Baile Átha Cliath (878) Corcaigh (413) Gaillimh (330) Ciarraí (229) Londain (196) Luimneach (193) Port Láirge (182) Meiriceá (181) An Clár (171) Béal Feirste (170) Dún na nGall (152) Tiobraid Árann (146) Maigh Eo (140) Sasana (129) Cill Chainnigh (94) Dublin (93) An Mhí (86) Sligeach (83) Tír Eoghain (71) Ard Mhacha (69) Doire (68) Ros Comáin (66) Páras (66) An Rinn (66) Cill Mhantáin (64) An Dún (62) Dún Dealgan (59) (56) Cill Dara (55) Béal Átha an Ghaorthaidh (55) Albain (55) Loch Garman (54) Aontroim (53) An Spidéal (53) Cill Airne (52) An Róimh (50) Trá Lí (47) Conamara (47) Muineachán (46) An Fhrainc (44) Liatroim (44) Tuaim (42) Bré (42) Nua-Eabhrac (41) Dún Laoghaire (40) An Cabhán (40) Cluain Meala (39) Rann na Feirste (38) Inis (35) Ceatharlach (35) Uíbh Fhailí (34) An Iarmhí (34) Droichead Átha (34) Cork (34) Maigh Chromtha (33) An Daingean (32) Dún Garbhán (32) Mainistir Fhear Maí (32) Stáit Aontaithe (30) Árainn (30) Fear Manach (29) An Ghearmáin (28) Corca Dhuibhne (28) Caisleán an Bharraigh (28) Caiseal (28) Mala (28) An Bhreatain Bheag (27) Reilig Ghlas Naíon (27) An Cheathrú Rua (27) Leitir Ceanainn (27) An Longfort (26) Laois (26) Baile an Fheirtéaraigh (26) Dún Chaoin (25) an Blascaod Mór (24) Lováin (24) An Caisleán Nua (23) Ó Méith (23) Glas Naíon (23) Learpholl (23) Baile Átha Luain (23) Béal an Átha (22) Ráth Fearnáin (22) Maigh Nuad (22) Ceanada (22) Lios Tuathail (22) Birmingham (21) Cathair Saidhbhín (21) Droim Conrach (21) Frongoch (21) Cathair na Mart (20) Carna (20) Eochaill (20) Cionn tSáile (20) Kerry (20) Inis Meáin (19) An Spáinn (19) Glaschú (19) Tulach Mhór (18) Droichead na Bandan (18) Baile Locha Riach (18) Reilig Ghráinseach an Déin (18) an Muileann gCearr (18) Inis Córthaidh (18) Baile Bhuirne (18) Gaoth Dobhair (18) Béal Átha na Sluaighe (18) Carraig na Siúire (17) Tuar Mhic Éadaigh (17) Inis Díomáin (17) Ceann Toirc (17) Oxford (17) Dún Droma (17) Baile Mhistéala (16) An Sciobairín (16) Beirlín (16) Cill Rois (15) Galway (15) Baile Átha an Rí (15) Aird Mhór (15) Prág (15) An Iodáil (14) Carraig na bhFear (14) Cóbh (14) Tír Chonaill (14) An tAonach (14) Port Laoise (14) Anagaire (14) Binn Éadair (14) Lewes (13) Uachtar Ard (13) Cloich Chionnaola (13) Baile an Mhuilinn (13) Conga (13) Durlas (13) Sráid na Cathrach (13) Bealach an Doirín (13) Dún Mánmhaí (13) Cluain Tarbh (13) An Bhreatain (13) Dún Geanainn (13) An Ómaigh (13) Bostún (13) Inis Ceithleann (13) Clare (13) Flóndras (13) Callainn (12) Gort an Choirce (12) Cill Chaoi (12) Beanntraí (12) Dún Éideann (12) Ráth Maonais (12) Ros Mhic Thriúin (12) An Ráth (12) Stáit (11) an tIúr (11) Chicago (11) Daingean (11) Ros Cré (11) Béal Átha hAmhnais (11) Leitir Móir (11) Ceapach Choinn (11) Coillte Mach (11) Guaire (11) Mainistir na Féile (11) Cill Orglan (11) Belfast (11) Cois Fharraige (11) An Creagán (11) Cúil Raithin (11) Neidín (10) An India (10) Manchain (10) an Clochán (10) Mainistir na Búille (10) Cill Dalua (10) San Francisco (10) Inse Geimhleach (10) Cora Finne (10) Doirí Beaga (10) An Caisleán Riabhach (10) Dumhach Thrá (10) Baile Chláir (9) Clár Chlainne Mhuiris (9) Gort (9) Baile na Manach (9) Raghnallach (9) Cill Mocheallóg (9) Na Rosa (9) Béal Easa (9) An Charraig Dhubh (9) Ros Muc (9) An Srath Bán (9) Waterford (9) An Tulach (9) Lios Mór (9) Astráil (9) Maigh Cuilinn (9) Ráth Garbh (9) London (9) Droim Mór (9) Gloucester (9) Reading (9) Cill Rónáin (9) Limerick (9) England (9) Wakefield (9) Acaill (9) Ard Mhic Nasca (9) an Bun Beag (9) An Uaimh (9) Baile Átha Troim (9) Cambridge (9) Baile an Róba (8) Domhnach Broc (8) Cloich na Coillte (8) Latharna (8) Sráid an Mhuilinn (8) Cill Mhaighneann (8) Port Lách (8) Baile an Mhóta (8) Uíbh Ráthach (8) Tuam (8) California (8) Garmna (8) An Teampall Mór (8) Cúil Aodha (8) Bealach Conglais (8) Beannchar (8) Dún Búinne (8) Droichead Nua (8) Cill Mhichíl (8) Baile Mhic Íre (8) Bóthar na Trá (8) Gleann Cholm Cille (8) Wandsworth (8) Cill Chomhghaill (8) Meath (8) Stáit Aontaithe Mheiriceá (8) Béal Átha na gCarr (8) Liospóin (8) Salamanca (8) Leitir Mealláin (7) Lios na gCearrbhach (7) Darú (7) Goirtín (7) Baile an Gharraí (7) Áth na Sceire (7) Eachroim (7) an Astráil (7) Páirc an Fhionnuisce (7) Béarra (7) an Eilvéis (7) Indreabhán (7) Crois Araild (7) Trá Mhór (7) an Clochán Liath (7) Cuinche (7) Baile an Chollaigh (7) Dún Pádraig (7) Reachlainn (7) Baile Phib (7) An Bhriotáin (7) Cluain (7) Srath an Urláir (7) Bonn (7) Iorras (7) Béal an Mhuirthead (7) Drom Collachair (7) Kilkenny (7) Campa an Churraigh (6) Maínis (6) Baile Átha Í (6) Glinnte Aontroma (6) Gleann Aireamh (6) An Bhlarna (6) Faiche Stiabhna (6) An Nás (6) Éigipt (6) Cinn Mhara (6) An Fál Carrach (6) Spáinn (6) Cathair Dónall (6) Carraig Mhachaire Rois (6) Coill Mhic Thomáisín (6) Fionnradharc (6) Washington (6) Mungairit (6) An Baile Nua (6) Sorbonne (6) Knutsford (6) Ráth Caola (6) Dún ar Aill (6) Maynooth (6) Baile Uí Fhiacháin (6) Deilginis (6) an tSualainn (6) na Gleannta (6) Ros an Mhíl (6) Tyrone (6) Éadan Doire (6) Biorra (6) Carraig Thuathail (6) Dartmoor (6) Sliabh Rua (6) Faing (6) Paris (6) Cill Fhionntain (6) Imleach (6) Na Forbacha (6) An Bhóinn (6) an Chill Mhór (6) Teileann (6) Creachmhaoil (6) Cnocán Iaróm (5) Baile an Sceilg (5) Deilgne (5) Cill na Mallach (5) An Gleann (5) Carraig an Chabhaltaigh (5) Baile Monaidh (5) an Lagán (5) Na Blascaodaí (5) Machaire Fíolta (5) Essex (5) An tSiúir (5) Fiodh Ard (5) Machaire Rátha (5) Cill Mhuire (5) Brosnach (5) an Tulaigh Bheag (5) An Eaglais (5) an Éigipt (5) Cluain Eois (5) An tSionainn (5) Órán Mór (5) Baile an Bhuinneánaigh (5) Áth Dara (5) Ardach (5) Ráth Bhoth (5) Loch an Oileáin (5) Cill Uird (5) Tamhlacht (5) Mainistir na Corann (5) Surrey (5) An Iorua (5) an Rúis (5) Baile na hInse (5) Dún Mór (5) Brooklyn (5) Baile Brigín (5) Baile Átha Fhirdhia (5) Sydney (5) Ráth Chairn (5) An Fhiacail (5) An Brú (5) Dún Gar (5) Ros Goill (5) Uppsala (5) Machaire Gathlán (5) Osló (5) Clochar (5) Lios Ceannúir (5) Killarney (5) Baile an Teampaill (5) An Aill (5) Fionnghlas (5) Cromadh (5) Tuamhain (5) Cill Ala (5) Cill Mhic Bhúith (5) Fearnaigh (5) America (5) An Chathair (5) Louth (5) Drogheda (5) na Stáit Aontaithe (5) Douai (5) Maidrid (5) Múscraí (5) Seangánach (5) Portland (4) Reilig Chnocán Iaróm (4) Bun Abhann Dalla (4) Carraig Fhearghais (4) Sráid Eccles (4) Massachusetts (4) York (4) Eilbhéis (4) Cúil an tSúdaire (4) Casla (4) Maothail (4) Ráth Ó gCormaic (4) Cill Dhéagláin (4) Cinn Aird (4) Lusca (4) Lios Póil (4) Cloch na Rón (4) Doire Fhíonáin (4) An tSnaidhm (4) Baile Chathail (4) Trileac (4) Cill Mháille (4) An Scoil (4) An Charraig Bheag (4) Port Chluain Eoghain (4) Lancashire (4) Lucsamburg (4) Gleann na Madadh (4) Cluain Cearbán (4) Oileán an Ghuail (4) Inis Píc (4) Leamhcán (4) an Chúil (4) An Lochán Beag (4) Reilig an Chnoic (4) Muilte Farannáin (4) Aberystwyth (4) Oileáin Árann (4) Ráth Maoláin (4) An Cuarbhóthar Thuaidh (4) Gleann Beithe (4) Cnoc Mheilearaí (4) Daingean Uí Chúis (4) Kent (4) an Scrín (4) Tír Fhiachrach (4) Leipzig (4) Fánaid (4) Nua Eabhrac (4) Dubháth (4) Tipperary (4) New South Wales (4) Cill Scíre (4) Durham (4) An Sráidbhaile (4) Móinteach Mílic (4) Bhriotáin (4) Béal Átha Longfoirt (4) Rinn (4) Toraigh (4) Iorua (4) Carraig Airt (4) an Droim (4) An Mullach Bán (4) an Móta (4) Droichead na Dothra (4) An Cheapach (4) Cill Charthaigh (4) Baile Sheáin (4) an Mháigh (4) An Ráth Mhór (4) Cluain Dolcáin (4) Cléire (4) An Bóthar Buí (4) Corr na Móna (4) Muine Bheag (4) Droichead na Banna (4) Cill Gharbháin (4) Bántír (4) Charleville (4) Tír an Fhia (4) An Teach Mór (4) Cill Náile (4) Baile Mhic Andáin (4) Armagh (4) Baile Chaisleáin Bhéarra (4) Béal Átha Seanaidh (4) Monaghan (4) Cúirt Mhic Shéafraidh (4) Lourdes (4) Spiddal (4) Na Sceirí (4) Cliafuine (4) Baile Átha Buí (4) Gránard (4) An tSráidbhaile (4) Lios Dúin Bhearna (4) Béal na mBuillí (4) an Bháinseach (4) Cill Iníon Léinín (4) Reilig Rathúin (4) Bun Cranncha (4) Ceannanas (4) Minnesota (4) Abhainn an Scáil (4) Ceann Trá (4) Baile an Ghóilín (4) Inis Mhic Aoibhleáin (4) Béal Átha Beithe (4) Butte (4) An Obair (4) Ard Fhearta (4) Cluain Mhic Nóis (4) Talamh an Éisc (4) Baile an Chaisleáin (4) An Teampall Geal (4) Gleann Maghair (4) Oileán Mhanann (4) Cora Droma Rúisc (4) Fermanagh (4) Baltimore (4) an Aird Thiar (4) Cnoc Mhuire (4) Gleann na gCaorach (4) Gleann Arma (3) An Tulaigh (3) Muinseo (3) Tuath Ó Siosta (3) Baile na Rátha Thuaidh (3) Pimlico (3) Meiriceá Thuaidh (3) Oberammergau (3) Heidelberg (3) Nice (3) Na hAoraí (3) Stigh Lorgan (3) Londain. (3) Cora Chaitlín (3) Dúlainn (3) Áth Leathan (3) Doire Chonaire (3) Machaire Rabhartaigh (3) Na Doiriú Theas (3) An tOileán Mór (3) Bóthar na Bruíne (3) Ráth (3) An Gabhailín (3) Cill Mheáin (3) Tamhain (3) Carn Domhnach (3) Marburg (3) Vín (3) An Ungáir (3) Cairlinn (3) Forest Gate (3) Leeds (3) Cill Ia (3) hAlban (3) Cologne (3) Port Omna (3) Roscommon (3) Domhnach Maighean (3) Dundalk (3) An Phortaingéil (3) Béal Átha na Muice (3) Brighton (3) Bristol (3) Cardiff (3) Tír an Iúir (3) Queensland (3) Freiburg (3) Cill Droichid (3) Inis Eoghain (3) Eanach Dhúin (3) An Dúchoraidh (3) Inis Oírr (3) Inis Crabhann (3) Bun an Phobail (3) Caisleán Ghriaire (3) Ghinéiv (3) Clais Mhór (3) Fionntrá (3) Port Mearnóg (3) An Bóthar Ard (3) Hamburg (3) an Ostair (3) Caisleán Uí Chonaill (3) Baile an Mhanaigh (3) An Chabrach (3) Manainn (3) Droim Seanbhó (3) Cúba (3) Gort na gCapall (3) Ard an Rátha (3) Port an Pheire (3) Tobar an Choire (3) An tSeanchill (3) Caisleán na Mainge (3) Ráth Chormaic (3) Tairbeart (3) Southampton (3) An Seanbhaile (3) Caisleán Cnucha (3) Macroom (3) Cnoc na Cathrach (3) An Seanphobal (3) Brixton (3) Carraig an tSionnaigh (3) Yorkshire (3) Bóthar na bhFál (3) An Mhuiríoch (3) An Buailtín (3) Teach Mealóg (3) na Cealla Beaga (3) Afraic Theas (3) Sráid Uí Chonaill (3) Fionntamhnach (3) an Lorgain (3) Nova Scotia (3) Áth an tSléibhe (3) Bealach an Tirialaigh (3) Eidhneach (3) An Ghráinseach (3) Áth na nUrlainn (3) Carraig Ruacháin (3) Clóirtheach (3) Pentonville (3) Springfield (3) Dromad (3) Muintir Eoghain (3) Caisleán Uidhilín (3) Cionn Caslach (3) Ceann Heilbhic (3) Dairbhre (3) Inse Chór (3) Baile an Róistigh (3) Camas (3) An Carn Mór (3) Lios na gCeann (3) Áth Cinn (3) an Charraig (3) Ceanannas (3) Bealach Féich (3) An Baile Meánach (3) an Airgintín (3) Tamhnach an tSalainn (3) Broadway (3) Colmán (3) Strasbourg (3) An Chloichín (3) Spidéal (3) Castlebar (3) Sráid Mhaoilbhríde (3) Baile na Lorgan (3) Tigh Molaige (3) Cill Dairbhre (3) Béal an Daingin (3) Seantrabh (3) Cnoc an Bhile (3) Dún Luáin (3) An Pasáiste (3) Ioma (3) Baile na Finne (3) Áth Eascrach (3) Doire an Aonaigh (3) Oileán Ciarraí (3) Bearna (3) Leifear (3) Westminster (3) Baile an Bhiocáire (3) Rinn Ó gCuanach (3) Usk (3) Sord (3) Dún an Rí (3) Ré na nDoirí (3) Gráinseach an Déin (3) Béal Átha Ragad (3) Cill Chomhaid (3) Philadelphia (3) Cill Fhionnúrach (3) Droichead Abhann Ó gCearnaigh (3) Brú Rí (3) Oileán Mhanainn (3) Gob an Choire (3) Manhattan (3) Baile na Scríne (3) Cnoc na nOs (3) Eas Géitine (3) Crois Mhic Lionnáin (3) Gort na hUamha (3) Ros Ó gCairbre (3) Munich (3) Coimbra (3) Dún Átha (3) Lismore (3) Antwerp (3) Tiobraid (3) An Ísiltír (3) Baile Mhic Aogáin (3) Loch Deirgeirt (3) Barraigh Mhóra (3) Vielun (3) Mullach (3) Teamhair (3) An Bhruiséil (3) Toulouse (3) Baile Uí Bheacháin (3) Ail Finn (3) Ceathrú Thaidhg (3) Eanach Mheáin (3) Dumha Locha (3) Los Angeles (3) Baile an Bhóthair (3) An Cnoc (3) Port an Dúnáin (3) Maíros (3) Baile Ghib (3) Cill Mhór (2) Rúise (2) Dún Eochaille (2) Achadh Deo (2) Strangeways (2) Stát Aontaithe (2) Guagán Barra (2) Cnoc an Doire (2) Rúis (2) an Gort (2) Moscó (2) Sráid Eachroma (2) Sráid Jervis (2) Bóthar Haddington (2) Na Creagacha Dubha (2) Notting Hill (2) Bóthar Raglan (2) An Scairbh (2) an Chrois (2) Cill Mhic Iarainn (2) Stamford Hill (2) Montana (2) An Caiseal (2) Fochaill (2) Carn an Bhua (2) Baile Uí Néill (2) An Chill (2) Cluain Fhia (2) Sráid na Blarnan (2) Suí an Róin (2) Cill Chluanaigh (2) an Baile Dubh (2) Cill Mocheanóg (2) Hull (2) Cuan Dor (2) Cathrach (2) An Ghréig (2) Arizona (2) Róimhe (2) Cill Briotáin (2) Ísiltír (2) Sráid Ghairdinéir (2) Áth Trasna (2) Caisleán an Chomair (2) An Dún Beag (2) An Inse (2) Crois Mhaoilíona (2) Tulaigh Álainn (2) Gateshead (2) an tSín (2) Reilig Fhionnbharra (2) Cill Rosanta (2) Newcastle-on-Tyne (2) Ard Mhaca (2) Baile an Chaistil (2) Baile Coinnleora (2) Baile na Croise (2) An Drobhaois (2) Maigh nEalta (2) Málainn (2) Inis Cathaigh (2) Colorado (2) Na Déise (2) Tuar na Fola (2) Teampall an Ghleanntáin (2) Sraith Salach (2) Stad na nGaeilgeoirí (2) Ascaill Garville (2) an Trá Bhán (2) Plás Íle (2) Sliabh gCuillinn (2) Cuan Chorcaí (2) Lios Deargáin (2) An Sponcán (2) Inis Mór (2) Cuba (2) Poughkeepsie (2) Meicsiceo (2) Ghent (2) Cill Riáin (2) Dúiche Sheoigheach (2) Faiche (2) Albury (2) Victoria (2) Dingle (2) Mainistir Laoise (2) Miltown Malbay (2) Durlas Éile (2) Caisleán Ó Liatháin (2) Ballingeary (2) Dumha Acha (2) Cill Ria (2) Ráth Bhile (2) Tobar Rí an Domhnaigh (2) an Caol (2) hAstráile (2) Teach Srafáin (2) Mainistir Eimhín (2) Mainistir na Croiche (2) Carn Tobair (2) An Gleann Garbh (2) Bloomsbury (2) Séipéal Iosóid (2) Tallaght (2) hAlbain (2) Devon (2) Bóthar Berkeley (2) Hampstead (2) An Gallbhaile (2) Bayswater (2) Ailt an Chorráin (2) Béal Átha Mó (2) Barcelona (2) Conmhaigh (2) Madeira (2) Cill Bharróg (2) An Háig (2) An Danmhairg (2) Eilvéis (2) Zurich (2) Sráid Synge (2) Sráid Hardwicke (2) Cuas an Ghainimh (2) Cill Chonaill (2) Wigan (2) Stockholm (2) Béal an Dá Chab (2) Cearnóg Parnell (2) Cuan Chasla (2) Achadh Úr (2) Áth an Chóiste (2) Mallow (2) Charn (2) An Cnoc Buí (2) Dungarvan (2) Na Sceichíní (2) Cill Bheagáin (2) Gaorthadh na Péice (2) Parkhurst (2) An Chlár (2) an Coillín (2) Dún Léire (2) An Pháirc (2) An Chruit (2) Cúl Trá (2) Cill Chuimín (2) An Drom Bán (2) Cashel (2) Cahirciveen (2) An Cnocán Glas (2) An Caisleán Glas (2) Áth na Cairte (2) Cill Mhic Treana (2) Cill Chaoimhín (2) Tigh Baoithín (2) Ráth Mealtain (2) Dromainn Tí (2) Camloch (2) Ros Treabhair (2) Sliabh Calláin (2) Cnoc an Stollaire (2) Dún Lúiche (2) Baile Dúill (2) An Dúcharraig (2) Na Ceithre Cúirteanna (2) Ballyporeen (2) Béal Átha Póirín (2) Inis Céin (2) Ballymena (2) Leamhchoill (2) an Iaráin (2) Baile Mhac Óda (2) Mín na Leice (2) Woking (2) Paiteagó (2) Buíochar (2) Uaimh (2) Carraig Álainn (2) Rathún (2) Loch Glinne (2) Baile na Carraige (2) Roisín na Mainiach (2) Hartlepool (2) Fermoy (2) An Léim (2) Baile Dhá Thuile (2) Baile Gunnair (2) Baile Charraig Mada (2) Loch nEathach (2) Cromghlinn (2) Kildare (2) Ráth Eanaigh (2) Cill Chríost (2) An Ruán (2) Airgintín (2) Ráth na mBiníneach (2) Ráithín (2) Na Ráithíní (2) Tuaim Gréine (2) Achadh Mór (2) An Fhairche (2) An Máimín (2) Cill Shléibhe (2) Teampall Doire (2) Muine Mór (2) Baile Nua na hArda (2) Berkshire (2) An Deargail (2) Béal Átha Gabhann (2) Tuaim Uí Mheára (2) Ard Aidhin (2) Rennes (2) Jamestown (2) Na Clocha Liatha (2) Nebraska (2) Muileann na hUamhan (2) Lios Fearnáin (2) an Móinteach (2) an Chealtrach (2) Béal Átha na mBuillí (2) Coill an Easpaig (2) An Rinn Mhór (2) Cill Tuama (2) Baile Munna (2) Port Rois (2) Bromyard (2) An Fód Dubh (2) Cill Chaoil (2) Loughrea (2) an Chorr Chríochach (2) Baile na Creige (2) Cóbanhávan (2) Cuan Bhaile na Cúirte (2) Cill an Dísirt (2) Bun an Tábhairne (2) Maigh Mheáin (2) Márthain (2) Newry (2) Ráth Domhnaigh (2) an Droim Mór (2) Albain Nua (2) tSualainn (2) Hartford (2) Cúil Rathain (2) Skibbereen (2) Garrán na mBráthar (2) Fál Carrach (2) Welshpool (2) Youghal (2) Páirc Hoirbeaird (2) An Eoraip (2) Doire Fhatharta (2) Cnoc an Eanaigh (2) Cnoc na Graí (2) Loch an Iúir (2) An Port Nua (2) Máistir Gaoithe (2) Baile Shláine (2) Bun Machan (2) Suffolk (2) Mainz (2) Baile an Tuaighe (2) Chabhán (2) An Mullach (2) An Eiscir (2) Clonmel (2) Eiltiún (2) An Cnocán (2) Baile an Fhóntaigh (2) Margadh an Arbhair (2) Cúil Áine (2) An Cóbh (2) Uí Mhic Coille (2) An Chúil Rua (2) Larne (2) Shannon (2) Cnoc an tSamhraidh (2) Teampall Tuaithe (2) Gleann an Phréacháin (2) Maigh Dheilge (2) Cnoc Uí Choileáin (2) Muinchille (2) Leithead (2) Boirinn (2) An Bheilg (2) Bangor (2) Alba (2) Sráid Chill Dara (2) Summerhill (2) Coill an Chollaigh (2) Kilrush (2) Huddersfield (2) Greanáda (2) Pennsylvania (2) an Trá Thuaidh (2) Cluain Molt (2) Tigh an Chnoic (2) na hIndiacha Thiar (2) Domhnach Mór (2) Antuairp (2) Iodáil (2) Beithil (2) Lurgan (2) Ráth Nístin (2) Na Gaibhlte (2) Uíbh Eoghain (2) Uíbh Eoghain agus Uíbh Fhathaidh Thiar (2) Uachtar Rátha (2) Inis Leamhnachta (2) Gleann Eatharlaí (2) Deargráth (2) Cnoc Rafann (2) an Bhuirgéis (2) Luíne (2) Mainistir an Rois (2) Versailles (2) Rouen (2) Loch Dearg (2) Down (2) Cill Bharrainn (2) Cill Mhic Creiche (2) Cill Mhuire Uí Bhreacáin (2) Uí Bhreacáin (2) Dunkirk (2) Cill Ghlas (2) Teallach Eathach (2) Lios an Phúca (2) Enniskillen (2) Rome (2) Dealbhna (2) Seville (2) Utrecht (2) Vizeu (2) Oporto (2) Leiria (2) Lispóin (2) Capranica (2) Díseart Diarmada (2) Cloyne (2) Lyon (2) An Sorbón (2) Cnoc Rátha (2) Italy (2) Sráid na gCócairí (2) Cluainín (2) Flórans (2) Killala (2) Carney (2) Cappoquin (2) Sráid an Iarla Theas (2) Sráid Thomáis (2) Na Saoirsí (2) Sliabh Luachra (2) Briotánach (2) Ráth Tó (2) Ard na Caithne (2) Cnoc Fola (2) Fínis (2) Ros Dumhach (2) Cill Chleitheáin (2) An Fhionlainn (2) An Cnoc Beag (2) Mín Doire Dhamh (2) an Chéinia (2) Halifax (2) Luxembourg (2) Seanadh Gharráin (2) Croydon (2) Baile Andarsan (2) Gaoth Sáile (2) Sráid Anraí (2) Baile Mhic Gormáin (2) an Gort Mór (2) An Leacht (2) An Afraic Theas (2) Baingear (2) Dumha Thuama (2) Mhuileann gCearr (2) Baile Shéamais Dhuibh (2) Biggar (2) Clairvaux (2) Léim an Mhadaidh (2) Connecticut (2) Meiriceá Theas (2) Camden Town (2) Newport (2) Sráid Fhearchair (2) Barking (2) Rúscaigh (2) Baile an Phoill (2) Lawrence (2) Gleann Gamhna (2) Muintir Luinigh (2) St. Paul (2) Léim an Bhradáin (2) An Goirtín (2) An Fearann (2) Baile an Reannaigh (2) Imileá (2) Cluain Aodha (2) Inis Cara (2) Maracó (2) Oirialla (2) Baile Íomhair (2) Sliabh an Iolair (2) an Íoslainn (2) Baile na nGall (2) Santiago de Compostela (2) Reilig Sheangánaí (2) Sráid Chatham (2) Sráid na Faiche (2) Cill Chiaráin (2) Baile Eaglaise (2) Gleann an Tobair (1) Com an Spiara (1) Bealach Oisín (1) An Chnapóg (1) Sráid an Rí (1) Dakota (1) Dolgellau (1) Teach Phort na Carraige (1) Romford (1) Fremantle (1) Feora (1) Inse an Talbóidigh (1) Baile an Fhasaigh (1) Detroit (1) Theas (1) Vermont (1) Wisconsin (1) An Bóthar Mór (1) Teach na dTrí Mhíle (1) Bun na hAbha (1) Aird Mhóir (1) Leathardán (1) Tobar na bhFiann (1) Páirc na Cúile (1) Lúbán Díge (1) Putumayo (1) Sráid San Séamas (1) Lána na Cuaiche (1) Fiodh Cuillinn (1) An Baile Uachtarach (1) Cheltenham (1) Lisieux (1) Comar Uachtarach (1) Coillte Mách (1) Cionn Eitigh (1) Cheapach Rua (1) An Luach (1) Tuath Ó gConaíle (1) na Bruíonacha (1) Allt an Iarainn (1) Bhogach (1) Gleann Domhain (1) Gleann tSúilí (1) An Ghráinsigh (1) Alaska (1) Bethlehem (1) Klondyke (1) Dawson City (1) Oileán Dúiche (1) Yukon (1) Faiche Mhór (1) An Craoslach (1) An Cnoc Mór (1) Carraig Bhreanndáin (1) Halla Shráid an tSrutháin (1) Leacain (1) Cill Bhreacáin (1) An Cheis Fhada (1) An Aill Bhuí (1) Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh (1) na Doiriú (1) Mytilene (1) Pheirs (1) Teheran (1) Constantinople (1) Sráidbhaile (1) South Kensington (1) Músaem na Breataine (1) Reilig Chnocán San Labhrás (1) Allt Amhairc (1) Achadh Lon (1) Auteuil na Fraince (1) An Mhin Aird Bhuí (1) An Chorr Dhubh (1) Béal Átha na Lao (1) Maidstone (1) Baile an Daighin (1) Coill Mhíolcon (1) Cuan na Gaillimhe (1) Drom Fada (1) an Iúgslaiv (1) Cestica (1) Split (1) Brisleach (1) Cionn Droma (1) Manila (1) Mayo (1) Lios Cearnaigh (1) Fearann Phiarais (1) Inis Caoin (1) Caonach (1) An Bhealtaine Íochtarach (1) Neuchatel (1) Rafanaigh (1) Achadh an Iúir (1) Kennington (1) Hammersmith (1) Cnoc na Coilleadh (1) St George’s (1) West Ham (1) Tobar Phádraig (1) Coventry (1) Cnoc an Daingin (1) Cill Mochuda (1) Cill na Móna (1) Inse na gCatach (1) Ataen (1) Baile Uí Choileáin (1) Sráid na Iascairí (1) An Bhuaile Bheag (1) Cathair Seirgín (1) An Caisleán Thoir (1) Lios Dúnáin (1) Cúil Fobhair (1) tSeicslóvaic (1) Ostair (1) an Sciachánach (1) Cill Damhéanóg (1) Cathair Chinn Lis (1) Stacksteads (1) Baile Raghnaill (1) Bóthar Ghort na Sláinte (1) Skipton (1) Baile Dóite (1) Baile Uí Chuirc Thiar (1) Bóthar Thobar Rí an Domhnaigh (1) An Sulán (1) Tientsin (1) Sráid Líosain Uachtarach (1) An Bhroisceach Uachtarach (1) Droichead na Machan (1) Cill Ma-Ruibhe (1) Cille Bhrìghde (1) Higher Bebington (1) Highfield (1) an tEilean Sgitheanach (1) Chester (1) Southwark Literary Society (1) Scalfay (1) Oileán Sciathanach (1) Bournemouth (1) Dún Samhnaí (1) Dun Búinne (1) Coill Chluana (1) Muilte Faranáin (1) Shangton (1) Sráid Bhagóid Íochtarach (1) Weymouth (1) Waltham-on-the-Wolds (1) Cearnóg Mhuirfean (1) Faiche an Choláiste (1) An Caoláire Rua (1) Tul Aighre (1) Whitworth (1) Poll an Phúca (1) An Carn (1) Cluain Lára (1) Cill Bheathach (1) Cloichín an Mhargaidh (1) Hulme (1) Barr Beithí (1) Salford (1) Whittington (1) Nás (1) Baile Conaola (1) Upper Tooting (1) Mainistir an tSruthair (1) Baile Móir Thiar (1) An Cuaisín (1) Baile Áimín Treant (1) An Tuairín Dubh (1) Cill Uisean (1) Baile na bPoc (1) Sráid na Carraige (1) Winston (1) Kingsland (1) Cnoc na Daibhche (1) Ahane Cross (1) Shanghai (1) Sruth na Coille (1) Danzig (1) Dumha Aille (1) Baile Eoghain (1) Ardán Radharc na Mara (1) Leacain tSaileach (1) Leitir Catha (1) Garbhach (1) Leicestershire (1) Ramsgate (1) Mharseilles (1) Sráid Fheidric Thuaidh (1) Oxford. (1) Deisceart na hAifrice (1) An tSeanghlais (1) Baile Cholla (1) Árainn Mhór (1) Loch Súilí (1) Inis Caorach (1) Gleann Mornáin (1) Seascann an Róin (1) na Clocha Corra (1) Inis Caoil (1) An Cionn Garbh (1) Ard na Croise (1) Bootle (1) Blascaod (1) an Droim Ard (1) Lowestoft (1) Oileán Árann (1) Sráid Dhásain (1) Droim Rátha (1) Sráid na Mainistreach Íochtarach (1) Sráid an Chláraigh (1) Cill tSeanain Léith (1) Errina (1) An Tulach Íochtarach (1) Chill tSeanain Léith (1) Bóthar an Ghoirt Aird (1) Ascaill Frankfort (1) an Bhuiríos (1) Cam Eolaing (1) Berkeley (1) San Francisco. (1) Cill Ard (1) Madrid (1) Cill Síoláin (1) Gráig na Manach (1) Baile an Mhoirtéalaigh (1) Cearnóg Mhuinseo (1) An Coireán (1) An Lios Breac (1) Lambeth (1) Livermore (1) Florida (1) British Columbia (1) Santiago (1) an Fosadh (1) an Cnoc Maol (1) Sallins (1) Appeldoorn (1) Achadh Conaire (1) Ceathrú an Dola (1) Chill Tormóir (1) Baile Uí Dhónalláin (1) Íochtar Ard (1) Cloch an Fhothraigh (1) Baile Haine (1) Baile Nua Sheandroma (1) Áth an Mhuilinn (1) An Muileann Gearr (1) Thír Chonaill (1) Sráid Líosáin Íochtarach (1) An Tuath (1) An Corn (1) Cearnóg Eaton (1) Cill Ghobnait (1) Cúil Éanaigh (1) Cuileannach Uachtarach (1) Dún na Mainistreach (1) Dúros (1) Frying Pan Creek (1) Goulburn (1) Henty (1) Lockhart (1) Lower Indigo (1) Chiltern (1) Barnawatha (1) the Murray (1) Cill (1) Leitir Chatha (1) Inis Fraoigh (1) Ascaill Uí Ghríofa (1) Rinn na Feirste (1) Menton (1) Kingstown (1) Galgorm (1) Achadh Eochaille (1) sa tSráidbhaile (1) sa Ráth (1) Tulach Léis (1) an Mullach Rua (1) Carrig an Ime (1) Lios Carragáin (1) Cill Sheanaigh (1) Cuillinn Uí Chaoimh (1) Loigny (1) Rockies (1) Orleans (1) Patay (1) Deargmhuine (1) Breatain Bheag (1) Bóthar Gharraithe na Lus (1) Baile Uí Ainnín (1) Barrett’s Buildings (1) Baile Bachaille (1) Dunshaughlin (1) Bun Abhann (1) Muraisc (1) Buaile an Dísirt (1) Kashmir (1) Cill Mochióg (1) Cé Sháirséil (1) Rialto (1) Ros Cathail (1) Acla (1) Darwen (1) Cúirt an Easpaig Uachtarach (1) Rathdaire (1) Oldham (1) Nansedmond (1) Norfolk (1) Smithfield. (1) Virginia (1) Craig an Rí (1) Carlow (1) Baile na hArda (1) An Doirín Álainn (1) Baile an Bharraigh (1) Baile Mhontáin (1) Droichead an Mhionnáin (1) Cé Urmhumhan (1) Ascaill Brighton (1) Sráid San Proinsias (1) Upper Ormond Quay (1) Ripon (1) Bisley (1) Ráth Torpa (1) Meanwood (1) St Albans (1) Bóthar Laighean (1) Carnarvon (1) Dusseldorf (1) Corrán Dónaill (1) hOsló (1) Richmond (1) Sráid Naomh Uinseann (1) Clerkenwell (1) Amsterdam (1) Bealach Aipiach (1) Sráid Mhic Liam Uachtarach (1) Shuí Finn (1) Baile Uí Argáin (1) An Gleann Rua (1) Cill Fhíonáin (1) Cois Sléibhe (1) Gleann Oisín (1) Tobar an Dúin (1) Leataoibh Mór (1) An Céide (1) An Charraig Mhór (1) Balla (1) Cill Leacht Aodha (1) Tulaigh an tSiáin (1) Na Dúnaibh (1) Glasgow (1) Sunderland (1) Dumhaigh Mhór (1) hAfraice Theas (1) Kimberley (1) Afraic (1) Ard Raithin (1) na Mine (1) Napoli (1) Mauritius (1) Chnoc Bríde (1) Baile Átha an Róine (1) Missouri (1) Mesopotamia (1) Kanturk (1) An Meal Theas (1) An Seandún (1) Bern (1) Poblacht na Seice (1) Sráid Líosain Íochtarach (1) Fitzwilliam Place (1) Lios an Fhóid (1) Áth Luain (1) Westmeath (1) Plás Seville (1) Moate (1) North Frederick Street (1) Offaly (1) Oil City (1) Kittanning (1) Valkenburg (1) Woolwich (1) Oileán S. Helena (1) Fhidsí (1) Kensington (1) Cearnóg Mhuirfean Thuaidh (1) Keith (1) Penarth (1) Prestwich (1) Plás Ely (1) Páirc an Chamghoirt (1) Sráid Haiste (1) Dooagh (1) Bóthar Chluaidh (1) Ard Ghlais (1) An Chreatalach Thiar (1) Boulogne-sur-mer (1) Dresden, (1) Wandesworth Common (1) Mín an Leargáin (1) Maol na Mine Beag (1) Gort na Saileach (1) Genoa (1) Faiche Staibhna (1) hIodáile (1) Ardán Phort an Iarla (1) An Port Thuaidh (1) Phortobello (1) Sráid Hoirbeaird (1) Sráid Fobhnais (1) Baile Easa Dara (1) An Turlach Beag (1) Longfort (1) Cluanach Buí (1) Bayswater, (1) Dunboyne (1) Urbana (1) Mount Desert (1) Béal Átha Bhearaigh (1) Clifton (1) Cumann na nGaedheal (1) Sídheáin (1) Reilig Glas Naíon (1) Cionn Átha Gad (1) Bóthar Chluain Tarbh (1) Chnocán Iaróm (1) Coill an Bharraigh (1) Cill Bhrain (1) Inbhear (1) 1413588 (1) Mountjoy (1) Ráistín (1) Kilkee (1) reilig Naomh Micheál (1) Droim Cléibh (1) Muine Gall (1) Currach an Doire (1) An Garraí Mór (1) Nassau (1) Mídín (1) An Baile Glas (1) Ballaghaderreen (1) an Cladach Dubh (1) an Mám (1) an Líonán (1) Dubhachta (1) Doire Fhinín (1) an Fearann Fuar (1) Oileán Altanach (1) Sráid na Prúise (1) Clárchoill (1) Frankfurt am Main (1) Droim Bairr (1) Germia (1) Griefswald (1) Co. Antrim (1) Béal Tairbirt (1) Hounslow (1) Botany Bay (1) An Droichead Órga (1) An Comhartha Mór (1) An Lios Bán (1) Sráid Fheardorcha Thuaidh (1) Valentia (1) Maigh Bhloisce (1) Carn Monaidh (1) Port an tSalainn (1) Máthair Shléibhe (1) Bhóithrín Bocht (1) An Teampall Uachtarach (1) An Cláirín (1) Crois an Ghúlaigh (1) Crois na Rae (1) Dartraí (1) Daighinis (1) Cnoc an Arbhair (1) Kirghizia (1) Gairdíní Sunbury (1) An tAontas Sóivéadach (1) Céide Annadale (1) Ceann Gólaim (1) Na hAille (1) Tríleac (1) An Droim Bán (1) Ard Mhic Eocháin (1) Baile Thancaird (1) Gráinseach Mhóicléir (1) Giobráltar (1) Tibet (1) Rinn na Mara nó Cnoc an Teampaill (1) An Portach Ard (1) Baile Briotáis (1) Cearnóg Pharnell (1) Campa Bhaile Choinnleora (1) Port an Chalaidh (1) Thurles (1) An Chearc (1) Carn Almhaí (1) Hertfordshire (1) Westport (1) Foirceal (1) Baile Hagaird (1) An Cheathramh (1) Gleann Molúra (1) Ghreanaigh (1) Baile Feá Aird (1) Trácht Fhionn (1) Mhainistir Bhán (1) Carraig an Staicín (1) Abhainn na Bandan (1) Baile an Chnocáin (1) Mainistir na Móna (1) Mainistir na Mórna (1) Ráth an Tóiteáin (1) Baile Mhic Cuirc (1) Banteer (1) Cnoc Fhiodh na gCaor (1) Drom an Chomair Mór (1) Dúiche Ealla (1) Dalby (1) Goondawindi (1) Chinchilla (1) Astráil. (1) Achadh Loiste (1) Amby (1) Queensland. (1) Rolleston (1) Sheffield (1) Mín an Chladaigh (1) Míobhaigh (1) Gabhla (1) Ceann Chlochair (1) Eige (1) Osgaig (1) Uibhist Theas (1) Willesden (1) Domhnach Trá Mhuirfean (1) Ardán Fhearchair (1) Chlochán Liath (1) Wolverhampton (1) Worthing (1) Bun Abhann Duinne (1) Teach Fhiodh Cuillinn (1) Sráid an Dáma (1) Sráid an Phiarsaigh (1) Murascaill na Peirse (1) Ruibhlinn (1) Binn Uamha (1) Ard Leathan (1) An Ceathrú Rua (1) Kristiansand (1) Monte Carlo (1) Ráth Daingean (1) Coill na Longfort (1) Cluain Mhór (1) An Mainéar (1) Bóthar Anglesea (1) Bóthar San Labhrás (1) Bhun Áth (1) Ráth Cuair (1) Maigh Bolg (1) Vale of Clwyd (1) Riga (1) Saint-Thomas (1) An Chorsaic (1) Montpellier (1) Mín Corrbhaic (1) Trondheim (1) An Curraichín (1) Bóthar Síorghlas (1) Basle (1) Hilversum (1) Middleberg (1) Netherlands (1) Rotterdam (1) Clermont-Ferrand (1) Caen (1) Dresden (1) Inismaan (1) Kreuznach (1) Kastellaun (1) Bheirlín (1) Aran Islands (1) Tubingen (1) An Cheapach Mhór (1) Glinsce (1) Fairford (1) Baile an Scotaigh (1) Ashford (1) Glenealy (1) Rathnew (1) Newtown (1) Rinn Mhaoile (1) Londan (1) Cill Éinne (1) Baile na Cúirte (1) Breatain (1) Cill Loinín (1) Crosaire Uí Chadhla (1) Liscannor (1) Thrá Lí (1) Knocklong (1) Flagstaff (1) Béal Átha Fallúin (1) Tucson (1) Yuma (1) Prescott (1) Oakland (1) Gabhrán (1) Inse Uí Néill (1) Dúglas (1) Drom Cara Thuaidh (1) Cill Barra (1) Cnoc an Mhullaigh (1) Carraig an Droichid (1) an Ros Mór (1) Achadh Tiobraid (1) Ceann Eich (1) Drom an Dísirt (1) Dúire (1) Sráid an Rí Thuaidh (1) Sráid Mhuinseo (1) Swansea (1) Tralee (1) An Ghráig (1) Cnoc an Línsigh (1) Clydach (1) Clochán Mhac Cuinn (1) Máire Ní Oisín (1) Nancy (1) Éire (1) Aube (1) Bóthar Westminster (1) Meadow Brook (1) Teach Náithí (1) Na Frosa (1) An Bearnas Mór (1) Loch Iascaigh (1) Na Clochánaí (1) Baile na Caillí (1) Buenos Aires (1) Doirín an Locha (1) An tInbhear Mór (1) Loch Measc (1) Ghleann (1) Scardán (1) Stonyhurst (1) Gort na Croise (1) Dún Cairin (1) An Currach Dubh (1) Béal Átha na mBó (1) Doire Eidhneáin (1) Mullach Íde (1) Maigh Ard (1) Gleann Corbraí (1) Leitir Fraic (1) Ceathrú na Gaoithe (1) Cearnóg Kenilworth (1) Machaire Lios an Uisce (1) Machaire na gCeall (1) Maigh gCabraí (1) Sráid Mhuirfean (1) Raithean (1) Caisleán Ráth Fearnáin (1) Geirsí (1) Cuan Mó (1) Cheathrú Bhán (1) An Choill Mhór (1) Acaill Bheag (1) An Port Rua (1) Plymouth (1) Valladolid (1) Árann (1) an Teanga Mheáin (1) An tÉadan Anfach (1) An Sealgán Mór (1) Bhaile na Finne (1) Chuimín (1) Gleann Fhinne (1) Liancourt (1) Naul (1) oileáin iartharacha na hAlban (1) Damhros (1) Baile an Bhiataigh (1) Crefeld (1) Sudenende (1) Cluain Banbh (1) Elphin (1) Athlone (1) Castlerea (1) Baile Mhic Gearóid (1) Lios na Muc (1) Hampshire (1) Yokohama (1) Machaire Eabha (1) Lios Coill (1) Inis Muirígh (1) An Drongán (1) Kenilworth (1) Cill tSeanbhoithe (1) Cill Chonla (1) Cill Choill Eachra (1) Luachma (1) An Charraig Dubh (1) Chealtrach (1) Dhrom Sceiche (1) na Curraithe (1) Sliabh Riabhach (1) Domhnach Daoi (1) Dhún Eochaille (1) Croisín (1) Cill Chisín (1) Churrach (1) Laitean (1) Dún na Sciach (1) Ceapach Mhurchaidh (1) Sulchóid Bheag (1) An Cheapaigh Dhuibh Thiar (1) Both Chomhla (1) Loch Measca (1) Leitir Mór (1) Baile Uí Lorcáin Íochtarach (1) An Chloch Mhantach (1) Tulach Ruáin (1) Royston (1) Barnsley (1) Bhaile na Raithní (1) Lag an Aoil (1) Gleann Aichle (1) Dún Dónaill (1) Mar De Plat (1) Thamhnach an tSalainn (1) Tyneside (1) Newcastle-upon-Tyne (1) Kirkoswald (1) Billingham-on-Tees (1) Albanach (1) Castlemilk (1) Ardeaglais Westminster (1) Dún Fionnachaidh (1) Dúchoraidh (1) Machaire Clochair (1) Sa Chloigeann (1) Clara (1) Kilmacthomas (1) Cill Aithnín (1) Poll an tSómais (1) Óran Mór (1) Mearaí (1) Cill Cheallaigh (1) Ghaoth Sáile (1) Meiricéa (1) Slesvig (1) Gelballe (1) Hellerup (1) Jutland (1) Lunderskov (1) Ceallachán (1) Baile na nDéiseach (1) Cnoc an Bhróigín (1) Béal Átha Feorainne (1) Putney Hill (1) Málta (1) Béal Átha Slaitín (1) Caireo (1) Hildesheim (1) Cnocán an Phaoraigh Íochtarach (1) Ceanna an Bhathla (1) Cé Heilbhic (1) Baile Uí Churraoin (1) Baile na nGall Beag (1) Battersea (1) Cambridge, (1) Derbyshire (1) Cluain Ceallaigh (1) Naples (1) Port Said (1) Toulon (1) Sráid an Ruiséalaigh (1) Hollesley Bay (1) Cill Chróine (1) Crois na gCoraí (1) Baile an tSratha (1) Stamford (1) Texas (1) Pentwater (1) Arkansas (1) Creig an Rí (1) Roisín Thoir (1) reilig Ráthún (1) Linn Dubh (1) Inis Eonáin (1) Raithnigh (1) Cnoc Ghairdinéir (1) Pádraig Ua Maoileoin (1) na Foithrí (1) an Ráth Thiar (1) Cluain Droichead (1) Garraí Eoin (1) Baile Mhac Cairbre (1) Baile na nGall Mór (1) Bóthar na Sop (1) Baile Uí Dhálaigh (1) Lios na Scéiche (1) Lios na Scéithe (1) Chorrbhaile (1) Dromore (1) Trillick (1) Barlinnie (1) An Fhionnlainn (1) Coill na dTor (1) Cill Rialaigh (1) Vatacáin (1) Tathuile (1) Cúirt an tSáirséalaigh (1) Monasterevan (1) Ardmore (1) Conaithe (1) Leitir (1) Schull (1) Baile an Locha (1) Burma (1) An Sruthán Riach (1) Chros Ghearr (1) Cill Ulta (1) Rathkeale (1) Cluain Tí Cairtigh (1) Cill na Martra (1) Daniel Binchy (1) An Chlaoideach Rua (1) Camdhoire (1) Castletown Bere (1) Clonakilty (1) an Cruán (1) Bermondsey (1) Cnoc Loinge (1) Walsingham (1) An Ghléib (1) Eyrecourt (1) An Sráth Bán (1) Ceapach an Churraigh (1) Plás Hoirbeaird (1) Wicklow (1) Bansha (1) Sráid Uí Mhóra (1) Plailly (1) Burgos (1) Burnham (1) Burnham East (1) Bóthar Morehampton (1) An Cuas Mór (1) Déise (1) Sráid Fhreidric Thuaidh (1) Uíbh Ráthaigh (1) Warwickshire (1) Drumcondra (1) Cúilín an Ghabha (1) Droichead Uí Bhriain (1) Inis Bearachain (1) Barr an Doire (1) Bheilg (1) Baile Haicéad (1) Breacarnach (1) Ceapach (1) An Garbhaile (1) An Chéim (1) An Chríoch (1) An Bhearú (1) Cnoc Dhún Leo (1) Maigh Géine (1) Bóthar an Chaisleáin Nua (1) Chamonix (1) Campa Bhaile Coinnleora (1) Shang-hai (1) Gleann na Faille (1) Cruacha (1) Cruach Mhín an Fheannta (1) Bun Dobhráin (1) Seanród (1) Gleann Lairc (1) Cill Dealga (1) Seine (1) Clashmore (1) Baile Uí Thaidhg (1) Chaisleán Riabhach (1) Marseilles (1) Cill an Mhuilinn (1) Clackmannan (1) Görz (1) Milan (1) Mainistir na Croise (1) An Bheairic Thuaidh (1) An Carn (Fowler) (1) An Geata Mór (1) An Muirthead (1) Carraig Bhraonáin (1) Aschaffenburg (1) Georgetown (1) Leic Snámha (1) Lios Eiltín (1) Cill Maoilchéadair (1) Sneem (1) Tulachar (1) An Ráth Nua (1) Ráth an Tamhain (1) Wick (1) Achadh Dubhtaigh (1) Choill Liag (1) Baile Mhic Ghearóid (1) Béal Átha an Cheasaigh (1) chathair Chorcaí (1) Lisbon (1) Francis Street (1) Cill Mhuire Uí Bhricín (1) Cathair Ailí (1) an Cluainín (1) Ospidéal (1) Sliabh na mBan (1) Móin Achaidh Ghae (1) Cill Michin (1) Coill an Stócaigh (1) Baile an tSamhaidh (1) Barr an tSrutha (1) Cill Choirín (1) Na Sé Bhaile (1) South Circular Road (1) Emor Street (1) An Chorcach Bheag (1) Teampall Baoith (1) Brompton (1) Gúgán Barra (1) an chraobhach Láir (1) An Uaimneach (1) An tSeanchoill (1) Baile Uí Lorcáin (1) Cluain Pruachais (1) Utica (1) Steach gConaill (1) Chúirt an Phaoraigh (1) Dún Sandail (1) Gort na Muice (1) An Bhroscach (1) Ceapach Chuinn (1) Gleann na bhFiach (1) Quin (1) Cluain Mór (1) Bessville (1) Lisdoonvarna (1) Filehne (1) Schneidemühl (1) Cluain Tí Foircill (1) Cill Mua (1) Carn Uí Néid (1) an Cruachán (1) an Tuar Mór (1) An Teampall Loiscthe (1) Cill na Gráinsí (1) Scotland (1) Scairbh Bhailis (1) Fearna (1) Cluain Fearta (1) Bristó (1) Inis Snag (1) Scadharc (1) Mainistir Sheireapúin (1) Firenze (1) Oireamh (1) Oregon (1) Hillsborough (1) Ard na Gaoithe Thiar (1) Coill an Druadh (1) Ballinascreen (1) Stigh Colláin (1) Stabanon (1) Baile na mBéac (1) Fareham (1) Heathfield (1) Achadh Bhó (1) Ard Sratha (1) Marino (1) Gabhalmhaigh (1) Eanach Dorn (1) Garrán an Bhile (1) Cnoc Lochta (1) Chreatalach (1) Castlereagh (1) Siúire (1) An Tuairín (1) Forúir (1) An Pointe (1) Bhaile Caol (1) Baile Uí Fhlaithnín (1) Baile na Giolcaí Uachtarach (1) Baile an Bhallúnaigh (1) An Chreatalach (1) Cluain Pruachais Thiar (1) Sliabh an Chomaraigh (1) Seisceannán (1) Cluain Mhurchaidh (1) Coill Mhaonaigh (1) Lios Uí Chathasaigh (1) Baile an Fhaoitigh (1) Cuan Malbay (1) Cluain an Fhathaigh (1) Cluain an Fháthaigh (1) Maigh Mór (1) Maigh Ráithe (1) Creamhchoill (1) Droim Ghaill (1) Baile Áth Fhirdia (1) Baile Uí Chríonáin (1) Baile Uí Chionnaola (1) Áth na Cise (1) Cnoc an Leathara (1) Cill Modhomhnóg (1) Newcastle West (1) Lochros (1) Ardachadh (1) Lúch (1) Corca Mrua (1) Áth Choirc (1) Charleston (1) Oileán Norfolk (1) Baile na hAbhann (1) Fort George (1) Beinn a’ Mhaola (1) Báideanach (1) an dá Uibheast (1) Scíth (1) Ruthven (1) Tulla (1) Lahinch (1) Aodh Buí Mac Cuirtín (1) Ráth Deamain (1) Rapallo (1) Piedmont (1) Rivoli (1) St Petersburg (1) Castelnuova (1) an Tasmáin (1) Eoraip (1) Harrow (1) An Cheathrú Dhóite (1) Birr (1) Carlingford (1) Beaumaris (1) Montaubon (1) Tulach Naosca (1) Bealach Cloiche (1) An Ghinéiv (1) An Chéis (1) An tEachréidh (1) Baile an Bhairéadaigh (1) Cill Fhínín (1) Cill Liadáin (1) Dessau (1) Tübingen (1) An Druipseach (1) Cill Chrócháin (1) Eisc Rátha (1) Dúras (1) Sparra Uí Ghráda (1) Tearmann Feichín (1) Hacketstown (1) Gibraltar (1) Loch Gabhar Mór (1) Maigh Tuireadh (1) An Drom Liath (1) Cnoc an Bhláraigh (1) Reilig Iósaif (1) Adare (1) Béal Átha an Tuair (1) Highlands (1) Perth (1) Speier (1) Vogtendorf (1) Kronach (1) Hofles (1) Bamberg (1) Caithrín an Duibhéin (1) Cillín Fhínín Mhór (1) Thomastown (1) Drom Dhá Liag (1) Cloch Eidhneach (1) Hanover Hall (1) Carraig an Ime (1) An Baile Gallda (1) Ráth Luíoch (1) Na Foidhrí (1) garbhchríocha na hAlban (1) Inse Ghall (1) Inse Orc (1) Cill Íomaí (1) Baile Uí Mhatháin (1) Havana (1) New Orleans (1) Pittsburgh (1) Oileán Uiséir (1) Sráid Buckingham Uachtarach (1) Áit an Tí Mhóir (1) Ascaill Radharc an Chuain (1) Whitechurch (1) United States (1) Burgundy (1) Leyden (1) Garbhachadh (1) An Chreig Mhór (1) Bruree (1) Céim an Fhia (1) Tuairín na nÉan (1) Oileán Eidhneach Thiar (1) Na Cloichíní (1) Maigh Rátha (1) Béal Átha Maghair (1) An Laoi (1) Cúil Uí Mhurchú (1) Currach Cheapáin (1) Eaglais (1) Maigh an Dúin (1) Portobello (1) Richmond Street South (1) Harold’s Cross (1) an Baile Corr (1) Cill Bhéacáin (1) Muileann an Bhata (1) Cill Bhríde (1) Baile Uí Chaoimh (1) Ceapaigh na Coise (1) Abhainn Chinn Chria (1) An Fhleisc (1) Cuillinn (1) Gníomh go Leith (1) Mucros (1) Na Mínteoga (1) Nuachabháil (1) Mainistir Locha Léin (1) Port Mhic Aoidh (1) Sráid Chorcaí (1) Gort na Cille (1) Com an Chiste (1) An Bán Ard (1) Louvain (1) Lobháin (1) Mechlin (1) Sussex (1) Cille Móire (1) An Veinéis (1) Black Notley (1) Claonadh (1) Stalbridge (1) Lincoln (1) Eamhain Mhacha (1) Epworth (1) Cill Mhártain (1) Scottish Highlands (1) Cill Chorcráin (1) an Cheathrú Chaol (1) An Eatharla Mhór (1) Cill Mhathnáin (1) Ros (1) Collrach (1) Dún Guairne (1) Léim Lára (1) Cill Choradáin (1) Cluain Fhíne (1) Cnocán na gCaorach (1) Cill Maolchéadair (1) Dún Urlann (1) Caisleán an Rois (1) Caisleán Phiarais (1) Donegore (1) Baile an Ghearlánaigh (1) Baile Tarsna an Haicéadaigh (1) Canterbury (1) An Baile Beag (1) Cill Teimhneáin (1) Morlaix (1) Carsington (1) Bharrach Mór (1) Coill na Cora Thuaidh (1) Na Coirríní (1) Doirse Chabhán Uí Anluain (1) Baile na gCléireach (1) Chontae Ard Mhacha (1) Camlaí (Ball) (1) Annadale (1) Béal Átha na nEach (1) Binn Ghulbain (1) Carrauntual (1) Llanfihangel (1) Néifínn (1) Sliabh Phartraí (1) Shropshire (1) Sléibhte Mhám Toirc (1) An Réchoill (1) An Anaíle (1) Dieppe (1) An Góilín (1) An Tóchar (1) Baile Níos (1) Tóchar (1) Chnoc Chéin Mhic Cáinte (1) An Creagáin (1) Lios Liatroma (1) Dún Phádraig (1) Aquitaine (1) Sabhall (1) Rushen (1) Achadh na Muileann (1) Coill an Chait (1) Baile Philib (1) Baile Uí Ogáin (1) Baile Uí Ógáin Mór (1) an Tobar (1) Aileach (1) Baile Mhic Bruaideadha (1) Shingaunagh (1) the Synnganagh (1) Cnoc an Albanaigh (1) Dún Ógáin (1) Sraith an Domhain (1) Inis Mac Rá (1) Cill Dalláin (1) Drong (1) Ballideloghy (1) An Chúil Uachtarach (1) Teampall Loiscthe (1) Racony (1) Ráth Chuanna (1) an Drom Buí Thuaidh (1) Baile an Chaonóraigh (1) Chionn Chora (1) Cill Cholgan (1) Cill Cholgan Mhór (1) Coill na Talún (1) Currach Dhiarmada (1) Bréachmhaigh (1) Bhréachmhaí (1) Baile na Speire (1) Lausanne (1) Sedgemoor (1) Montserrat (1) Vevay (1) Magh (1) Domhnach (1) Aachen (1) Cill Fear Buí (1) Lothra (1) Maigh Ghlas Mhór (1) Milltown Malbay (1) Léim an Eich (1) Cill Bhaodáin (1) An Lú (1) Baile Nua na Manach (1) Slane (1) Omeath (1) Mounthill (1) Tulaigh Ard (1) An Ghlasdromainn (1) Cill Choirle (1) Dún Gall (1) Creagán (1) Cillín Chéir (1) Fhíonach (1) Loch Cé (1) Carraig Locha Cé (1) Magh Loirg (1) Caisleán an Lóthairt (1) Carraig Mhaighin (1) Baile Salach (1) An tEanach Thuaidh (1) an Choill Tuaidh (1) An Bhoihéim (1) an Rúta (1) Ostend (1) Baile an Dúin (1) An Chraobhach (1) Baile Mhic Comhainn (1) Baile Mhic Giolla Mhuire (1) Lios Maighne (1) Liath Mancháin (1) Maigh Chaisil (1) Leacán (1) Iascaigh (1) Dún Fhlainn Uachtarach (1) Droim Dhá Thiar (1) Cuilceach (1) Gleann Ghaibhle (1) Cnoc Ninnidh (1) Baile Mhic Shamhráin (1) Ballybrack (1) an Phailis (1) an Phailís (1) Cill Chríodáin (1) Pallice (1) Pallis (1) Poissy (1) Saint-Merri (1) Reims (1) Uisneach (1) Amstardam (1) Beirmiúda (1) Chartres (1) Inis Bó Finne (1) Gleann Gaibhle (1) Gleann Fearna (1) Bréifne (1) Castletown (1) Ballacolla (1) An Chúlchoill (1) Grenan (1) Tigh an Mhaoir (1) Swindon (1) Hanington (1) Carlisle (1) Plumbland (1) Delvin (1) Evora (1) Angra (1) Cnoc an Chraoibhín (1) Baile Uí Lochráin (1) CillChainnigh (1) Villagarcia de Campos (1) Besford (1) Leiden (1) Douay (1) Bath (1) Sliabh Etna (1) Túr Londan (1) Schaffhausen (1) Cassel (1) Bordeaux (1) Mitchelstown (1) Na Tulacha (1) Cathair Maothail (1) an Chlaonghlais (1) Gort na Tiobraide (1) Devonshire (1) Briostó (1) Strasburg (1) Béal Átha Fearnáin (1) Co. Ard Mhacha (1) Tuíneán (1) Port an Fhailleagáin (1) Cill Mhic Réanáin (1) Cill Chaoide (1) Lios Gabhail (1) Ráth Sciach (1) Na Feá Uachtaracha (1) Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte (1) Urnaí (1) Boulai (1) Transylvania (1) Béal Átha hÓ (1) Cookstown (1) Galbally (1) Isle of Man (1) Ardagh (1) Poitiers (1) Moycullen (1) Móin Alúine (1) Raphoe (1) Loch Éirne (1) Cois Máighe (1) Baile Uí Eodhasa (1) Malines (1) Emly (1) Cúl re Coill (1) Dumha Chorainn (1) Banada (1) Caisleán an Dumha (1) Simancas (1) Mantua (1) Gratz (1) Klosterneuberg (1) an Bréantar (1) Cluain Oileáin (1) Castleknock (1) Tara (1) Stackallen (1) Sráid na Mí (1) Sráid an Iarla (1) Tonn Tóime (1) Screathan an Mhíl (1) Cnoc an Charria (1) Cill Chaise (1) Inis Uí Rathaille (1) Gort Uí Rathaille (1) Bransles (1) Saint Germain-en-Laye (1) Compostella (1) Cúil Odair (1) Muirfin (1) Carraig Bhreacáin (1) Béal Leice (1) Allt na bhFiach (1) Achadh an Dá Mhaol (1) Áth an Ghainimh (1) Beziers (1) Caefyrddin (1) Aken an der Elbe (1) Düren (1) Cnoc na gCaiseal (1) An Fhéith Bháite (1) an Nua-Shéalainn (1) Baile idir Dhá Abhainn (1) Indianapolis (1) Béal Chláir (1) an Trian Bán (1) Saighleán (1) An Caisleán Nua Thiar (1) Lios na Fionaíle (1) An Bhuiríos Bheag (1) Baile an Easpaig (1) Solihull (1) Teach Sagard (1) Bhuailtín (1) Ceann Léime (1) Leitreach Ard (1) Fhínis (1) Baile an Ghabhann Thoir (1) Bun Raite Thiar (1) An Ros Thiar (1) Tamhnaigh Sheáin (1) Pháirc (1) Churraigh (1) Carraig an Chobhaltaigh (1) Baile na Cora (1) Maigh Mhín (1) Ráth Maoinis (1) Cairbre (1) Cuanach (1) Gleann Mhac Muirinn (1) Chearra (1) Chnoc Rois (1) An Chloch Bhreac (1) Maoras (1) Cloichear (1) Neipeal (1) Pittsburg (1) Toronto (1) Venlo (1) Chuasáin (1) Coxwold (1) Droim Bó Uachtarach (1) Yorkshire Thiar (1) Westerstede (1) Oldenburg (1) Köln (1) Jever (1) Apen (1) Kemper (1) Sant-Ivi (1) Panama (1) Kalmar (1) Göteborg (1) An Cholóim (1) New England (1) Machaire Gathláin (1) Mionlach (1) Abhainn na Gaillimhe (1) an Léana Riabhach (1) Northampton (1) Na Creaga (1) An Urnaí (1) Áth Mhic Giolla (1) Chill Fhionntain (1) Cill Locha (1) Droichead na Sionainne (1) Cuan Chill Chiaráin (1) Gort an Ghabhann (1) Inis Treabhair (1) Leningrad (1) Malaga (1) Oirthear Maí (1) Lann Abhaigh (1) Carnlach (1) Baile Mhic Riocaid (1) Achadh Dallagáin (1) an Gearrán (1) Hollywood (1) Cill Íomair (1) Cluain Dúlais (1) Doire na Leice (1) Barr na gCurraithe (1) Chnoc an Bhile (1) Bishopswood (1) Cluain Abhla (1) Knockavilla (1) Dundrum (1) Loch Beara (1) Doire na nAspal (1) Doire na nGrial (1) Doire Sheanaigh (1) Doire na Coradh (1) Choimín (1) an Coimín (1) Abhainn na Marbh (1) Mín an Labáin (1) An Maimín (1) Dún Sinche (1) Cill na Leice (1) an Droichead Nua (1) Mullach Odhráin (1) An Barda (1) Baile Phóil (1) Baile an Tiobraid (1) Cluain Tuaiscirt (1) Lios Maine (1) Míleac (1) sa Gharbhaile (1) An Nigéir (1) An t-Oileán Sciathanach (1) Nailsea (1) Somersetshire (1) Gráinseach Ghormáin (1) Chreagán (1) Cuan Bhinn Éadair (1) Doncaster (1) Baile na nGallóglach (1) Sherborne (1) Gleann Daoile (1) Fearann an Choirce (1) Leytonstone (1) Gleann Chuilinn Uachtarach (1) Tulachán Bán (1) An Eilbhéis (1) Halden (1) Impir (1) Ráth Conarta (1) Ráth Dubh (1) Oldendorf (1) Haren (1) Ascaill Windsor (1) Ceallúrach Uachtarach (1) Carraig Chiarraí (1) Gleann Searúill (1) Dulwich Thiar (1) Iran (1) Tehran (1) Zürich (1) Port an Chabhlaigh (1) an Laplainn (1) Gwauncaegurwen (1) Whitehead (1) Cnoc Muirfean (1) An Sián (1) Doire Ghé (1) Ráth Cúil (1) Daraidh Braoin (1) Glamorgan (1) Éadán Doire (1) Pailís Ghréine (1) Collann (1) Pailís Chaonraí (1) Lund (1) Listowel (1) Abhóca (1) Caisleán na Deirge (1) Lanark (1) Peebles (1) Meaux (1) Baile na mBrobhach (1) Rannafast (1) Doire Móir (1) Cloch Fhuaráin (1) Middlesex (1) Teach Uíbh Eachach (1) Tuar an Fhíona (1) Sraith an Iarthair (1) Gleann Loic (1) Baile na hEaglaise (1) An Fhianait (1) An Cheathrú (1) An Teampeall Uachtarach (1) An Grial (1) Ascaill Vernon (1) Sráid San Werburgh (1) Áth na Marbh (1) An Maigh (1) An Creagán Dubh (1) Coilleach Eanach (1) Enugu (1) Kampala (1) Baile Bhlainséir (1) Oturkpo (1) Rio de Janeiro (1) oileáin Mhuir Chairib (1) an Tuirc (1) Langemarch (1) Haifa (1) Iosrael (1) Eastbourne (1) Ford (1) Ottawa (1) Jordan (1) Croom (1) Dún Ard (1) Wormwood Scrubs (1) Italia (1) Iar-Ghearmáin (1) Bogatá (1) An Chruach Ghorm (1) Duibhlinn (1) Cruachlann (1) Sliabh Liag (1) Heathrow (1) Bermondsey Theas (1) Shadwell (1) Bandon (1) Drimoleague (1) Strawberry Hill (1) Saimbia (1) Cill Míde (1) Livingstone (1) Kilburn (1) Caladh Mhaínse (1) an Aird Thoir (1) Seattle (1) Middletown (1) Washington, D.C (1) An Dún Mór (1) Cathair na Cáithe (1) Guagán (1) Gort na Scairte (1) Sráid Cathal Brugha (1) St Asaph (1) Staffordshire (1) Hanley (1) Ann Arbor (1) Balana (1) Weston-super-mare (1) Sionainn (1) Baile Mhic Thorcail Íochtarach (1) An Leithead (1) Doire Locha (1) Tuaith Ó Siosta (1) Droim Caorthainn (1) Cliftonville (1) Bhóthar na bhFál (1) Doire Fhátharta (1) Áth Mheáin (1) Shushan (1) Teampall Fhothram (1) Baile Sheoin Rua (1) Coill Fhearna (1) Conachadh (1) Cill Mogharaidh (1) Eiréil (1) Gascúin (1) Crois an Fhearainn Nua (1) Baile na mBocht (1) Bóthar Ghleann Maghair (1) An Leitriúch (1) Stoke-on-Trent (1) Páirc Bellevue (1) Overmore (1) Mechelen (1) Droichead an Chláir (1) An Bhruiséal (1) Arbuthnott (1) Hamilton (1) Obaireadhain (1) Eachinis (1) Ilford (1) Bairrgeoin (1) Baile na hAbha (1) Cill Tartan (1) Pháirc na Cúile (1) Maigh Locha (1) Southport (1) Inis Ghlas (1) Breslau (1) Guémené-sur-Scorff (1) Liafuine (1) Tigh na hÉille (1) Zaire (1) Oileán na Créite (1) Rae Mhuirfean (1) Loch Oiriúlach (1) Lusaka (1) Lyons (1) Dún Muirígh (1) Doire Iorrais (1) An Tansáin (1) An Aithin (1) An Ailgéir (1) Sliabh Speirín (1) Abhann Choilleadh (1) Achadh na Méireacán (1) Both Dhomhnaigh Íochtarach (1) Corrach an Ealta (1) Gleann Láirc (1) gCorrach an Ealta (1) Uphall (1) Móin na nIonadh (1) Na Foraí Maola Thiar (1) Coismeig Móir (1) An Carn (Nash) (1) An Coilleach (1) An Charraig Fhinn (1) Dúthamhlacht (1) an Siopa Dubh (1) New Jersey (1) Portadown (1) Rosemount (1) Naomh Louis (1) Maple Lake (1) Tulaigh Oirir (1) Winona (1) Coill Chon Murchaidh (1) Droim Bearach (1) Cleveland (1) Angers (1) Buaile Mhaodhóg (1) County Antrim (1) Inbhir (1) Maolaird (1) Páirc na bhFianna (1) Higher Broughton (1) Mainistir Fhearmaí (1) Bayreuth (1) Broughty Ferry (1) Eas Géitinne (1) An Mullán Rua (1) Co. Waterford (1) New Haven (1) Sruthán (1) Cill Rónain (1) Missisippi (1) Dún Geimhin (1) Denvir (1) Cill Liúcainne (1) Baile Uí Bheoláin (1) Caiseal na gCorr (1) Dobhar (1) Japan (1) Nua-Shéalainn (1) Tulach an Iarainn (1) Leath Cathail (1) An Ghrafaidh (1) Iorrais (1) Gaoth Sáile, Co. Mhaigh Eo (1) Doire Garbh Thoir (1) Danmhairg (1) Cill Eoin (1) Besancon (1) Lannion (1) Co. Armagh (1) Díseart Mhártain (1) Ghlaschú (1) Loch Altan (1) Cois Cláidí (1) An Luinnigh (1) An Earagail (1) Kenmare (1) Golden Gate Park (1) Colma (1) Gort Broc (1) Droim Srian (1) Coill an Iúir (1) An Cnoc Rua (1) Achadh na hAbhla (1) Achadh Abhla (1) Baile an Dairdisigh (1) Buiríos Ó Luigheach (1) Cill Choca (1) Cill Mheasáin (1) Cill Cholgáin (1) Fuarchoill (1) Leacach (1) Carn Mór (1) An Linn Dubh (1) Cnoc an Chuilinn Thiar (1) St Paul (1) Maigh Íochtarach (1) Ráth Droma (1) Damhliag (1) Shrewsbury (1) An Turlach Mór (1) Cluain Idir Dhá Lá (1) Cill Easra (1) Killadreenan (1) Furry Park (1) Gleann Ó Máil (1) Baile an Chinnéidigh (1) Rinn na Mara (1) Cnoc Teorann (1) Düsseldorf (1) Clais an Aifrinn (1) Cill na hOmnaí (1) Eglinton (1) Cluain Maine (1) Cill Molúda (1) Inis Díomain (1) Móin Fhríle (1) St Leonards on Sea (1) Tenbury (1) Reigate (1) Rotherham (1) Pembrokeshire (1) Oileán Leodhas (1) Treguier (1) Lewis (1) Geansaí (1) Cheadle (1) Baile Deasumhan (1) Baile an Róid (1) Brí (1) County Waterford (1) Wormwood Scrubbs (1) Móin na mBian (1) Maoil an Choirnigh (1) Cúil Darach (1) Cluain Caoin (1) Lagán (1) Boihéim (1) an tSacsain (1) Votice (1) An Creagan (1) Baile Úr (1) Loch gCál (1) Páirc na Saileán (1) Na Solláin (1) Tangier (1) Torquay (1) Guáin na Breataine (1) Cnocán na Mac Tíre (1) Droim Ineasclainn (1) Baile Uí Ógáin (1) Baile Phámar (1) Cé Uí Shúilleabháin (1) Cnoc Chéin Mhic Cáinte (1) Sráid Mhic Curtáin (1) Béal Átha Ghártha (1) Keady (1) Charente Maritime (1) tSeineagáil (1) Peiriú (1) An Chúil Fhionn (1) Doire Mhianaigh (1) Páirc an Teampaill Uachtarach (1) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (1) Dhún Geanainn (1) Gleannúir (1) Thigh Mochua (1) abhainn an Lagáin (1) Bealach Cláir (1) Baile an Iúir (1) an nGallbhaile (1) Asarbaiseáin (1) Airméin (1) Bhanglaidéis (1) Iaráic (1) Liobáin (1) Tiomóir (1) tSeoirsia (1) Úisbéiceastáin (1) Táidsíceastáin (1) Vítneam (1) Rómáin (1) na hArdaí Beaga (1) Cúil Dabhcha (1) Bremen (1) An Cholgaigh (1) Coláiste Oiliúna Dhún Chéirí, Baile Átha Cliath (1) Cill Seanaigh (1) An Baile Ard (1) Duisburg (1) Cluain na gCeannach (1) Dún Chonchúir (1) an Féar Bán (1) Baile an Dúna (1) Corcach (1) Bóthar Bhaile na Lochlannach (1) Nigéir (1) West End (1) an Mhuirleog (1) Des Moines (1) Iowa (1) Baile na mBúrcach (1) Ceann Sléibhe (1) Ard an Bhóthair (1) An Bhinn Bhorb (1) Seisíoch Mhic Fhearghail (1) Oileán Cheap Bhreatainn (1) Oiléan Cheap Bhreatainn (1) St John’s (1) Antigonish (1) Cape George (1) Brunswick Nua (1) Fredericton (1) Contae Antigonish (1) Contae Antigonish Thuaidh (1) Críoch Lochlann (1) Edsgatan (1) Karlstad (1) Alster (1) Stócólm (1) Värmland (1) Réicivíc (1) Mullach na Sí (1) Aill an Phréacháin (1) an Casileán Riabhach (1) Leitir Péic (1) an Baile Loiscthe (1) Carrachán (1) Baile na Buaile (1) Tobar Pheadair (1) Imileá an Bhóthair (1) Carraig an tSeascainn (1) an Screabán (1) Sraith na Corcrach (1) na Machaireacha (1) Ráth Cruachan (1) Tuilsce (1) an Tearmann (1) an Chraobh (1) Ceathrú an Chaisil (1) Cuan an Fhóid Duibh (1) Chuan an Fhóid Duibh (1) Heilbhic (1) An Charraig Liath (1) Co. Chill Chainnigh (1) Oakfield (1) Doire Loinn (1) Hazebrouck (1) Hellington (1) Glenmacoffer (1) Kerrera (1) Lanarkshire (1) an tÓban (1) Carnwath (1) Carraig an Choill (1) Bóthar Dhroim Conrach (1) Port Ghlaschú (1) an Locháin Bhig (1) an Aill Fhinn (1) Cnoc na hAille (1) Jacobs Well (1) an Ghailís (1) an Túinéis (1) Brisbane (1) Barbadós (1) Na Déise laistigh den Drom (1) Ré na gCiseach (1) Fíoch Rua (1) Fotharta (1) Guntramsdorf (1) Cill Pheadair (1) An Gleann Mór (1) Uí Bhairrche (1) Teach Munna (1) Sráid na Prióireachta (1) Sráid Dhúghlais (1) Siúlán na mBráthar (1) Bóthar na Mara (1) Cnocán Anna (1) Cuan Bhaile Átha Cliath (1) Sráid Bolton (1) Baile Chruaich (1) Seanchill (1) Ros Cam (1) Leitir Calaidh (1) Frankfurt (1) Bologna (1) Cearnóg Parnell Thuaidh (1) Sráid an Phrionsa (1) Ceathrú an Teampaill (1) Baile an Éanaigh (1) Lille (1) Cluain Torc (1) Ard Uachtair (1) an Bhrasaíl (1) 100015 (1) an Meall Mór (1) Baile Locha Deacair (1) Baile an Logáin (1) Baile an tSagairt (1) Cor na Rón (1) An Chúlóg (1) Bóthar na mBráthar (1) Crois an Tornóra (1) Cladach an Daichead Troigh (1) an Aird Mhóir (1) Ros Dúgáin (1) Mám Éan (1) Mhainistir Bhuithe (1) an Leathbhaile (1) an Leic (1) Baile an Doirín (1) an Trian Láir (1) An Pholainn (1) an Ardaidh Bheag (1) an Ailt (1) Camas Uachtair (1) Doire Longáin (1) Doire Mór (1) Cill Chaitiairn (1) Inis Fearn Ard (1) Cathair Choinn (1) Achadh an Bhrúim (1) Leatón (1) Corr Lí Ghoirm (1) Ó Méith Mara (1) Mainistir na Coille Móire (1) Cúil Mhín (1) Leaba Shíoda (1) Leòdhas (1) Loch Cairlinn (1) Eaglais San Audeon (1) An Ros (1) Chill Liúcainne (1) Caisleán Cheapach Corcóige (1) Caernarfon (1) Baile Móir (1) An Paideac (1) Leic Chaoil (1) Leataoibh Meánach (1) Cuas an Mhadra (1) Cuas Crom (1) Y Drenewydd (1) Róimh (1) Santander (1) Martha’s Vineyard (1) Meánmhuir (1) Minho (1) na Gorta Dubha (1) Teampall Dhún Urlann (1) Corn na Breataine (1) Cill Chuáin (1) La Coruña (1) Gort an Chorráin (1) An Life (1) Baile an Lochaigh (1) Cábán tSíle (1) Baile Mhic Uiginn (1) Baile Uí Mhaolagáin (1) An Lúb (1) Ard Bó (1) Ard Tré (1) Essen (1) Cionn Sáile (1) na Cruacha (1) Poll Raithní (1) Coill an tSiáin (1) An Corrán (1) Buaile an Ghleanna (1) Bun an Churraigh (1) Ceathrú Chalaidh (1) Ceapaigh na Creiche (1) Hong Cong (1) Iorras Aithneach (1) Cuan na hAirde (1) Cruach na Cara (1) Chontae na Gaillimhe (1) An Bhanrach Ard (1) an Más (1) an Libia (1) An Baile Bocht (1) an Ghlaisigh (1) Bóthar Leacaidh (1) Bóthar Ché na Long (1) Baile Mhic Robhartaigh (1) gCnoc Fola (1) Sráid Gheata na Páirce (1) Taobh an Bhogaigh (1) Mín Beannaid (1)