleán Uí Chonaill (3) An Chabrach (3) Fánaid (3) Manainn (3) Droim Seanbhó (3) Cúba (3) Gort na gCapall (3) Ard an Rátha (3) Port an Pheire (3) Tobar an Choire (3) An tSeanchill (3) New South Wales (3) Caisleán na Mainge (3) Ráth Chormaic (3) Tairbeart (3) Southampton (3) An Seanbhaile (3) Caisleán Cnucha (3) Macroom (3) Cnoc na Cathrach (3) An Seanphobal (3) Brixton (3) Carraig an tSionnaigh (3) Yorkshire (3) Bóthar na bhFál (3) An Mhuiríoch (3) An Buailtín (3) na Cealla Beaga (3) Afraic Theas (3) Sráid Uí Chonaill (3) Fionntamhnach (3) an Lorgain (3) Nova Scotia (3) Droichead na Dothra (3) Áth an tSléibhe (3) Bealach an Tirialaigh (3) Eidhneach (3) An Ghráinseach (3) Áth na nUrlainn (3) Carraig Ruacháin (3) Clóirtheach (3) Cléire (3) Pentonville (3) Springfield (3) Dromad (3) Mhuileann gCearr (3) Muintir Eoghain (3) Cionn Caslach (3) Ceann Heilbhic (3) Dairbhre (3) Inse Chór (3) Baile an Róistigh (3) Camas (3) Reilig Chnocán Iaróm (3) Lios na gCeann (3) Áth Cinn (3) An Teach Mór (3) Machaire Gathlán (3) Ceanannas (3) Bealach Féich (3) An Baile Meánach (3) an Airgintín (3) Tamhnach an tSalainn (3) Broadway (3) Colmán (3) Strasbourg (3) An Chloichín (3) Spidéal (3) Castlebar (3) Baile na Lorgan (3) Tigh Molaige (3) Cill Dairbhre (3) Béal an Daingin (3) Seantrabh (3) Cnoc an Bhile (3) Dún Luáin (3) An Pasáiste (3) Ioma (3) Áth Eascrach (3) Doire an Aonaigh (3) Oileán Ciarraí (3) Bearna (3) Leifear (3) Westminster (3) Baile an Bhiocáire (3) Na Sceirí (3) Rinn Ó gCuanach (3) Sord (3) Usk (3) Abhainn an Scáil (3) Dún an Rí (3) Inis Mhic Aoibhleáin (3) Ré na nDoirí (3) Gráinseach an Déin (3) Béal Átha Ragad (3) Cill Chomhaid (3) Philadelphia (3) Cill Fhionnúrach (3) Droichead Abhann Ó gCearnaigh (3) Brú Rí (3) Oileán Mhanainn (3) Manhattan (3) Baile na Scríne (3) Derry (3) Cnoc na nOs (3) Eas Géitine (3) Crois Mhic Lionnáin (3) Gort na hUamha (3) Ros Ó gCairbre (3) Munich (3) Coimbra (3) Dún Átha (3) Lismore (3) Antwerp (3) Tiobraid (3) An Ísiltír (3) Baile Mhic Aogáin (3) Loch Deirgeirt (3) Barraigh Mhóra (3) Vielun (3) Mullach (3) Teamhair (3) An Bhruiséil (3) Toulouse (3) Baile Uí Bheacháin (3) Ail Finn (3) Eanach Mheáin (3) Dumha Locha (3) an Aird Thiar (3) Los Angeles (3) Baile an Bhóthair (3) Cnoc Mhuire (3) An Cnoc (3) Baile Ghib (3) Cill Mhór (2) Rúise (2) Dún Eochaille (2) Achadh Deo (2) Muinseo (2) Strangeways (2) Stát Aontaithe (2) Guagán Barra (2) Cnoc an Doire (2) Rúis (2) an Gort (2) Moscó (2) Sráid Eachroma (2) Sráid Jervis (2) Bóthar Haddington (2) Na Creagacha Dubha (2) Notting Hill (2) Bóthar Raglan (2) An Scairbh (2) an Chrois (2) Cill Mhic Iarainn (2) Stamford Hill (2) Montana (2) Fochaill (2) Carn an Bhua (2) An Chill (2) Cluain Fhia (2) Sráid na Blarnan (2) Suí an Róin (2) Hungary (2) an Baile Dubh (2) Cill Mocheanóg (2) Hull (2) Cuan Dor (2) Cathrach (2) An Ghréig (2) Arizona (2) Róimhe (2) Cill Briotáin (2) Ísiltír (2) Áth Trasna (2) Caisleán an Chomair (2) An Inse (2) Crois Mhaoilíona (2) Tulaigh Álainn (2) Gateshead (2) an tSín (2) Cill Rosanta (2) Cill Bhríde (2) Newcastle-on-Tyne (2) Baile Coinnleora (2) Baile na Croise (2) Ard Mhaca (2) Baile an Chaistil (2) An Drobhaois (2) Maigh nEalta (2) Málainn (2) Inis Cathaigh (2) Colorado (2) Na Déise (2) Tuar na Fola (2) Teampall an Ghleanntáin (2) Sraith Salach (2) Stad na nGaeilgeoirí (2) Sligo (2) an Trá Bhán (2) Plás Íle (2) Sliabh gCuillinn (2) Cuan Chorcaí (2) Lios Deargáin (2) An Sponcán (2) Inis Mór (2) Cuba (2) Poughkeepsie (2) Meicsiceo (2) Ghent (2) Cill Riáin (2) Dúiche Sheoigheach (2) Faiche (2) Albury (2) Victoria (2) Dingle (2) Mainistir Laoise (2) Miltown Malbay (2) Durlas Éile (2) Caisleán Ó Liatháin (2) Ballingeary (2) Dumha Acha (2) Cill Ria (2) Ráth Bhile (2) Tobar Rí an Domhnaigh (2) an Caol (2) Mainistir Eimhín (2) hAstráile (2) Teach Srafáin (2) Mainistir na Croiche (2) Carn Tobair (2) An Gleann Garbh (2) Bloomsbury (2) Séipéal Iosóid (2) Tallaght (2) hAlbain (2) Bóthar Berkeley (2) Hampstead (2) An Gallbhaile (2) Bayswater (2) Teach Mealóg (2) Ailt an Chorráin (2) Béal Átha Mó (2) Barcelona (2) Conmhaigh (2) Madeira (2) Cill Bharróg (2) An Háig (2) An Danmhairg (2) Eilvéis (2) Zurich (2) Sráid Synge (2) Sráid Hardwicke (2) Cuas an Ghainimh (2) Cill Chonaill (2) Wigan (2) Stockholm (2) Béal an Dá Chab (2) Cearnóg Parnell (2) Cuan Chasla (2) Achadh Úr (2) Áth an Chóiste (2) Mallow (2) Charn (2) Dungarvan (2) Cill Bheagáin (2) Gaorthadh na Péice (2) Parkhurst (2) An Chlár (2) an Coillín (2) Dún Léire (2) An Pháirc (2) An Chruit (2) Cúl Trá (2) Cill Chuimín (2) An Drom Bán (2) Cashel (2) Cahirciveen (2) An Cnocán Glas (2) An Carn Mór (2) An Caisleán Glas (2) Áth na Cairte (2) Cill Chaoimhín (2) Cill Mhic Treana (2) Tigh Baoithín (2) Ráth Mealtain (2) Dromainn Tí (2) Camloch (2) Ros Treabhair (2) Sliabh Calláin (2) Dún Lúiche (2) Baile Dúill (2) An Dúcharraig (2) Na Ceithre Cúirteanna (2) Béal Átha Póirín (2) Ballyporeen (2) Inis Céin (2) Ballymena (2) Leamhchoill (2) an Iaráin (2) Baile Mhac Óda (2) Mín na Leice (2) Woking (2) Paiteagó (2) Buíochar (2) Uaimh (2) Carraig Álainn (2) Rathún (2) Loch Glinne (2) Baile na Carraige (2) Roisín na Mainiach (2) Hartlepool (2) Fermoy (2) Sráid Mhaoilbhríde (2) An Léim (2) Baile Dhá Thuile (2) Baile Gunnair (2) Baile Charraig Mada (2) Loch nEathach (2) Cromghlinn (2) Kildare (2) Ráth Eanaigh (2) Cill Chríost (2) An Ruán (2) Airgintín (2) Ráth na mBiníneach (2) Ráithín (2) Na Ráithíní (2) Tuaim Gréine (2) Achadh Mór (2) An Fhairche (2) An Máimín (2) Cill Shléibhe (2) Teampall Doire (2) Muine Mór (2) Baile Nua na hArda (2) Berkshire (2) An Deargail (2) Béal Átha Gabhann (2) Tuaim Uí Mheára (2) Ard Aidhin (2) Baile na Finne (2) Rennes (2) Jamestown (2) Na Clocha Liatha (2) Nebraska (2) Muileann na hUamhan (2) Lios Fearnáin (2) Béal Átha na mBuillí (2) An Móinteach (2) an Chealtrach (2) Coill an Easpaig (2) An Rinn Mhór (2) Cill Tuama (2) Baile Munna (2) Port Rois (2) Bromyard (2) Cill Chaoil (2) Loughrea (2) an Chorr Chríochach (2) Cóbanhávan (2) Cuan Bhaile na Cúirte (2) Cill an Dísirt (2) Bun an Tábhairne (2) Maigh Mheáin (2) Márthain (2) Newry (2) Ráth Domhnaigh (2) an Droim Mór (2) Albain Nua (2) tSualainn (2) Hartford (2) Cúil Rathain (2) Skibbereen (2) Garrán na mBráthar (2) Fál Carrach (2) Welshpool (2) Youghal (2) Páirc Hoirbeaird (2) An Eoraip (2) Doire Fhatharta (2) Cnoc an Eanaigh (2) Cnoc na Graí (2) Loch an Iúir (2) An Port Nua (2) Máistir Gaoithe (2) Baile Shláine (2) Bun Machan (2) Suffolk (2) Mainz (2) Baile an Tuaighe (2) Chabhán (2) An Mullach (2) An Eiscir (2) Clonmel (2) Eiltiún (2) An Cnocán (2) Baile an Fhóntaigh (2) Margadh an Arbhair (2) Gob an Choire (2) Cúil Áine (2) An Cóbh (2) Uí Mhic Coille (2) An Chúil Rua (2) Antrim (2) Larne (2) Shannon (2) Cnoc an tSamhraidh (2) Teampall Tuaithe (2) Gleann an Phréacháin (2) Maigh Dheilge (2) Cnoc Uí Choileáin (2) Muinchille (2) Leithead (2) France (2) Boirinn (2) An Bheilg (2) Bangor (2) Alba (2) Sráid Chill Dara (2) Summerhill (2) Coill an Chollaigh (2) Kilrush (2) Huddersfield (2) Greanáda (2) Pennsylvania (2) an Trá Thuaidh (2) Cluain Molt (2) na hIndiacha Thiar (2) Antuairp (2) Iodáil (2) Beithil (2) Lurgan (2) Ráth Nístin (2) Na Gaibhlte (2) Uíbh Eoghain (2) Uíbh Eoghain agus Uíbh Fhathaidh Thiar (2) Uachtar Rátha (2) Inis Leamhnachta (2) Gleann Eatharlaí (2) Cnoc Rafann (2) Deargráth (2) an Bhuirgéis (2) Luíne (2) Mainistir an Rois (2) Versailles (2) Rouen (2) Loch Dearg (2) Down (2) Cill Bharrainn (2) Cill Mhic Creiche (2) Cill Mhuire Uí Bhreacáin (2) Uí Bhreacáin (2) Dunkirk (2) Cill Ghlas (2) Teallach Eathach (2) Lios an Phúca (2) Enniskillen (2) Rome (2) Dealbhna (2) Seville (2) Utrecht (2) Vizeu (2) Oporto (2) Leiria (2) Lispóin (2) Capranica (2) Díseart Diarmada (2) Cloyne (2) Lyon (2) An Sorbón (2) Cnoc Rátha (2) Italy (2) Sráid na gCócairí (2) Cluainín (2) Flórans (2) Killala (2) Carney (2) Cappoquin (2) Sráid Thomáis (2) Sráid an Iarla Theas (2) Na Saoirsí (2) Sliabh Luachra (2) Briotánach (2) Ráth Tó (2) Ard na Caithne (2) Cnoc Fola (2) Fínis (2) Cill Chleitheáin (2) An Fhionlainn (2) An Cnoc Beag (2) Ceathrú Thaidhg (2) Mín Doire Dhamh (2) an Chéinia (2) Halifax (2) Luxembourg (2) Seanadh Gharráin (2) Croydon (2) Gaoth Sáile (2) Sráid Anraí (2) Baile Mhic Gormáin (2) an Gort Mór (2) An Leacht (2) An Afraic Theas (2) Baingear (2) Dumha Thuama (2) Baile Shéamais Dhuibh (2) Biggar (2) Port an Dúnáin (2) Clairvaux (2) Léim an Mhadaidh (2) Connecticut (2) Meiriceá Theas (2) Camden Town (2) Maíros (2) Newport (2) Sráid Fhearchair (2) Barking (2) Rúscaigh (2) Baile an Phoill (2) Lawrence (2) Gleann Gamhna (2) Muintir Luinigh (2) St. Paul (2) Léim an Bhradáin (2) An Goirtín (2) An Fearann (2) Baile an Reannaigh (2) Imileá (2) Cluain Aodha (2) Inis Cara (2) Maracó (2) Oirialla (2) Baile Íomhair (2) an Íoslainn (2) Baile na nGall (2) Reilig Sheangánaí (2) Sráid Chatham (2) Sráid na Faiche (2) Gleann an Tobair (1) Com an Spiara (1) Bealach Oisín (1) An Chnapóg (1) Sráid an Rí (1) Dakota (1) Dolgellau (1) Romford (1) Teach Phort na Carraige (1) Feora (1) Fremantle (1) Inse an Talbóidigh (1) Baile an Fhasaigh (1) Detroit (1) Theas (1) Vermont (1) Wisconsin (1) An Bóthar Mór (1) Teach na dTrí Mhíle (1) Bun na hAbha (1) Aird Mhóir (1) Leathardán (1) Tobar na bhFiann (1) Páirc na Cúile (1) Lúbán Díge (1) Mount Jerome (1) Putumayo (1) Sráid San Séamas (1) Lána na Cuaiche (1) Fiodh Cuillinn (1) An Baile Uachtarach (1) Cheltenham (1) Lisieux (1) Comar Uachtarach (1) Coillte Mách (1) Cionn Eitigh (1) Cheapach Rua (1) An Luach (1) Tuath Ó gConaíle (1) na Bruíonacha (1) Allt an Iarainn (1) Bhogach (1) Gleann Domhain (1) Gleann tSúilí (1) An Ghráinsigh (1) Alaska (1) Bethlehem (1) Klondyke (1) Dawson City (1) Oileán Dúiche (1) Yukon (1) Faiche Mhór (1) An Craoslach (1) An Cnoc Mór (1) Carraig Bhreanndáin (1) Halla Shráid an tSrutháin (1) Leacain (1) Cill Bhreacáin (1) An Cheis Fhada (1) An Aill Bhuí (1) Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh (1) na Doiriú (1) Mytilene (1) Pheirs (1) Teheran (1) Constantinople (1) Baile Uí Néill (1) Sráidbhaile (1) South Kensington (1) Músaem na Breataine (1) Auteuil na Fraince (1) An Mhin Aird Bhuí (1) An Chorr Dhubh (1) Béal Átha na Lao (1) Maidstone (1) Baile an Daighin (1) Coill Mhíolcon (1) Cuan na Gaillimhe (1) Drom Fada (1) an Iúgslaiv (1) Cestica (1) Split (1) Brisleach (1) Manila (1) Mayo (1) Lios Cearnaigh (1) Fearann Phiarais (1) Inis Caoin (1) Caonach (1) An Bhealtaine Íochtarach (1) Neuchatel (1) Rafanaigh (1) Achadh an Iúir (1) Hammersmith (1) Kennington (1) Cnoc na Coilleadh (1) St George’s (1) West Ham (1) Tobar Phádraig (1) Coventry (1) Cnoc an Daingin (1) Cill Mochuda (1) Cill na Móna (1) Inse na gCatach (1) Ataen (1) Baile Uí Choileáin (1) Sráid na Iascairí (1) An Bhuaile Bheag (1) Cathair Seirgín (1) An Caisleán Thoir (1) Lios Dúnáin (1) Cúil Fobhair (1) Ostair (1) tSeicslóvaic (1) an Sciachánach (1) Cill Damhéanóg (1) Cathair Chinn Lis (1) Stacksteads (1) Baile Raghnaill (1) Bóthar Ghort na Sláinte (1) Skipton (1) Baile Uí Chuirc Thiar (1) Baile Dóite (1) Bóthar Thobar Rí an Domhnaigh (1) An Sulán (1) Tientsin (1) Sráid Líosain Uachtarach (1) An Bhroisceach Uachtarach (1) Droichead na Machan (1) Higher Bebington (1) Highfield (1) an tEilean Sgitheanach (1) Chester (1) Southwark Literary Society (1) Scalfay (1) Oileán Sciathanach (1) Bournemouth (1) Dún Samhnaí (1) Dun Búinne (1) Coill Chluana (1) Muilte Faranáin (1) Shangton (1) Sráid Bhagóid Íochtarach (1) Weymouth (1) Waltham-on-the-Wolds (1) Cearnóg Mhuirfean (1) Faiche an Choláiste (1) An Caoláire Rua (1) Tul Aighre (1) Whitworth (1) Poll an Phúca (1) An Carn (1) Cill Bheathach (1) Cluain Lára (1) Cloichín an Mhargaidh (1) Hulme (1) Barr Beithí (1) Salford (1) Whittington (1) Nás (1) Baile Conaola (1) Upper Tooting (1) Baile Móir Thiar (1) An Cuaisín (1) Baile Áimín Treant (1) Mainistir an tSruthair (1) An Tuairín Dubh (1) Cill Uisean (1) Baile na bPoc (1) Winston (1) Sráid na Carraige (1) Kingsland (1) Cnoc na Daibhche (1) Ahane Cross (1) Shanghai (1) Sruth na Coille (1) Danzig (1) Dumha Aille (1) Baile Eoghain (1) Ardán Radharc na Mara (1) Leacain tSaileach (1) Leitir Catha (1) Garbhach (1) Leicestershire (1) Ramsgate (1) Mharseilles (1) Sráid Fheidric Thuaidh (1) Oxford. (1) Deisceart na hAifrice (1) Baile Cholla (1) Árainn Mhór (1) Loch Súilí (1) Gleann Mornáin (1) Inis Caorach (1) na Clocha Corra (1) Seascann an Róin (1) Inis Caoil (1) An Cionn Garbh (1) Ard na Croise (1) Ascaill Garville (1) Bootle (1) Blascaod (1) an Droim Ard (1) Lowestoft (1) Oileán Árann (1) Sráid Dhásain (1) Droim Rátha (1) Sráid na Mainistreach Íochtarach (1) an Ungáir (1) An Tulach Íochtarach (1) Chill tSeanain Léith (1) Cill tSeanain Léith (1) Errina (1) Sráid an Chláraigh (1) Bóthar an Ghoirt Aird (1) Ascaill Frankfort (1) an Bhuiríos (1) Cam Eolaing (1) Berkeley (1) San Francisco. (1) Cill Ard (1) An Dún Beag (1) Madrid (1) Cill Síoláin (1) Gráig na Manach (1) An Coireán (1) Baile an Mhoirtéalaigh (1) Cearnóg Mhuinseo (1) An Lios Breac (1) Lambeth (1) Livermore (1) Florida (1) British Columbia (1) Santiago (1) an Cnoc Maol (1) an Fosadh (1) Sallins (1) Appeldoorn (1) Achadh Conaire (1) Chill Tormóir (1) Ceathrú an Dola (1) Baile Uí Dhónalláin (1) Íochtar Ard (1) Cloch an Fhothraigh (1) Baile Nua Sheandroma (1) Baile Haine (1) Áth an Mhuilinn (1) An Muileann Gearr (1) Thír Chonaill (1) Sráid Líosáin Íochtarach (1) An Tuath (1) An Corn (1) Cearnóg Eaton (1) Cill Ghobnait (1) Cuileannach Uachtarach (1) Cúil Éanaigh (1) Dúros (1) Lockhart (1) Lower Indigo (1) Frying Pan Creek (1) Goulburn (1) Henty (1) Chiltern (1) Barnawatha (1) the Murray (1) Cill (1) Ascaill Uí Ghríofa (1) Inis Fraoigh (1) Leitir Chatha (1) Rinn na Feirste (1) Menton (1) Kingstown (1) Galgorm (1) Achadh Eochaille (1) sa tSráidbhaile (1) sa Ráth (1) Tulach Léis (1) an Mullach Rua (1) Carrig an Ime (1) Lios Carragáin (1) Cuillinn Uí Chaoimh (1) Cill Sheanaigh (1) Loigny (1) Rockies (1) Orleans (1) Patay (1) Deargmhuine (1) Bóthar Gharraithe na Lus (1) Breatain Bheag (1) Baile Uí Ainnín (1) Barrett’s Buildings (1) Baile Bachaille (1) Dunshaughlin (1) Bun Abhann (1) Muraisc (1) Buaile an Dísirt (1) Cill Mochióg (1) Kashmir (1) Cé Sháirséil (1) Rialto (1) Ros Cathail (1) Acla (1) Darwen (1) Cúirt an Easpaig Uachtarach (1) Rathdaire (1) Oldham (1) Wales (1) Virginia (1) Nansedmond (1) Norfolk (1) Smithfield. (1) Craig an Rí (1) Carlow (1) Baile na hArda (1) An Doirín Álainn (1) Baile an Bharraigh (1) Baile Mhontáin (1) Droichead an Mhionnáin (1) Cé Urmhumhan (1) Ascaill Brighton (1) Sráid San Proinsias (1) Upper Ormond Quay (1) Ripon (1) Bisley (1) Ráth Torpa (1) Meanwood (1) St Albans (1) Carnarvon (1) Bóthar Laighean (1) Dusseldorf (1) Corrán Dónaill (1) hOsló (1) Richmond (1) Sráid Naomh Uinseann (1) Devon (1) Clerkenwell (1) Amsterdam (1) Bealach Aipiach (1) Sráid Mhic Liam Uachtarach (1) Shuí Finn (1) Baile Uí Argáin (1) An Gleann Rua (1) Cill Fhíonáin (1) Cois Sléibhe (1) Gleann Oisín (1) Tobar an Dúin (1) Leataoibh Mór (1) An Céide (1) An Charraig Mhór (1) Balla (1) Cill Leacht Aodha (1) Tulaigh an tSiáin (1) Na Dúnaibh (1) Glasgow (1) Sunderland (1) Dumhaigh Mhór (1) hAfraice Theas (1) Kimberley (1) Afraic (1) Ard Raithin (1) na Mine (1) Mauritius (1) Napoli (1) Chnoc Bríde (1) Baile Átha an Róine (1) Missouri (1) Mesopotamia (1) Kanturk (1) An Meal Theas (1) An Seandún (1) Bern (1) Poblacht na Seice (1) Sráid Líosain Íochtarach (1) Fitzwilliam Place (1) Lios an Fhóid (1) Áth Luain (1) Plás Seville (1) North Frederick Street (1) Offaly (1) Moate (1) Westmeath (1) Oil City (1) Valkenburg (1) Woolwich (1) Oileán S. Helena (1) Fhidsí (1) Kensington (1) Cearnóg Mhuirfean Thuaidh (1) Keith (1) Penarth (1) Prestwich (1) Sráid Haiste (1) Plás Ely (1) Páirc an Chamghoirt (1) Dooagh (1) Bóthar Chluaidh (1) Ard Ghlais (1) An Chreatalach Thiar (1) Boulogne-sur-mer (1) Dresden, (1) Wandesworth Common (1) Mín an Leargáin (1) Maol na Mine Beag (1) Gort na Saileach (1) hIodáile (1) Faiche Staibhna (1) Genoa (1) Ardán Phort an Iarla (1) An Port Thuaidh (1) Phortobello (1) Sráid Hoirbeaird (1) Sráid Fobhnais (1) Baile Easa Dara (1) An Turlach Beag (1) Longfort (1) Cluanach Buí (1) Bayswater, (1) Dunboyne (1) Urbana (1) Béal Átha Bhearaigh (1) Clifton (1) Cumann na nGaedheal (1) Sídheáin (1) Reilig Glas Naíon (1) Cionn Átha Gad (1) Coill an Bharraigh (1) Chnocán Iaróm (1) Cill Bhrain (1) 1413588 (1) Inbhear (1) Mountjoy (1) Ráistín (1) Kilkee (1) Droim Cléibh (1) Muine Gall (1) Currach an Doire (1) An Garraí Mór (1) Nassau (1) Mídín (1) Ballaghaderreen (1) an Cladach Dubh (1) an Mám (1) an Líonán (1) Doire Fhinín (1) Dubhachta (1) an Fearann Fuar (1) Oileán Altanach (1) Sráid na Prúise (1) Frankfurt am Main (1) Droim Bairr (1) Germia (1) Griefswald (1) Co. Antrim (1) Béal Tairbirt (1) Hounslow (1) Botany Bay (1) An Droichead Órga (1) An Comhartha Mór (1) An Lios Bán (1) Sráid Fheardorcha Thuaidh (1) Valentia (1) Carn Monaidh (1) Maigh Bhloisce (1) Port an tSalainn (1) Máthair Shléibhe (1) Crois an Ghúlaigh (1) Crois na Rae (1) Bhóithrín Bocht (1) An Teampall Uachtarach (1) An Cláirín (1) An tAontas Sóivéadach (1) Céide Annadale (1) Ceann Gólaim (1) Dartraí (1) Daighinis (1) Cnoc an Arbhair (1) Kirghizia (1) Gairdíní Sunbury (1) Na hAille (1) Tríleac (1) An Droim Bán (1) Ard Mhic Eocháin (1) Baile Thancaird (1) Giobráltar (1) Gráinseach Mhóicléir (1) Tibet (1) Rinn na Mara nó Cnoc an Teampaill (1) An Portach Ard (1) Baile Briotáis (1) Campa Bhaile Choinnleora (1) Port an Chalaidh (1) Thurles (1) An Chearc (1) Carn Almhaí (1) Hertfordshire (1) Westport (1) Foirceal (1) Baile Hagaird (1) An Cheathramh (1) Gleann Molúra (1) Ghreanaigh (1) Baile Feá Aird (1) Trácht Fhionn (1) Mhainistir Bhán (1) Carraig an Staicín (1) Abhainn na Bandan (1) Baile an Chnocáin (1) Mainistir na Móna (1) Mainistir na Mórna (1) Ráth an Tóiteáin (1) Cnoc Fhiodh na gCaor (1) Drom an Chomair Mór (1) Dúiche Ealla (1) Baile Mhic Cuirc (1) Banteer (1) Chinchilla (1) Astráil. (1) Achadh Loiste (1) Amby (1) Dalby (1) Goondawindi (1) Queensland. (1) Rolleston (1) Sheffield (1) Mín an Chladaigh (1) Míobhaigh (1) Gabhla (1) Cnoc an Stollaire (1) Ceann Chlochair (1) Eige (1) Osgaig (1) Uibhist Theas (1) Willesden (1) Domhnach Trá Mhuirfean (1) Ardán Fhearchair (1) Chlochán Liath (1) Wolverhampton (1) Worthing (1) Teach Fhiodh Cuillinn (1) Sráid an Phiarsaigh (1) Sráid an Dáma (1) Murascaill na Peirse (1) Ruibhlinn (1) Binn Uamha (1) Ard Leathan (1) An Ceathrú Rua (1) Kristiansand (1) Monte Carlo (1) Ráth Daingean (1) Cluain Mhór (1) Coill na Longfort (1) An Mainéar (1) Bóthar San Labhrás (1) Bóthar Anglesea (1) Bhun Áth (1) Maigh Bolg (1) Ráth Cuair (1) Vale of Clwyd (1) Riga (1) Saint-Thomas (1) An Chorsaic (1) Montpellier (1) Mín Corrbhaic (1) Trondheim (1) An Curraichín (1) Bóthar Síorghlas (1) Basle (1) Hilversum (1) Middleberg (1) Netherlands (1) Rotterdam (1) Clermont-Ferrand (1) Caen (1) Dresden (1) Kastellaun (1) Inismaan (1) Kreuznach (1) Bheirlín (1) Aran Islands (1) Tubingen (1) An Cheapach Mhór (1) Glinsce (1) Fairford (1) Baile an Scotaigh (1) Ashford (1) Glenealy (1) Rathnew (1) Newtown (1) Rinn Mhaoile (1) Londan (1) Cill Éinne (1) Baile na Cúirte (1) Breatain (1) Cill Loinín (1) Crosaire Uí Chadhla (1) Liscannor (1) Thrá Lí (1) Knocklong (1) Flagstaff (1) Béal Átha Fallúin (1) Tucson (1) Yuma (1) Prescott (1) Oakland (1) Gabhrán (1) Inse Uí Néill (1) Drom Cara Thuaidh (1) Dúglas (1) Cnoc an Mhullaigh (1) Cill Barra (1) Carraig an Droichid (1) an Ros Mór (1) Achadh Tiobraid (1) Ceann Eich (1) Dúire (1) Drom an Dísirt (1) Sráid an Rí Thuaidh (1) Sráid Mhuinseo (1) Swansea (1) Tralee (1) An Ghráig (1) Cnoc an Línsigh (1) Clydach (1) Clochán Mhac Cuinn (1) Máire Ní Oisín (1) Éire (1) Aube (1) Nancy (1) Meadow Brook (1) Teach Náithí (1) Bóthar Westminster (1) An Bearnas Mór (1) Loch Iascaigh (1) Na Frosa (1) Na Clochánaí (1) Baile na Caillí (1) Buenos Aires (1) Doirín an Locha (1) An tInbhear Mór (1) Loch Measc (1) Ghleann (1) Scardán (1) Stonyhurst (1) Gort na Croise (1) Dún Cairin (1) An Currach Dubh (1) Béal Átha na mBó (1) Doire Eidhneáin (1) Mullach Íde (1) Gleann Corbraí (1) Maigh Ard (1) Leitir Fraic (1) Ceathrú na Gaoithe (1) Cearnóg Kenilworth (1) Caisleán Uidhilín (1) Maigh gCabraí (1) Machaire Lios an Uisce (1) Machaire na gCeall (1) Sráid Mhuirfean (1) Raithean (1) Geirsí (1) Caisleán Ráth Fearnáin (1) Cheathrú Bhán (1) An Choill Mhór (1) Acaill Bheag (1) An Port Rua (1) Cuan Mó (1) Plymouth (1) Valladolid (1) Árann (1) An Sealgán Mór (1) an Teanga Mheáin (1) An tÉadan Anfach (1) Chuimín (1) Bhaile na Finne (1) Gleann Fhinne (1) Liancourt (1) Naul (1) oileáin iartharacha na hAlban (1) Damhros (1) Baile an Bhiataigh (1) Crefeld (1) Sudenende (1) Cluain Banbh (1) Elphin (1) Athlone (1) Castlerea (1) Baile Mhic Gearóid (1) Lios na Muc (1) Hampshire (1) Yokohama (1) Inis Muirígh (1) Machaire Eabha (1) Lios Coill (1) An Drongán (1) Kenilworth (1) Cill Chonla (1) Cill tSeanbhoithe (1) Cill Choill Eachra (1) Luachma (1) An Charraig Dubh (1) Chealtrach (1) Dhrom Sceiche (1) na Curraithe (1) Sliabh Riabhach (1) Domhnach Daoi (1) Dún na Sciach (1) Dhún Eochaille (1) Croisín (1) Cill Chisín (1) Laitean (1) Churrach (1) Ceapach Mhurchaidh (1) Sulchóid Bheag (1) An Cheapaigh Dhuibh Thiar (1) Both Chomhla (1) Loch Measca (1) Leitir Mór (1) Baile Uí Lorcáin Íochtarach (1) An Chloch Mhantach (1) Tulach Ruáin (1) Royston (1) Bhaile na Raithní (1) Barnsley (1) Lag an Aoil (1) Gleann Aichle (1) Dún Dónaill (1) Mar De Plat (1) Thamhnach an tSalainn (1) Tyneside (1) Newcastle-upon-Tyne (1) Kirkoswald (1) Billingham-on-Tees (1) Albanach (1) Castlemilk (1) Ardeaglais Westminster (1) Machaire Clochair (1) Dún Fionnachaidh (1) Dúchoraidh (1) Sa Chloigeann (1) Clara (1) Kilmacthomas (1) An Fód Dubh (1) Cill Aithnín (1) Poll an tSómais (1) Óran Mór (1) Mearaí (1) Ghaoth Sáile (1) Cill Cheallaigh (1) Meiricéa (1) Slesvig (1) Gelballe (1) Hellerup (1) Jutland (1) Lunderskov (1) Baile na Creige (1) Baile na nDéiseach (1) Ceallachán (1) Cnoc an Bhróigín (1) Béal Átha Feorainne (1) Putney Hill (1) Málta (1) Béal Átha Slaitín (1) Baile na nGall Beag (1) Baile Uí Churraoin (1) Cé Heilbhic (1) Ceanna an Bhathla (1) Cnocán an Phaoraigh Íochtarach (1) Derbyshire (1) Cambridge, (1) Battersea (1) Cluain Ceallaigh (1) Naples (1) Port Said (1) Toulon (1) Sráid an Ruiséalaigh (1) Hollesley Bay (1) Cill Chróine (1) Crois na gCoraí (1) Baile an tSratha (1) Stamford (1) Texas (1) Pentwater (1) Arkansas (1) Creig an Rí (1) Roisín Thoir (1) Linn Dubh (1) Inis Eonáin (1) Raithnigh (1) Cnoc Ghairdinéir (1) Pádraig Ua Maoileoin (1) na Foithrí (1) an Ráth Thiar (1) Cluain Droichead (1) Garraí Eoin (1) Baile Mhac Cairbre (1) Baile na nGall Mór (1) Bóthar na Sop (1) Baile Uí Dhálaigh (1) Chorrbhaile (1) Lios na Scéiche (1) Lios na Scéithe (1) Dromore (1) Trillick (1) Barlinnie (1) An Fhionnlainn (1) Coill na dTor (1) Cill Rialaigh (1) Vatacáin (1) Tathuile (1) Cúirt an tSáirséalaigh (1) Monasterevan (1) Ardmore (1) Conaithe (1) Leitir (1) Schull (1) Reilig Fhionnbharra (1) Baile an Locha (1) An Sruthán Riach (1) Chros Ghearr (1) Burma (1) Cill Ulta (1) Rathkeale (1) Cill na Martra (1) Cluain Tí Cairtigh (1) Daniel Binchy (1) An Chlaoideach Rua (1) Camdhoire (1) Castletown Bere (1) Clonakilty (1) an Cruán (1) Bermondsey (1) Cnoc Loinge (1) Walsingham (1) An Ghléib (1) Eyrecourt (1) An Sráth Bán (1) Ceapach an Churraigh (1) Plás Hoirbeaird (1) Wicklow (1) Bansha (1) Sráid Uí Mhóra (1) Sráid Ghairdinéir (1) Plailly (1) Burgos (1) Burnham (1) Burnham East (1) Bóthar Morehampton (1) An Cuas Mór (1) Déise (1) Sráid Fhreidric Thuaidh (1) Uíbh Ráthaigh (1) Warwickshire (1) Cúilín an Ghabha (1) Drumcondra (1) Droichead Uí Bhriain (1) Inis Bearachain (1) Barr an Doire (1) Bheilg (1) Baile Haicéad (1) Breacarnach (1) Ceapach (1) An Garbhaile (1) An Chéim (1) An Chríoch (1) An Bhearú (1) Maigh Géine (1) Cnoc Dhún Leo (1) Bóthar an Chaisleáin Nua (1) Chamonix (1) Campa Bhaile Coinnleora (1) Shang-hai (1) Gleann na Faille (1) Cruach Mhín an Fheannta (1) Cruacha (1) Bun Dobhráin (1) Seanród (1) Gleann Lairc (1) Cill Dealga (1) Seine (1) Clashmore (1) Baile Uí Thaidhg (1) Chaisleán Riabhach (1) Marseilles (1) Cill an Mhuilinn (1) Clackmannan (1) Görz (1) Milan (1) Mainistir na Croise (1) An Bheairic Thuaidh (1) An Carn (Fowler) (1) An Geata Mór (1) An Muirthead (1) Carraig Bhraonáin (1) Aschaffenburg (1) Lios Eiltín (1) Leic Snámha (1) Georgetown (1) Cill Maoilchéadair (1) Sneem (1) Tulachar (1) An Ráth Nua (1) Ráth an Tamhain (1) Wick (1) Achadh Dubhtaigh (1) Choill Liag (1) Baile Mhic Ghearóid (1) Béal Átha an Cheasaigh (1) chathair Chorcaí (1) Lisbon (1) Francis Street (1) Cill Mhuire Uí Bhricín (1) Cathair Ailí (1) an Cluainín (1) Sliabh na mBan (1) Móin Achaidh Ghae (1) Ospidéal (1) Cill Michin (1) Coill an Stócaigh (1) Baile an tSamhaidh (1) Barr an tSrutha (1) Cill Choirín (1) Na Sé Bhaile (1) South Circular Road (1) Emor Street (1) An Chorcach Bheag (1) Teampall Baoith (1) Brompton (1) Gúgán Barra (1) an chraobhach Láir (1) An tSeanchoill (1) An Uaimneach (1) Baile Uí Lorcáin (1) Cluain Pruachais (1) Utica (1) Steach gConaill (1) Dún Sandail (1) Chúirt an Phaoraigh (1) Gort na Muice (1) An Bhroscach (1) Ceapach Chuinn (1) Gleann na bhFiach (1) Quin (1) Cluain Mór (1) Bessville (1) Lisdoonvarna (1) Filehne (1) Schneidemühl (1) Cluain Tí Foircill (1) Cill Mua (1) Carn Uí Néid (1) an Cruachán (1) an Tuar Mór (1) An Teampall Loiscthe (1) Cill na Gráinsí (1) Scotland (1) Scairbh Bhailis (1) Fearna (1) Cluain Fearta (1) Bristó (1) Inis Snag (1) Mainistir Sheireapúin (1) Scadharc (1) Firenze (1) Oireamh (1) Oregon (1) Hillsborough (1) Ard na Gaoithe Thiar (1) Coill an Druadh (1) Ballinascreen (1) Stigh Colláin (1) Stabanon (1) Baile na mBéac (1) Heathfield (1) Fareham (1) Achadh Bhó (1) Ard Sratha (1) Marino (1) Gabhalmhaigh (1) Eanach Dorn (1) Cnoc Lochta (1) Garrán an Bhile (1) Castlereagh (1) Chreatalach (1) Siúire (1) An Tuairín (1) Forúir (1) An Pointe (1) Bhaile Caol (1) Baile na Giolcaí Uachtarach (1) Baile Uí Fhlaithnín (1) Baile an Bhallúnaigh (1) An Chreatalach (1) Cluain Pruachais Thiar (1) Sliabh an Chomaraigh (1) Seisceannán (1) Cluain Mhurchaidh (1) Coill Mhaonaigh (1) Lios Uí Chathasaigh (1) Baile an Fhaoitigh (1) Maigh Mór (1) Cluain an Fhathaigh (1) Cluain an Fháthaigh (1) Cuan Malbay (1) Creamhchoill (1) Droim Ghaill (1) Maigh Ráithe (1) Baile Áth Fhirdia (1) Baile Uí Chríonáin (1) Baile Uí Chionnaola (1) Áth na Cise (1) Cnoc an Leathara (1) Cill Modhomhnóg (1) Newcastle West (1) Lochros (1) Ardachadh (1) Lúch (1) Corca Mrua (1) Áth Choirc (1) Charleston (1) Oileán Norfolk (1) Baile na hAbhann (1) Fort George (1) Beinn a’ Mhaola (1) Báideanach (1) an dá Uibheast (1) Scíth (1) Ruthven (1) Tulla (1) Lahinch (1) Aodh Buí Mac Cuirtín (1) Ráth Deamain (1) Rapallo (1) Rivoli (1) Piedmont (1) St Petersburg (1) Castelnuova (1) an Tasmáin (1) Eoraip (1) Harrow (1) An Cheathrú Dhóite (1) Birr (1) Carlingford (1) Beaumaris (1) Montaubon (1) Tulach Naosca (1) Bealach Cloiche (1) An Ghinéiv (1) An Chéis (1) An tEachréidh (1) Baile an Bhairéadaigh (1) Cill Fhínín (1) Cill Liadáin (1) Dessau (1) Tübingen (1) An Druipseach (1) Dúras (1) Cill Chrócháin (1) Eisc Rátha (1) Sparra Uí Ghráda (1) Tearmann Feichín (1) Hacketstown (1) Gibraltar (1) Loch Gabhar Mór (1) Maigh Tuireadh (1) An Drom Liath (1) Adare (1) Béal Átha an Tuair (1) Highlands (1) Perth (1) Speier (1) Vogtendorf (1) Hofles (1) Kronach (1) Bamberg (1) Caithrín an Duibhéin (1) Cillín Fhínín Mhór (1) Thomastown (1) Drom Dhá Liag (1) Cloch Eidhneach (1) Hanover Hall (1) Carraig an Ime (1) An Baile Gallda (1) Ráth Luíoch (1) Na Foidhrí (1) garbhchríocha na hAlban (1) Inse Orc (1) Inse Ghall (1) Cill Íomaí (1) Baile Uí Mhatháin (1) Havana (1) Pittsburgh (1) New Orleans (1) Oileán Uiséir (1) Sráid Buckingham Uachtarach (1) Áit an Tí Mhóir (1) Ascaill Radharc an Chuain (1) Whitechurch (1) United States (1) Burgundy (1) Leyden (1) Garbhachadh (1) An Chreig Mhór (1) Bruree (1) Céim an Fhia (1) Tuairín na nÉan (1) Oileán Eidhneach Thiar (1) Na Cloichíní (1) Béal Átha Maghair (1) An Cnoc Buí (1) An Laoi (1) Maigh Rátha (1) Currach Cheapáin (1) Cúil Uí Mhurchú (1) Eaglais (1) Maigh an Dúin (1) Harold’s Cross (1) an Baile Corr (1) Portobello (1) Richmond Street South (1) Muileann an Bhata (1) Baile Uí Chaoimh (1) Ceapaigh na Coise (1) Abhainn Chinn Chria (1) An Fhleisc (1) Gníomh go Leith (1) Mainistir Locha Léin (1) Domhnach Mór (1) Cuillinn (1) Mucros (1) Na Mínteoga (1) Nuachabháil (1) Mechlin (1) Louvain (1) Lobháin (1) Cille Móire (1) An Veinéis (1) Black Notley (1) Sussex (1) Claonadh (1) Stalbridge (1) Eamhain Mhacha (1) Lincoln (1) Epworth (1) Cill Mhártain (1) Scottish Highlands (1) Cill Chorcráin (1) an Cheathrú Chaol (1) An Eatharla Mhór (1) Cill Mhathnáin (1) Ros (1) Collrach (1) Dún Guairne (1) Léim Lára (1) Cluain Fhíne (1) Cill Choradáin (1) Cill Maolchéadair (1) Cnocán na gCaorach (1) Dún Urlann (1) Caisleán Phiarais (1) Caisleán an Rois (1) Donegore (1) Baile an Ghearlánaigh (1) An Baile Beag (1) Canterbury (1) Baile Tarsna an Haicéadaigh (1) Cill Teimhneáin (1) Morlaix (1) Carsington (1) Bharrach Mór (1) Coill na Cora Thuaidh (1) Na Coirríní (1) Doirse Chabhán Uí Anluain (1) Baile na gCléireach (1) Chontae Ard Mhacha (1) Camlaí (Ball) (1) Annadale (1) Béal Átha na nEach (1) Binn Ghulbain (1) Carrauntual (1) Llanfihangel (1) Néifínn (1) Shropshire (1) Sléibhte Mhám Toirc (1) Sliabh Phartraí (1) An Réchoill (1) An Anaíle (1) Dieppe (1) An Tóchar (1) An Góilín (1) Baile Níos (1) Tóchar (1) Chnoc Chéin Mhic Cáinte (1) An Creagáin (1) Lios Liatroma (1) Dún Phádraig (1) Aquitaine (1) Sabhall (1) Rushen (1) Achadh na Muileann (1) Coill an Chait (1) Baile Philib (1) Baile Uí Ógáin Mór (1) Baile Uí Ogáin (1) an Tobar (1) Aileach (1) Baile Mhic Bruaideadha (1) Shingaunagh (1) the Synnganagh (1) Cnoc an Albanaigh (1) Dún Ógáin (1) Sraith an Domhain (1) Drong (1) Cill Dalláin (1) Inis Mac Rá (1) Ballideloghy (1) An Chúil Uachtarach (1) Racony (1) Ráth Chuanna (1) Teampall Loiscthe (1) an Drom Buí Thuaidh (1) Baile an Chaonóraigh (1) Chionn Chora (1) Cill Cholgan (1) Cill Cholgan Mhór (1) Coill na Talún (1) Currach Dhiarmada (1) Bréachmhaigh (1) Bhréachmhaí (1) Baile na Speire (1) Lausanne (1) Vevay (1) Sedgemoor (1) Montserrat (1) Magh (1) Domhnach (1) Aachen (1) Cill Fear Buí (1) Maigh Ghlas Mhór (1) Lothra (1) Milltown Malbay (1) Léim an Eich (1) Cill Bhaodáin (1) Baile Nua na Manach (1) An Lú (1) Omeath (1) Slane (1) Mounthill (1) Tulaigh Ard (1) An Ghlasdromainn (1) Cill Choirle (1) Creagán (1) Dún Gall (1) Cillín Chéir (1) Fhíonach (1) Loch Cé (1) Magh Loirg (1) Carraig Locha Cé (1) Caisleán an Lóthairt (1) Carraig Mhaighin (1) Baile Salach (1) an Choill Tuaidh (1) An tEanach Thuaidh (1) an Rúta (1) An Bhoihéim (1) Ostend (1) An Chraobhach (1) Baile an Dúin (1) Baile Mhic Comhainn (1) Baile Mhic Giolla Mhuire (1) Maigh Chaisil (1) Lios Maighne (1) Liath Mancháin (1) Leacán (1) Iascaigh (1) Dún Fhlainn Uachtarach (1) Droim Dhá Thiar (1) Cuilceach (1) Gleann Ghaibhle (1) Cnoc Ninnidh (1) Baile Mhic Shamhráin (1) Ballybrack (1) an Phailis (1) an Phailís (1) Cill Chríodáin (1) Pallice (1) Pallis (1) Poissy (1) Saint-Merri (1) Reims (1) Uisneach (1) Amstardam (1) Beirmiúda (1) Chartres (1) Inis Bó Finne (1) Gleann Gaibhle (1) Gleann Fearna (1) Bréifne (1) Castletown (1) Ballacolla (1) An Chúlchoill (1) Grenan (1) Tigh an Mhaoir (1) Swindon (1) Hanington (1) Carlisle (1) Plumbland (1) Delvin (1) Evora (1) Angra (1) Cnoc an Chraoibhín (1) Baile Uí Lochráin (1) CillChainnigh (1) Villagarcia de Campos (1) Besford (1) Leiden (1) Douay (1) Bath (1) Sliabh Etna (1) Túr Londan (1) Schaffhausen (1) Cassel (1) Bordeaux (1) Mitchelstown (1) Na Tulacha (1) Cathair Maothail (1) an Chlaonghlais (1) Gort na Tiobraide (1) Devonshire (1) Briostó (1) Strasburg (1) Béal Átha Fearnáin (1) Co. Ard Mhacha (1) Tuíneán (1) Port an Fhailleagáin (1) Cill Mhic Réanáin (1) Cill Chaoide (1) Lios Gabhail (1) Na Feá Uachtaracha (1) Ráth Sciach (1) Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte (1) Urnaí (1) Boulai (1) Transylvania (1) Béal Átha hÓ (1) Cookstown (1) Galbally (1) Isle of Man (1) Ardagh (1) Poitiers (1) Moycullen (1) Móin Alúine (1) Raphoe (1) Loch Éirne (1) Malines (1) Cois Máighe (1) Baile Uí Eodhasa (1) Emly (1) Cill Chluanaigh (1) Cúl re Coill (1) Dumha Chorainn (1) Banada (1) Caisleán an Dumha (1) Simancas (1) Mantua (1) Gratz (1) Klosterneuberg (1) an Bréantar (1) Cluain Oileáin (1) Castleknock (1) Sráid na Mí (1) Sráid an Iarla (1) Stackallen (1) Tara (1) Tonn Tóime (1) Screathan an Mhíl (1) Cnoc an Charria (1) Cill Chaise (1) Inis Uí Rathaille (1) Gort Uí Rathaille (1) Bransles (1) Saint Germain-en-Laye (1) Compostella (1) Cúil Odair (1) Muirfin (1) Carraig Bhreacáin (1) Béal Leice (1) Allt na bhFiach (1) Achadh an Dá Mhaol (1) Áth an Ghainimh (1) Beziers (1) Caefyrddin (1) Aken an der Elbe (1) Düren (1) Cnoc na gCaiseal (1) An Fhéith Bháite (1) an Nua-Shéalainn (1) Baile idir Dhá Abhainn (1) Indianapolis (1) Béal Chláir (1) an Trian Bán (1) Saighleán (1) An Caisleán Nua Thiar (1) Lios na Fionaíle (1) An Bhuiríos Bheag (1) Baile an Easpaig (1) Solihull (1) Teach Sagard (1) Bhuailtín (1) Ceann Léime (1) An Caiseal (1) Leitreach Ard (1) Fhínis (1) Ros Dumhach (1) Baile an Ghabhann Thoir (1) Bun Raite Thiar (1) An Ros Thiar (1) Pháirc (1) Tamhnaigh Sheáin (1) Churraigh (1) Carraig an Chobhaltaigh (1) Baile na Cora (1) Maigh Mhín (1) Cuanach (1) Cairbre (1) Ráth Maoinis (1) Maoras (1) Chnoc Rois (1) Chearra (1) An Chloch Bhreac (1) Gleann Mhac Muirinn (1) Cloichear (1) Pittsburg (1) Neipeal (1) Toronto (1) Venlo (1) Chuasáin (1) Coxwold (1) Droim Bó Uachtarach (1) Yorkshire Thiar (1) Westerstede (1) Oldenburg (1) Jever (1) Köln (1) Apen (1) Kemper (1) Sant-Ivi (1) Panama (1) Kalmar (1) Göteborg (1) An Cholóim (1) New England (1) Baile Andarsan (1) Machaire Gathláin (1) Abhainn na Gaillimhe (1) Mionlach (1) Na Creaga (1) Northampton (1) an Léana Riabhach (1) An Urnaí (1) Áth Mhic Giolla (1) Chill Fhionntain (1) Cill Locha (1) Droichead na Sionainne (1) Cuan Chill Chiaráin (1) Malaga (1) Leningrad (1) Gort an Ghabhann (1) Inis Treabhair (1) Lann Abhaigh (1) Carnlach (1) Baile Mhic Riocaid (1) Achadh Dallagáin (1) an Gearrán (1) Oirthear Maí (1) Hollywood (1) Cill Íomair (1) Cluain Dúlais (1) Doire na Leice (1) Barr na gCurraithe (1) Bishopswood (1) Chnoc an Bhile (1) Dundrum (1) Cluain Abhla (1) Knockavilla (1) Loch Beara (1) Doire na nAspal (1) Doire na nGrial (1) Doire Sheanaigh (1) Doire na Coradh (1) Choimín (1) an Coimín (1) Abhainn na Marbh (1) Mín an Labáin (1) An Maimín (1) Dún Sinche (1) Cill na Leice (1) an Droichead Nua (1) Mullach Odhráin (1) An Barda (1) Baile an Tiobraid (1) Baile Phóil (1) Cluain Tuaiscirt (1) Lios Maine (1) Míleac (1) sa Gharbhaile (1) An Nigéir (1) An t-Oileán Sciathanach (1) Somersetshire (1) Nailsea (1) Chreagán (1) Gráinseach Ghormáin (1) Cuan Bhinn Éadair (1) Doncaster (1) Baile na nGallóglach (1) Sherborne (1) Gleann Daoile (1) Fearann an Choirce (1) Leytonstone (1) Gleann Chuilinn Uachtarach (1) Tulachán Bán (1) An Eilbhéis (1) Halden (1) Impir (1) Ráth Conarta (1) Ráth Dubh (1) Oldendorf (1) Haren (1) Ascaill Windsor (1) Ceallúrach Uachtarach (1) Carraig Chiarraí (1) Gleann Searúill (1) Dulwich Thiar (1) Iran (1) Tehran (1) Zürich (1) Port an Chabhlaigh (1) an Laplainn (1) Gwauncaegurwen (1) Whitehead (1) Cnoc Muirfean (1) An Sián (1) Doire Ghé (1) Ráth Cúil (1) Daraidh Braoin (1) Glamorgan (1) Éadán Doire (1) Pailís Ghréine (1) Collann (1) Pailís Chaonraí (1) Lund (1) Listowel (1) Abhóca (1) Caisleán na Deirge (1) Lanark (1) Peebles (1) Meaux (1) Baile na mBrobhach (1) Rannafast (1) Cloch Fhuaráin (1) Doire Móir (1) Middlesex (1) Sraith an Iarthair (1) Tuar an Fhíona (1) Teach Uíbh Eachach (1) Gleann Loic (1) Baile na hEaglaise (1) An Fhianait (1) An Cheathrú (1) An Teampeall Uachtarach (1) An Grial (1) Ascaill Vernon (1) Sráid San Werburgh (1) Áth na Marbh (1) An Maigh (1) An Creagán Dubh (1) Coilleach Eanach (1) Enugu (1) Kampala (1) Baile Bhlainséir (1) Oturkpo (1) oileáin Mhuir Chairib (1) Rio de Janeiro (1) an Tuirc (1) Langemarch (1) Haifa (1) Iosrael (1) Ford (1) Eastbourne (1) Ottawa (1) Croom (1) Jordan (1) Dún Ard (1) Wormwood Scrubs (1) Italia (1) Iar-Ghearmáin (1) Bogatá (1) An Chruach Ghorm (1) Duibhlinn (1) Cruachlann (1) Sliabh Liag (1) Heathrow (1) Bermondsey Theas (1) Shadwell (1) Bandon (1) Drimoleague (1) Strawberry Hill (1) Saimbia (1) Cill Míde (1) Livingstone (1) Kilburn (1) Caladh Mhaínse (1) an Aird Thoir (1) Seattle (1) Middletown (1) Washington, D.C (1) An Dún Mór (1) Cathair na Cáithe (1) Guagán (1) Gort na Scairte (1) Sráid Cathal Brugha (1) St Asaph (1) Staffordshire (1) Hanley (1) Ann Arbor (1) Balana (1) Weston-super-mare (1) Sionainn (1) Baile Mhic Thorcail Íochtarach (1) An Leithead (1) Doire Locha (1) Tuaith Ó Siosta (1) Droim Caorthainn (1) Cliftonville (1) Bhóthar na bhFál (1) Doire Fhátharta (1) Áth Mheáin (1) Shushan (1) Teampall Fhothram (1) Baile Sheoin Rua (1) Cill Mogharaidh (1) Coill Fhearna (1) Conachadh (1) Eiréil (1) Gascúin (1) Crois an Fhearainn Nua (1) Baile na mBocht (1) Bóthar Ghleann Maghair (1) An Leitriúch (1) Stoke-on-Trent (1) Páirc Bellevue (1) Overmore (1) Mechelen (1) Droichead an Chláir (1) An Bhruiséal (1) Arbuthnott (1) Hamilton (1) Obaireadhain (1) Ilford (1) Eachinis (1) Bairrgeoin (1) Baile na hAbha (1) Cill Tartan (1) Pháirc na Cúile (1) Maigh Locha (1) Inis Ghlas (1) Southport (1) Breslau (1) Guémené-sur-Scorff (1) Liafuine (1) Tigh na hÉille (1) Zaire (1) Rae Mhuirfean (1) Oileán na Créite (1) Lusaka (1) Lyons (1) Loch Oiriúlach (1) Dún Muirígh (1) Doire Iorrais (1) An Tansáin (1) An Aithin (1) An Ailgéir (1) Sliabh Speirín (1) Abhann Choilleadh (1) Achadh na Méireacán (1) Both Dhomhnaigh Íochtarach (1) Corrach an Ealta (1) gCorrach an Ealta (1) Gleann Láirc (1) Móin na nIonadh (1) Uphall (1) Na Foraí Maola Thiar (1) Coismeig Móir (1) An Carn (Nash) (1) An Charraig Fhinn (1) An Coilleach (1) Dúthamhlacht (1) an Siopa Dubh (1) New Jersey (1) Portadown (1) Rosemount (1) Naomh Louis (1) Maple Lake (1) Tulaigh Oirir (1) Winona (1) Droim Bearach (1) Coill Chon Murchaidh (1) Cleveland (1) Angers (1) Buaile Mhaodhóg (1) County Antrim (1) Inbhir (1) Maolaird (1) Páirc na bhFianna (1) Higher Broughton (1) Mainistir Fhearmaí (1) Bayreuth (1) Broughty Ferry (1) Eas Géitinne (1) An Mullán Rua (1) Co. Waterford (1) New Haven (1) Sruthán (1) Cill Rónain (1) Missisippi (1) Dún Geimhin (1) Denvir (1) Cill Liúcainne (1) Baile Uí Bheoláin (1) Caiseal na gCorr (1) Dobhar (1) Japan (1) Nua-Shéalainn (1) Tulach an Iarainn (1) Leath Cathail (1) An Ghrafaidh (1) Iorrais (1) Gaoth Sáile, Co. Mhaigh Eo (1) Doire Garbh Thoir (1) Danmhairg (1) Cill Eoin (1) Besancon (1) Lannion (1) Co. Armagh (1) Díseart Mhártain (1) Ghlaschú (1) Kenmare (1) Golden Gate Park (1) Colma (1) Gort Broc (1) Coill an Iúir (1) Droim Srian (1) An Cnoc Rua (1) Achadh na hAbhla (1) Achadh Abhla (1) Baile an Dairdisigh (1) Buiríos Ó Luigheach (1) Cill Choca (1) Cill Mheasáin (1) Carn Mór (1) An Linn Dubh (1) Cnoc an Chuilinn Thiar (1) St Paul (1) Ráth Droma (1) Maigh Íochtarach (1) Damhliag (1) Shrewsbury (1) An Turlach Mór (1) Cluain Idir Dhá Lá (1) Cill Easra (1) Killadreenan (1) Gleann Ó Máil (1) Furry Park (1) Baile an Chinnéidigh (1) Rinn na Mara (1) Cnoc Teorann (1) Düsseldorf (1) Cill na hOmnaí (1) Clais an Aifrinn (1) Eglinton (1) Cluain Maine (1) Cill Molúda (1) Inis Díomain (1) Móin Fhríle (1) St Leonards on Sea (1) Tenbury (1) Reigate (1) Rotherham (1) Oileán Leodhas (1) Pembrokeshire (1) Treguier (1) Geansaí (1) Lewis (1) Cheadle (1) Baile Deasumhan (1) Baile an Róid (1) Brí (1) County Waterford (1) Tigh an Chnoic (1) Wormwood Scrubbs (1) Móin na mBian (1) Maoil an Choirnigh (1) Cúil Darach (1) Cluain Caoin (1) Lagán (1) Boihéim (1) an tSacsain (1) Votice (1) An Creagan (1) Baile Úr (1) Loch gCál (1) Páirc na Saileán (1) Na Solláin (1) Tangier (1) Torquay (1) Guáin na Breataine (1) Cnocán na Mac Tíre (1) Droim Ineasclainn (1) Baile Phámar (1) Baile Uí Ógáin (1) Cé Uí Shúilleabháin (1) Cnoc Chéin Mhic Cáinte (1) Sráid Mhic Curtáin (1) Béal Átha Ghártha (1) Keady (1) Charente Maritime (1) Peiriú (1) tSeineagáil (1) An Chúil Fhionn (1) Doire Mhianaigh (1) Páirc an Teampaill Uachtarach (1) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (1) Dhún Geanainn (1) Gleannúir (1) Thigh Mochua (1) abhainn an Lagáin (1) Baile an Iúir (1) Bealach Cláir (1) an nGallbhaile (1) Asarbaiseáin (1) Airméin (1) Bhanglaidéis (1) Iaráic (1) Liobáin (1) Tiomóir (1) tSeoirsia (1) Táidsíceastáin (1) Vítneam (1) Úisbéiceastáin (1) Rómáin (1) na hArdaí Beaga (1) Cúil Dabhcha (1) Bremen (1) An Cholgaigh (1) Coláiste Oiliúna Dhún Chéirí, Baile Átha Cliath (1) Cill Seanaigh (1) An Baile Ard (1) Duisburg (1) Cluain na gCeannach (1) Dún Chonchúir (1) an Féar Bán (1) Baile an Dúna (1) Corcach (1) Bóthar Bhaile na Lochlannach (1) Nigéir (1) West End (1) an Mhuirleog (1) Des Moines (1) Iowa (1) Baile na mBúrcach (1) Ceann Sléibhe (1) Ard an Bhóthair (1) Sliabh an Iolair (1) Seisíoch Mhic Fhearghail (1) An Bhinn Bhorb (1) Antigonish (1) Brunswick Nua (1) Cape George (1) Fredericton (1) Contae Antigonish (1) Contae Antigonish Thuaidh (1) Oileán Cheap Bhreatainn (1) Oiléan Cheap Bhreatainn (1) St John’s (1) Stócólm (1) Värmland (1) Réicivíc (1) Críoch Lochlann (1) Edsgatan (1) Karlstad (1) Alster (1) Aill an Phréacháin (1) an Casileán Riabhach (1) Leitir Péic (1) Mullach na Sí (1) Tobar Pheadair (1) an Baile Loiscthe (1) Carrachán (1) Baile na Buaile (1) Imileá an Bhóthair (1) Carraig an tSeascainn (1) an Screabán (1) na Machaireacha (1) Sraith na Corcrach (1) Ráth Cruachan (1) Tuilsce (1) an Tearmann (1) an Chraobh (1) Ceathrú an Chaisil (1) Chuan an Fhóid Duibh (1) Cuan an Fhóid Duibh (1) Heilbhic (1) An Charraig Liath (1) Co. Chill Chainnigh (1) Oakfield (1) Doire Loinn (1) Hazebrouck (1) Hellington (1) Glenmacoffer (1) Lanarkshire (1) Kerrera (1) an tÓban (1) Carnwath (1) Carraig an Choill (1) Bóthar Dhroim Conrach (1) Port Ghlaschú (1) an Locháin Bhig (1) an Aill Fhinn (1) Cnoc na hAille (1) Jacobs Well (1) an Ghailís (1) an Túinéis (1) Brisbane (1) Barbadós (1) Santiago de Compostela (1) Na Déise laistigh den Drom (1) Ré na gCiseach (1) Fíoch Rua (1) Fotharta (1) Guntramsdorf (1) Cill Pheadair (1) An Gleann Mór (1) Sráid na Prióireachta (1) Uí Bhairrche (1) Teach Munna (1) Sráid Dhúghlais (1) Siúlán na mBráthar (1) Bóthar na Mara (1) Cnocán Anna (1) Cuan Bhaile Átha Cliath (1) Sráid Bolton (1) Baile Chruaich (1) Seanchill (1) Ros Cam (1) Leitir Calaidh (1) Frankfurt (1) Bologna (1) Cearnóg Parnell Thuaidh (1) Sráid an Phrionsa (1) Ceathrú an Teampaill (1) Baile an Éanaigh (1) Lille (1) Cluain Torc (1) Ard Uachtair (1) an Bhrasaíl (1) 100015 (1) Baile an Logáin (1) an Meall Mór (1) Baile an tSagairt (1) Baile Locha Deacair (1) Cor na Rón (1) An Chúlóg (1) Bóthar na mBráthar (1) Cladach an Daichead Troigh (1) Crois an Tornóra (1) Cill Chiaráin (1) an Aird Mhóir (1) Ros Dúgáin (1) Mám Éan (1) Mhainistir Bhuithe (1) an Leathbhaile (1) an Leic (1) Baile an Doirín (1) an Trian Láir (1) An Pholainn (1) an Ailt (1) an Ardaidh Bheag (1) Camas Uachtair (1) Doire Longáin (1) Doire Mór (1) Cill Chaitiairn (1) Inis Fearn Ard (1) Cathair Choinn (1) Achadh an Bhrúim (1) Leatón (1) Corr Lí Ghoirm (1) Ó Méith Mara (1) Cúil Mhín (1) Eaglais San Audeon (1) Leaba Shíoda (1) Leòdhas (1) Loch Cairlinn (1) Mainistir na Coille Móire (1) An Ros (1) Chill Liúcainne (1) Caisleán Cheapach Corcóige (1) Caernarfon (1) Baile Móir (1) An Paideac (1) Leic Chaoil (1) Leataoibh Meánach (1) Cuas an Mhadra (1) Cuas Crom (1) Y Drenewydd (1)