Baile Átha Cliath (889) Corcaigh (416) Gaillimh (338) Ciarraí (231) Londain (201) Luimneach (196) Port Láirge (182) Meiriceá (178) Béal Feirste (175) An Clár (172) Dún na nGall (156) Tiobraid Árann (146) Maigh Eo (142) Sasana (129) Cill Chainnigh (96) Dublin (92) An Mhí (86) Sligeach (84) Tír Eoghain (73) Ard Mhacha (70) An Rinn (69) Doire (69) Páras (68) Ros Comáin (67) Cill Mhantáin (67) An Dún (62) Dún Dealgan (62) (59) Cill Dara (56) Albain (56) Béal Átha an Ghaorthaidh (55) Aontroim (53) Loch Garman (53) An Spidéal (53) Cill Airne (52) Conamara (51) An Róimh (50) Trá Lí (47) Muineachán (46) Liatroim (45) Dún Laoghaire (44) An Fhrainc (44) Bré (43) Tuaim (42) An Cabhán (42) Nua-Eabhrac (41) Rann na Feirste (40) Cluain Meala (39) Uíbh Fhailí (37) Inis (35) Ceatharlach (35) An Iarmhí (34) Droichead Átha (34) Cork (34) Corca Dhuibhne (33) Maigh Chromtha (33) Dún Garbhán (33) Árainn (33) An Daingean (32) Reilig Ghlas Naíon (32) Mainistir Fhear Maí (32) Fear Manach (30) An Ghearmáin (29) Dún Chaoin (29) Stáit Aontaithe (29) Caisleán an Bharraigh (29) an Blascaod Mór (28) An Cheathrú Rua (28) Leitir Ceanainn (28) Caiseal (28) Mala (28) An Longfort (27) An Bhreatain Bheag (27) Baile an Fheirtéaraigh (27) Laois (26) An Caisleán Nua (25) Baile Átha Luain (25) Ráth Fearnáin (24) Lováin (24) Béal an Átha (23) Ó Méith (23) Glas Naíon (23) Maigh Nuad (23) Baile Bhuirne (23) Learpholl (23) Frongoch (23) Birmingham (22) Carna (22) Ceanada (22) Lios Tuathail (22) Inis Meáin (21) Cathair Saidhbhín (21) Droim Conrach (21) An Spáinn (20) Eochaill (20) Cionn tSáile (20) Cathair na Mart (19) Tulach Mhór (19) Reilig Ghráinseach an Déin (19) Glaschú (19) Gaoth Dobhair (19) Kerry (19) Droichead na Bandan (18) Baile Locha Riach (18) an Muileann gCearr (18) Inis Córthaidh (18) Tuar Mhic Éadaigh (18) Béal Átha na Sluaighe (18) Carraig na Siúire (17) Tír Chonaill (17) Inis Díomáin (17) Aird Mhór (17) Ceann Toirc (17) Oxford (17) Dún Droma (17) Baile Mhistéala (16) An Sciobairín (16) Beirlín (16) Binn Éadair (16) Cill Rois (15) Galway (15) Baile Átha an Rí (15) Anagaire (15) An Iodáil (14) Cloich Chionnaola (14) Carraig na bhFear (14) Cóbh (14) Durlas (14) Dún Mánmhaí (14) Ráth Maonais (14) An tAonach (14) Port Laoise (14) Prág (14) Lewes (13) Uachtar Ard (13) Domhnach Broc (13) An Charraig Dhubh (13) Ceapach Choinn (13) Conga (13) Sráid na Cathrach (13) Bealach an Doirín (13) Dún Éideann (13) Cluain Tarbh (13) Dún Geanainn (13) An Ómaigh (13) Bostún (13) Inis Ceithleann (13) Clare (13) Callainn (12) an tIúr (12) Cill Chaoi (12) Baile an Mhuilinn (12) Beanntraí (12) Cill Orglan (12) Ros Mhic Thriúin (12) An Ráth (12) An Creagán (12) Flóndras (12) An India (11) Chicago (11) Daingean (11) Ros Cré (11) Gort an Choirce (11) Béal Átha hAmhnais (11) an Clochán (11) Leitir Móir (11) Coillte Mach (11) Guaire (11) Mainistir na Féile (11) Inse Geimhleach (11) Uíbh Ráthach (11) An Bhreatain (11) Belfast (11) Cois Fharraige (11) Dumhach Thrá (11) Stáit Aontaithe Mheiriceá (11) Cúil Raithin (11) Stáit (10) Baile na Manach (10) Raghnallach (10) Manchain (10) Ros Muc (10) An Srath Bán (10) Mainistir na Búille (10) Cill Dalua (10) San Francisco (10) Acaill (10) Ráth Garbh (10) Cora Finne (10) Doirí Beaga (10) An Caisleán Riabhach (10) Baile Chláir (9) Neidín (9) Clár Chlainne Mhuiris (9) Gort (9) Faiche Stiabhna (9) Cill Mocheallóg (9) Na Rosa (9) Béal Easa (9) Cill Mhaighneann (9) An Fál Carrach (9) Waterford (9) Lios Mór (9) An Tulach (9) Astráil (9) Maigh Cuilinn (9) London (9) Droim Mór (9) Gloucester (9) Reading (9) Cúil Aodha (9) Baile an Chollaigh (9) Cill Rónáin (9) Cill Mhichíl (9) Limerick (9) England (9) Wakefield (9) Ard Mhic Nasca (9) an Bun Beag (9) An Uaimh (9) Baile Átha Troim (9) Cambridge (9) Béal Átha na gCarr (9) Baile an Róba (8) Baile an Sceilg (8) Cloich na Coillte (8) Latharna (8) Sráid an Mhuilinn (8) Port Lách (8) Baile an Mhóta (8) Áth na Sceire (8) Páirc an Fhionnuisce (8) Béarra (8) Indreabhán (8) Garmna (8) an Clochán Liath (8) An Teampall Mór (8) Bealach Conglais (8) Beannchar (8) Dún Búinne (8) Baile Mhic Íre (8) An Bhriotáin (8) Bóthar na Trá (8) Gleann Cholm Cille (8) Wandsworth (8) Cill Chomhghaill (8) Meath (8) Leitir Mealláin (7) Gleann Aireamh (7) Carraig an Chabhaltaigh (7) Lios na gCearrbhach (7) Darú (7) Goirtín (7) Baile an Gharraí (7) Cathair Dónall (7) Eachroim (7) Tuam (7) California (7) an Astráil (7) an Eilvéis (7) Crois Araild (7) Trá Mhór (7) Cuinche (7) Dún Pádraig (7) Droichead Nua (7) Reachlainn (7) Baile Uí Fhiacháin (7) Baile Phib (7) Deilginis (7) Cluain (7) Srath an Urláir (7) Bonn (7) Iorras (7) Béal an Mhuirthead (7) Drom Collachair (7) Kilkenny (7) Liospóin (7) Salamanca (7) Campa an Churraigh (6) Maínis (6) Baile Átha Í (6) Glinnte Aontroma (6) An Bhlarna (6) An Nás (6) Casla (6) Éigipt (6) Cinn Mhara (6) Spáinn (6) Carraig Mhachaire Rois (6) Coill Mhic Thomáisín (6) Fionnradharc (6) Washington (6) Mungairit (6) An Baile Nua (6) Sorbonne (6) Knutsford (6) Ráth Caola (6) Dún ar Aill (6) Maynooth (6) Toraigh (6) an tSualainn (6) na Gleannta (6) Ros an Mhíl (6) Tyrone (6) Éadan Doire (6) Biorra (6) Carraig Thuathail (6) Dartmoor (6) Sliabh Rua (6) Faing (6) Paris (6) Cill Fhionntain (6) Machaire Gathlán (6) Imleach (6) Na Forbacha (6) Baile an Teampaill (6) An Bhóinn (6) an Chill Mhór (6) Teileann (6) Creachmhaoil (6) Cnocán Iaróm (5) Portland (5) Deilgne (5) Cill na Mallach (5) Reilig Chnocán Iaróm (5) An Gleann (5) Sráid Eccles (5) Baile Monaidh (5) an Lagán (5) Cúil an tSúdaire (5) Cinn Aird (5) Cloch na Rón (5) Na Blascaodaí (5) Machaire Fíolta (5) Essex (5) An tSiúir (5) Fiodh Ard (5) Machaire Rátha (5) Cill Mhuire (5) Cnoc Mheilearaí (5) Brosnach (5) an Tulaigh Bheag (5) An Eaglais (5) an Éigipt (5) Cluain Eois (5) An tSionainn (5) Fánaid (5) Órán Mór (5) Baile an Bhuinneánaigh (5) Ardach (5) Áth Dara (5) Tipperary (5) Ráth Bhoth (5) Loch an Oileáin (5) Cill Scíre (5) Cill Uird (5) Tamhlacht (5) Mainistir na Corann (5) Cill Gharbháin (5) Surrey (5) An Iorua (5) Baile na hInse (5) Dún Mór (5) Cléire (5) Brooklyn (5) Baile Brigín (5) Baile Átha Fhirdhia (5) Sydney (5) Ráth Chairn (5) An Fhiacail (5) An Brú (5) Dún Gar (5) Ros Goill (5) Uppsala (5) Osló (5) Clochar (5) Lios Ceannúir (5) Killarney (5) Cnoc an Bhile (5) Fionnghlas (5) An Aill (5) Cromadh (5) Tuamhain (5) Cill Ala (5) Cill Mhic Bhúith (5) Inis Mhic Aoibhleáin (5) Fearnaigh (5) America (5) Drogheda (5) Louth (5) na Stáit Aontaithe (5) Douai (5) Maidrid (5) Múscraí (5) Seangánach (5) Baile an Bhóthair (5) Meiriceá Thuaidh (4) Carraig Fhearghais (4) Bun Abhann Dalla (4) Nice (4) Massachusetts (4) York (4) Na hAoraí (4) Eilbhéis (4) Ráth Ó gCormaic (4) Sráid Anraí (4) Lusca (4) Lios Póil (4) Cill Dhéagláin (4) Doire Fhíonáin (4) An tSnaidhm (4) An Ungáir (4) Trileac (4) Cill Mháille (4) An Scoil (4) An Charraig Bheag (4) Port Chluain Eoghain (4) Lancashire (4) Lucsamburg (4) Gleann na Madadh (4) Cluain Cearbán (4) Oileán an Ghuail (4) Inis Píc (4) Reilig Fhionnbharra (4) Leamhcán (4) an Chúil (4) An Lochán Beag (4) Reilig an Chnoic (4) Muilte Farannáin (4) Aberystwyth (4) Oileáin Árann (4) Ráth Maoláin (4) Inis Oírr (4) Inis Crabhann (4) An Cuarbhóthar Thuaidh (4) Gleann Beithe (4) Daingean Uí Chúis (4) Kent (4) an Scrín (4) Tír Fhiachrach (4) Leipzig (4) Droim Seanbhó (4) Nua Eabhrac (4) Dubháth (4) New South Wales (4) Móinteach Mílic (4) Durham (4) An Sráidbhaile (4) Bhriotáin (4) Béal Átha Longfoirt (4) Rinn (4) Carraig an tSionnaigh (4) Iorua (4) Bóthar na bhFál (4) An Mhuiríoch (4) Carraig Airt (4) an Droim (4) An Mullach Bán (4) an Lorgain (4) an Móta (4) an Rúis (4) Droichead na Dothra (4) An Cheapach (4) Cill Charthaigh (4) Baile Sheáin (4) An Ráth Mhór (4) an Mháigh (4) Cluain Dolcáin (4) Clóirtheach (4) An Bóthar Buí (4) Corr na Móna (4) Inse Chór (4) Muine Bheag (4) Droichead na Banna (4) Bántír (4) Charleville (4) Tír an Fhia (4) An Teach Mór (4) an Charraig (4) Cill Náile (4) Baile Mhic Andáin (4) Armagh (4) Baile Chaisleáin Bhéarra (4) Béal Átha Seanaidh (4) Monaghan (4) Cúirt Mhic Shéafraidh (4) Lourdes (4) Spiddal (4) Na Sceirí (4) Cliafuine (4) Baile Átha Buí (4) Roisín na Mainiach (4) Gránard (4) An tSráidbhaile (4) Lios Dúin Bhearna (4) Béal na mBuillí (4) an Bháinseach (4) Cill Iníon Léinín (4) Reilig Rathúin (4) Bearna (4) Bun Cranncha (4) Teamhair (4) Baile an Bhiocáire (4) Ceannanas (4) Minnesota (4) Rinn Ó gCuanach (4) Abhainn an Scáil (4) Baile an Ghóilín (4) Ceann Trá (4) Béal Átha Beithe (4) Droichead Abhann Ó gCearnaigh (4) Butte (4) An Obair (4) Ard Fhearta (4) Cluain Mhic Nóis (4) An Chathair (4) Talamh an Éisc (4) Baile an Chaisleáin (4) An Teampall Geal (4) Gleann Maghair (4) Oirialla (4) Oileán Mhanann (4) An Bhruiséil (4) Cora Droma Rúisc (4) Fermanagh (4) an Aird Thiar (4) Cnoc Mhuire (4) Maíros (4) Gleann na gCaorach (4) Gleann Arma (3) An Tulaigh (3) Muinseo (3) Tuath Ó Siosta (3) Baile na Rátha Thuaidh (3) Pimlico (3) Oberammergau (3) Heidelberg (3) Na Creagacha Dubha (3) Stigh Lorgan (3) Londain. (3) Dúlainn (3) Cora Chaitlín (3) Áth Leathan (3) Doire Chonaire (3) Machaire Rabhartaigh (3) Na Doiriú Theas (3) An tOileán Mór (3) Bóthar na Bruíne (3) An Chill (3) Ráth (3) Maothail (3) An Gabhailín (3) Cill Mheáin (3) Tamhain (3) Carn Domhnach (3) Marburg (3) Vín (3) Baile Chathail (3) Cairlinn (3) Forest Gate (3) Cill Ia (3) Leeds (3) Cuan Dor (3) Cathrach (3) An Ghréig (3) hAlban (3) Cologne (3) Port Omna (3) Roscommon (3) Dundalk (3) Domhnach Maighean (3) Sráid Ghairdinéir (3) An Phortaingéil (3) Achadh Mór (3) Béal Átha na Muice (3) An Dún Beag (3) Brighton (3) Bristol (3) Cardiff (3) Tír an Iúir (3) Queensland (3) an tSín (3) Freiburg (3) Cill Rosanta (3) Cill Droichid (3) Inis Eoghain (3) Eanach Dhúin (3) An Dúchoraidh (3) Cill Bheathach (3) Bun an Phobail (3) Caisleán Ghriaire (3) Ghinéiv (3) Clais Mhór (3) Fionntrá (3) Port Mearnóg (3) An Bóthar Ard (3) Hamburg (3) Plás Íle (3) an Ostair (3) Caisleán Uí Chonaill (3) Baile an Mhanaigh (3) An Chabrach (3) Manainn (3) An Fearann (3) Ceann Léime (3) Cúba (3) Gort na gCapall (3) Meicsiceo (3) Ard an Rátha (3) Port an Pheire (3) Tobar an Choire (3) An tSeanchill (3) Caisleán na Mainge (3) Caisleán Ó Liatháin (3) Ráth Chormaic (3) Tairbeart (3) Southampton (3) An Seanbhaile (3) Caisleán Cnucha (3) Tobar Rí an Domhnaigh (3) Macroom (3) Cnoc na Cathrach (3) An Seanphobal (3) Brixton (3) Yorkshire (3) An Buailtín (3) Teach Mealóg (3) na Cealla Beaga (3) Afraic Theas (3) Sráid Uí Chonaill (3) Fionntamhnach (3) Nova Scotia (3) Áth an tSléibhe (3) Bealach an Tirialaigh (3) Eidhneach (3) Cearnóg Parnell (3) An Trá Thuaidh (3) An Ghráinseach (3) Áth na nUrlainn (3) Carraig Ruacháin (3) Pentonville (3) Springfield (3) Dromad (3) Sráid Chill Dara (3) Muintir Eoghain (3) Caisleán Uidhilín (3) Cionn Caslach (3) Ceann Heilbhic (3) Dairbhre (3) Baile an Róistigh (3) Camas (3) An Carn Mór (3) Lios na gCeann (3) Áth Cinn (3) Dún Lúiche (3) tSualainn (3) Ceanannas (3) Na Ceithre Cúirteanna (3) Tamhnach an tSalainn (3) an Airgintín (3) An Baile Meánach (3) Bealach Féich (3) Broadway (3) Boirinn (3) Colmán (3) Strasbourg (3) An Chloichín (3) Spidéal (3) Castlebar (3) Sráid Mhaoilbhríde (3) Baile na Lorgan (3) An Ghráig (3) Tigh Molaige (3) Cill Dairbhre (3) Ráth na mBiníneach (3) Béal an Daingin (3) Cill Shléibhe (3) Seantrabh (3) Dún Luáin (3) An Pasáiste (3) Ioma (3) Baile na Finne (3) Áth Eascrach (3) Doire an Aonaigh (3) Oileán Ciarraí (3) Cill Tuama (3) Leifear (3) Westminster (3) An Fód Dubh (3) Dumha Thuama (3) Gaoth Sáile (3) Usk (3) Sord (3) Dún an Rí (3) Ré na nDoirí (3) Gráinseach an Déin (3) Béal Átha Ragad (3) Cill Chomhaid (3) Philadelphia (3) Cill Fhionnúrach (3) Brú Rí (3) Oileán Mhanainn (3) Gob an Choire (3) Manhattan (3) Baile na Scríne (3) Cnoc na nOs (3) Eas Géitine (3) Crois Mhic Lionnáin (3) Gort na hUamha (3) An Bheilg (3) Cathair Maothail (3) Ros Ó gCairbre (3) Munich (3) Dún Átha (3) Lismore (3) An Ísiltír (3) Cnoc Chéin Mhic Cáinte (3) Baile Mhic Aogáin (3) Loch Deirgeirt (3) Barraigh Mhóra (3) Mullach (3) Toulouse (3) Cluainín (3) Baile Uí Bheacháin (3) Ail Finn (3) Ceathrú Thaidhg (3) Baltimore (3) Dumha Locha (3) Eanach Mheáin (3) Los Angeles (3) An Cnoc (3) Port an Dúnáin (3) Connecticut (3) Sráid Fhearchair (3) Baile Ghib (3) Baile Eaglaise (3) an Íoslainn (3) Baile na nGall (3) Reilig Sheangánaí (3) Cill Mhór (2) Rúise (2) Dún Eochaille (2) Achadh Deo (2) Strangeways (2) Stát Aontaithe (2) Guagán Barra (2) Cnoc an Doire (2) Rúis (2) an Gort (2) Moscó (2) Sráid Eachroma (2) Sráid Jervis (2) Bóthar Haddington (2) Bóthar Raglan (2) Notting Hill (2) An Scairbh (2) an Chrois (2) Cill Mhic Iarainn (2) Stamford Hill (2) Montana (2) An Caiseal (2) Fochaill (2) Carn an Bhua (2) Baile Uí Néill (2) Cluain Fhia (2) Sráid na Blarnan (2) Suí an Róin (2) Sráid Shisile (2) Cill Chluanaigh (2) an Baile Dubh (2) Cill Mocheanóg (2) Cnoc an Mhuine Léith (2) Hull (2) Sráid Nassau (2) Cill Mochuda (2) Arizona (2) Róimhe (2) Cill Briotáin (2) Ísiltír (2) Áth Trasna (2) Caisleán an Chomair (2) An Inse (2) Crois Mhaoilíona (2) Tulaigh Álainn (2) Gateshead (2) Droichead na Machan (2) an tEilean Sgitheanach (2) Newcastle-on-Tyne (2) Ard Mhaca (2) Baile an Chaistil (2) Baile Coinnleora (2) Baile na Croise (2) An Drobhaois (2) Maigh nEalta (2) Cearnóg Mhuirfean (2) Faiche an Choláiste (2) Málainn (2) Inis Cathaigh (2) Colorado (2) Na Déise (2) Baile Conaola (2) An Cuaisín (2) Tuar na Fola (2) Teampall an Ghleanntáin (2) Sraith Salach (2) Stad na nGaeilgeoirí (2) Ascaill Garville (2) an Trá Bhán (2) Sliabh gCuillinn (2) Lios Uí Chathasaigh (2) Corca Mrua (2) Cuan Chorcaí (2) Lios Deargáin (2) An Sponcán (2) an Líonán (2) Achadh Conaire (2) Cill Mobhí (2) Cuba (2) Inis Mór (2) Florida (2) Poughkeepsie (2) Ghent (2) Cill Riáin (2) Faiche (2) Dúiche Sheoigheach (2) Albury (2) Victoria (2) Dingle (2) Mainistir Laoise (2) Miltown Malbay (2) Lios Carragáin (2) Ballingeary (2) Dumha Acha (2) An Baile Loiscthe (2) An Fheothanach (2) Cill Ria (2) Ráth Bhile (2) an Caol (2) hAstráile (2) Mainistir Eimhín (2) Teach Srafáin (2) Mainistir na Croiche (2) Carn Tobair (2) An Doirín Álainn (2) An Gleann Garbh (2) Sráid San Proinsias (2) Séipéal Iosóid (2) Bloomsbury (2) Tallaght (2) hAlbain (2) Devon (2) Bóthar Berkeley (2) Hampstead (2) An Gallbhaile (2) Ailt an Chorráin (2) Béal Átha Mó (2) Barcelona (2) Conmhaigh (2) Madeira (2) Cill Bharróg (2) An Háig (2) An Danmhairg (2) Eilvéis (2) Zurich (2) Sráid Synge (2) Sráid Hardwicke (2) Cuas an Ghainimh (2) Cill Chonaill (2) Wigan (2) Stockholm (2) Béal an Dá Chab (2) Cuan Chasla (2) Achadh Úr (2) Áth an Chóiste (2) Mallow (2) Charn (2) Dungarvan (2) An Cnoc Buí (2) Na Sceichíní (2) Cill Bheagáin (2) Gaorthadh na Péice (2) Parkhurst (2) An Chlár (2) an Coillín (2) Dún Léire (2) Sráid Aungier (2) Mídín (2) an Fearann Fuar (2) An Pháirc (2) An Chruit (2) Cúl Trá (2) Crois an Ghúlaigh (2) Crois na Rae (2) Cill Chuimín (2) An Drom Bán (2) Cashel (2) Cahirciveen (2) An Cnocán Glas (2) Dartraí (2) An Caisleán Glas (2) Áth na Cairte (2) Cill Chaoimhín (2) Cill Mhic Treana (2) Tigh Baoithín (2) Ráth Mealtain (2) Dromainn Tí (2) Foirceal (2) Camloch (2) Carraig an Staicín (2) Ros Treabhair (2) Sliabh Calláin (2) Cnoc an Stollaire (2) Baile Dúill (2) An Dúcharraig (2) Cé na gCeannaithe (2) Béal Átha Póirín (2) Ballyporeen (2) Inis Céin (2) Ballymena (2) Leamhchoill (2) an Iaráin (2) Baile Mhac Óda (2) Mín na Leice (2) Woking (2) Paiteagó (2) Buíochar (2) Uaimh (2) An Phrióireacht (2) Cill Rialaigh (2) Carraig Álainn (2) Rathún (2) Loch Glinne (2) Baile na Carraige (2) Hartlepool (2) Fermoy (2) An Léim (2) Baile Dhá Thuile (2) Luachma (2) An Maigh (2) Dún Phádraig (2) Baile Gunnair (2) Baile Charraig Mada (2) Cromghlinn (2) Loch nEathach (2) Ráth Eanaigh (2) Kildare (2) Cill Chríost (2) An Ruán (2) Airgintín (2) Tuaim Gréine (2) Ráithín (2) Na Ráithíní (2) An Fhairche (2) An Máimín (2) Teampall Doire (2) Muine Mór (2) Baile Nua na hArda (2) Berkshire (2) An Deargail (2) An Choill Mhór (2) Béal Átha Gabhann (2) Tuaim Uí Mheára (2) Ard Aidhin (2) Gleann Fhinne (2) Rennes (2) Jamestown (2) Na Clocha Liatha (2) Nebraska (2) Muileann na hUamhan (2) Lios Fearnáin (2) An Móinteach (2) An Chealtrach (2) Béal Átha na mBuillí (2) Coill an Easpaig (2) An Rinn Mhór (2) Baile Munna (2) Port Rois (2) Bromyard (2) Cill Chaoil (2) Loughrea (2) an Chorr Chríochach (2) Baile na Creige (2) Cóbanhávan (2) Cuan Bhaile na Cúirte (2) Cill an Dísirt (2) Bun an Tábhairne (2) Maigh Mheáin (2) Márthain (2) Newry (2) Ráth Domhnaigh (2) an Droim Mór (2) Albain Nua (2) Cluain Abhla (2) Hartford (2) Cúil Rathain (2) Skibbereen (2) Garrán na mBráthar (2) Welshpool (2) Youghal (2) Plás Hoirbeaird (2) Páirc Hoirbeaird (2) An Eoraip (2) Doire Fhatharta (2) Cnoc an Eanaigh (2) Cnoc na Graí (2) Loch an Iúir (2) An Port Nua (2) Máistir Gaoithe (2) Baile Shláine (2) Bun Machan (2) Suffolk (2) Mainz (2) Baile an Tuaighe (2) Cill Maoilchéadair (2) An Mullach (2) An Eiscir (2) Clonmel (2) Eiltiún (2) An Cnocán (2) Baile an Fhóntaigh (2) Margadh an Arbhair (2) Cúil Áine (2) An Cóbh (2) Uí Mhic Coille (2) An Chúil Rua (2) Larne (2) Shannon (2) Cnoc an tSamhraidh (2) Teampall Tuaithe (2) Gleann an Phréacháin (2) Maigh Dheilge (2) Cnoc Uí Choileáin (2) Muinchille (2) Leithead (2) Bangor (2) Alba (2) Summerhill (2) Coill an Chollaigh (2) Coimbra (2) Drom Dhá Liag (2) Kilrush (2) Huddersfield (2) Greanáda (2) Pennsylvania (2) Dún Guairne (2) Cluain Molt (2) Tigh an Chnoic (2) na hIndiacha Thiar (2) Domhnach Mór (2) Antuairp (2) Iodáil (2) Beithil (2) Lurgan (2) Ráth Nístin (2) Tiobraid (2) Antwerp (2) Luíne (2) Mainistir an Rois (2) Baile an Ghearlánaigh (2) Versailles (2) Rouen (2) Loch Dearg (2) Down (2) Cill Bharrainn (2) Cill Mhic Creiche (2) Cill Mhuire Uí Bhreacáin (2) Uí Bhreacáin (2) Vielun (2) Dunkirk (2) Cill Ghlas (2) Teallach Eathach (2) Lios an Phúca (2) Inis Bó Finne (2) Enniskillen (2) Rome (2) Dealbhna (2) Seville (2) Utrecht (2) Díseart Diarmada (2) Cloyne (2) An Sorbón (2) Lyon (2) Cnoc Rátha (2) Italy (2) Sráid na gCócairí (2) Ráth Sciach (2) Flórans (2) Killala (2) Carney (2) Cappoquin (2) Sráid Thomáis (2) Sráid an Iarla Theas (2) Na Saoirsí (2) Sliabh Luachra (2) Briotánach (2) Ráth Tó (2) Baile an Easpaig (2) Ard na Caithne (2) Cnoc Fola (2) Fínis (2) Ros Dumhach (2) Cill Chleitheáin (2) An Fhionlainn (2) An Cnoc Beag (2) Cloichear (2) Mín Doire Dhamh (2) an Chéinia (2) Halifax (2) Luxembourg (2) Seanadh Gharráin (2) Croydon (2) Baile Andarsan (2) Baile Mhic Gormáin (2) an Gort Mór (2) An Leacht (2) An Afraic Theas (2) Fearann an Choirce (2) Baingear (2) Mhuileann gCearr (2) Baile Shéamais Dhuibh (2) Biggar (2) Tuar an Fhíona (2) Léim an Mhadaidh (2) Meiriceá Theas (2) Camden Town (2) Newport (2) Rúscaigh (2) Baile an Phoill (2) Lawrence (2) Gleann Gamhna (2) Muintir Luinigh (2) St. Paul (2) Bayreuth (2) Léim an Bhradáin (2) Doire Mór (2) An Goirtín (2) Baile an Reannaigh (2) Imileá (2) An Linn Dubh (2) Cluain Sceach (2) Cluain Aodha (2) Inis Cara (2) Maracó (2) Baile Íomhair (2) Sliabh an Iolair (2) an Screabán (2) Santiago de Compostela (2) Seanchill (2) Sráid Chatham (2) Sráid na Faiche (2) Cill Chiaráin (2) na Cruacha (2) Iorras Aithneach (2) an Currach (2) Gleann an Tobair (1) Com an Spiara (1) An Chnapóg (1) Bealach Oisín (1) Sráid an Rí (1) Baile na mBuailteoirí (1) Dakota (1) Dolgellau (1) Romford (1) Teach Phort na Carraige (1) Lios Loinín (1) Feora (1) Fremantle (1) Inse an Talbóidigh (1) Baile an Fhasaigh (1) Detroit (1) Theas (1) Vermont (1) Wisconsin (1) An Bóthar Mór (1) Teach na dTrí Mhíle (1) Bun na hAbha (1) Aird Mhóir (1) Tobar na bhFiann (1) Leathardán (1) Lúbán Díge (1) Páirc na Cúile (1) Putumayo (1) Sráid San Séamas (1) Lána na Cuaiche (1) Fiodh Cuillinn (1) An Baile Uachtarach (1) Cheltenham (1) Cionn Eitigh (1) Comar Uachtarach (1) Coillte Mách (1) Lisieux (1) Tuath Ó gConaíle (1) Cheapach Rua (1) An Luach (1) Allt an Iarainn (1) Bhogach (1) Gleann Domhain (1) Gleann tSúilí (1) na Bruíonacha (1) An Ghráinsigh (1) Alaska (1) Bethlehem (1) Klondyke (1) Dawson City (1) Oileán Dúiche (1) Yukon (1) Faiche Mhór (1) An Craoslach (1) An Cnoc Mór (1) Carraig Bhreanndáin (1) Leacain (1) Halla Shráid an tSrutháin (1) Cill Bhreacáin (1) An Cheis Fhada (1) An Aill Bhuí (1) Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh (1) na Doiriú (1) Mytilene (1) Pheirs (1) Teheran (1) Constantinople (1) Sráidbhaile (1) South Kensington (1) Músaem na Breataine (1) Reilig Chnocán San Labhrás (1) Sráid Uí Sheasnáin (1) Allt Amhairc (1) Achadh Lon (1) Auteuil na Fraince (1) Béal Átha na Lao (1) An Chorr Dhubh (1) An Mhin Aird Bhuí (1) Maidstone (1) Baile an Daighin (1) Coill Mhíolcon (1) Cuan na Gaillimhe (1) Loch Conaora (1) Drom Fada (1) Cestica (1) an Iúgslaiv (1) Split (1) Brisleach (1) Cionn Droma (1) Manila (1) Mayo (1) Lios Cearnaigh (1) Fearann Phiarais (1) Inis Caoin (1) Caonach (1) An Bhealtaine Íochtarach (1) Neuchatel (1) Rafanaigh (1) Achadh an Iúir (1) Kennington (1) Hammersmith (1) Cnoc na Coilleadh (1) St George’s (1) West Ham (1) Coventry (1) Cnoc an Daingin (1) Cill na Móna (1) Inse na gCatach (1) Ataen (1) Baile Uí Choileáin (1) Sráid na Iascairí (1) An Bhuaile Bheag (1) Fraoch (1) Doire an Chuilinn (1) Cathair Seirgín (1) An Caisleán Thoir (1) Cúil Fobhair (1) Lios Dúnáin (1) Ostair (1) tSeicslóvaic (1) an Sciachánach (1) Cill Damhéanóg (1) Cliara (1) Droichead Uí Dhálaigh (1) Béacán (1) Cathair Chinn Lis (1) Stacksteads (1) Baile Raghnaill (1) Bóthar Ghort na Sláinte (1) Skipton (1) Baile Uí Chuirc Thiar (1) Baile Dóite (1) Bóthar Thobar Rí an Domhnaigh (1) An Sulán (1) Tientsin (1) Sráid Líosain Uachtarach (1) An Bhroisceach Uachtarach (1) gCnoc Mheilearaí (1) Higher Bebington (1) Highfield (1) Cille Bhrìghde (1) Cill Ma-Ruibhe (1) Chester (1) Southwark Literary Society (1) Scalfay (1) Oileán Sciathanach (1) Bournemouth (1) Coill Chluana (1) Dún Samhnaí (1) Dun Búinne (1) Muilte Faranáin (1) Shangton (1) Sráid Bhagóid Íochtarach (1) Waltham-on-the-Wolds (1) Weymouth (1) Sraid Anraí (1) Tul Aighre (1) An Caoláire Rua (1) An Carn (1) Whitworth (1) Poll an Phúca (1) Cluain Lára (1) Cloichín an Mhargaidh (1) Hulme (1) Barr Beithí (1) Whittington (1) Salford (1) Nás (1) Upper Tooting (1) Mainistir an tSruthair (1) Baile Móir Thiar (1) Baile Áimín Treant (1) An Tuairín Dubh (1) Cill Uisean (1) Baile na bPoc (1) Winston (1) Sráid na Carraige (1) Kingsland (1) Cnoc na Daibhche (1) Ahane Cross (1) Shanghai (1) Sruth na Coille (1) Danzig (1) Dumha Aille (1) Baile Eoghain (1) Ardán Radharc na Mara (1) Leacain tSaileach (1) Garbhach (1) Leitir Catha (1) Leicestershire (1) Mharseilles (1) Ramsgate (1) Sráid Fheidric Thuaidh (1) Compiègne (1) Deisceart na hAifrice (1) An tSeanghlais (1) Baile Cholla (1) Oxford. (1) na Clocha Corra (1) Loch Súilí (1) Seascann an Róin (1) Árainn Mhór (1) Inis Caorach (1) Gleann Mornáin (1) Inis Caoil (1) An Cionn Garbh (1) Ard na Croise (1) Bootle (1) Blascaod (1) an Droim Ard (1) Lowestoft (1) Oileán Árann (1) Sráid Dhásain (1) Droim Rátha (1) Sráid na Mainistreach Íochtarach (1) Sráid an Chláraigh (1) Errina (1) Cill tSeanain Léith (1) Chill tSeanain Léith (1) An Tulach Íochtarach (1) Ascaill Frankfort (1) Bóthar an Ghoirt Aird (1) an Bhuiríos (1) An Maol-lios (1) Bun Abha (1) Currach Cheallaigh (1) Cam Eolaing (1) Berkeley (1) San Francisco. (1) Cill Ard (1) Madrid (1) Cill Síoláin (1) Cearnóg Mhuinseo (1) Gráig na Manach (1) Baile an Mhoirtéalaigh (1) An Coireán (1) An Lios Breac (1) Bóthar Lansdún (1) Caisleán Mhic Conchúir (1) Rae an Iarthair (1) an Fhaiche Mhór (1) Lambeth (1) British Columbia (1) Livermore (1) Santiago (1) an Cnoc Maol (1) an Fosadh (1) Sallins (1) Appeldoorn (1) Baile Uí Dhónalláin (1) Íochtar Ard (1) Ceathrú an Dola (1) Chill Tormóir (1) Cloch an Fhothraigh (1) Baile Nua Sheandroma (1) Baile Haine (1) Áth an Mhuilinn (1) An Muileann Gearr (1) Thír Chonaill (1) Sráid Líosáin Íochtarach (1) An Tuath (1) An Corn (1) Cill Ghobnait (1) Cearnóg Eaton (1) Cuileannach Uachtarach (1) Cúil Éanaigh (1) Dún na Mainistreach (1) Dúros (1) Frying Pan Creek (1) Goulburn (1) Henty (1) Chiltern (1) Barnawatha (1) the Murray (1) Lower Indigo (1) Lockhart (1) Cill (1) Inis Fraoigh (1) Ascaill Uí Ghríofa (1) Leitir Chatha (1) Menton (1) Rinn na Feirste (1) Kingstown (1) Galgorm (1) Achadh Eochaille (1) An Leacain (1) sa tSráidbhaile (1) sa Ráth (1) Tulach Léis (1) an Mullach Rua (1) Carrig an Ime (1) Cill Sheanaigh (1) Cuillinn Uí Chaoimh (1) Rockies (1) Loigny (1) Orleans (1) Patay (1) Deargmhuine (1) Breatain Bheag (1) Bóthar Gharraithe na Lus (1) Baile Uí Ainnín (1) Baile an Mhúraigh (1) Barrett’s Buildings (1) Baile Bachaille (1) Dunshaughlin (1) Bun Abhann (1) Muraisc (1) Buaile an Dísirt (1) Kashmir (1) Cill Mochióg (1) Cé Sháirséil (1) Rialto (1) Ros Cathail (1) Acla (1) Cúirt an Easpaig Uachtarach (1) Darwen (1) Rathdaire (1) Oldham (1) Norfolk (1) Nansedmond (1) Smithfield. (1) Virginia (1) Craig an Rí (1) Carlow (1) Baile na hArda (1) Bóthar na Mainistreach Thuaidh (1) Baile Mhontáin (1) Baile an Bharraigh (1) Droichead an Mhionnáin (1) Cé Urmhumhan (1) Ascaill Brighton (1) Upper Ormond Quay (1) Ripon (1) Bisley (1) Ráth Torpa (1) Meanwood (1) St Albans (1) Bóthar Laighean (1) Carnarvon (1) Dusseldorf (1) Corrán Dónaill (1) hOsló (1) Richmond (1) Sráid Naomh Uinseann (1) Clerkenwell (1) Amsterdam (1) Bealach Aipiach (1) Sráid Mhic Liam Uachtarach (1) Shuí Finn (1) Baile Uí Argáin (1) An Gleann Rua (1) Cill Fhíonáin (1) Cois Sléibhe (1) Gleann Oisín (1) Tobar an Dúin (1) Bayswater (1) Leataoibh Mór (1) An Céide (1) An Charraig Mhór (1) Balla (1) Cill Leacht Aodha (1) Tulaigh an tSiáin (1) Na Dúnaibh (1) Glasgow (1) Sunderland (1) Dumhaigh Mhór (1) hAfraice Theas (1) Kimberley (1) Afraic (1) Ard Raithin (1) na Mine (1) Napoli (1) Mauritius (1) Chnoc Bríde (1) Baile Átha an Róine (1) Missouri (1) Mesopotamia (1) Kanturk (1) An Meal Theas (1) An Seandún (1) Bern (1) Poblacht na Seice (1) Sráid Líosain Íochtarach (1) Fitzwilliam Place (1) Áth Luain (1) Westmeath (1) Plás Seville (1) North Frederick Street (1) Offaly (1) Moate (1) Lios an Fhóid (1) Oil City (1) Kittanning (1) Valkenburg (1) Woolwich (1) Oileán S. Helena (1) Fhidsí (1) Kensington (1) Cearnóg Mhuirfean Thuaidh (1) Keith (1) Penarth (1) Prestwich (1) Plás Ely (1) Páirc an Chamghoirt (1) Sráid Haiste (1) Dooagh (1) Ard Ghlais (1) Bóthar Chluaidh (1) An Chreatalach Thiar (1) Boulogne-sur-mer (1) Dresden, (1) Wandesworth Common (1) Mín an Leargáin (1) Maol na Mine Beag (1) Gort na Saileach (1) hIodáile (1) Faiche Staibhna (1) Genoa (1) Ardán Phort an Iarla (1) An Port Thuaidh (1) Phortobello (1) Sráid Fobhnais (1) Sráid Hoirbeaird (1) Baile Easa Dara (1) An Turlach Beag (1) Cluanach Buí (1) Longfort (1) Plás Belvedere (1) Sunview Terrace (1) gCearnóg Mhuinseo (1) Bóthar Bhaile Phámar (1) Bóthar an Choláiste (1) Dunboyne (1) Urbana (1) Mount Desert (1) Béal Átha Bhearaigh (1) Clifton (1) Cumann na nGaedheal (1) Sídheáin (1) Reilig Glas Naíon (1) Cionn Átha Gad (1) Bóthar Chluain Tarbh (1) Chnocán Iaróm (1) Cill Bhrain (1) Coill an Bharraigh (1) Inbhear (1) 1413588 (1) Mountjoy (1) Ráistín (1) Kilkee (1) reilig Naomh Micheál (1) Droim Cléibh (1) Muine Gall (1) Currach an Doire (1) An Garraí Mór (1) Muilte Uí Bheoláin (1) Osraí (1) Sráid Fhreidric Theas (1) Sráid Uí Mhaicín (1) An Baile Glas (1) Ballaghaderreen (1) an Cladach Dubh (1) an Mám (1) Doire Fhinín (1) Dubhachta (1) Sráid na Prúise (1) Oileán Altanach (1) Frankfurt am Main (1) Clárchoill (1) Droim Bairr (1) Germia (1) Griefswald (1) Co. Antrim (1) Béal Tairbirt (1) Hounslow (1) Botany Bay (1) An Lios Bán (1) An Comhartha Mór (1) An Droichead Órga (1) Sráid Fheardorcha Thuaidh (1) Valentia (1) Maigh Bhloisce (1) Carn Monaidh (1) Port an tSalainn (1) Máthair Shléibhe (1) Bhóithrín Bocht (1) An Cláirín (1) An Teampall Uachtarach (1) An tAontas Sóivéadach (1) Kirghizia (1) Gairdíní Sunbury (1) Cnoc an Arbhair (1) Daighinis (1) Céide Annadale (1) Ceann Gólaim (1) Na hAille (1) Tríleac (1) An Droim Bán (1) Ard Mhic Eocháin (1) Baile Thancaird (1) Gráinseach Mhóicléir (1) Giobráltar (1) Tibet (1) Rinn na Mara nó Cnoc an Teampaill (1) An Portach Ard (1) Baile Briotáis (1) Campa Bhaile Choinnleora (1) Cearnóg Pharnell (1) Thurles (1) Port an Chalaidh (1) An Chearc (1) Carn Almhaí (1) Hertfordshire (1) Westport (1) Baile Hagaird (1) An Cheathramh (1) Gleann Molúra (1) Ghreanaigh (1) Ard-Oifig an Phoist (1) Baile Feá Aird (1) Trácht Fhionn (1) Sráid Phádraig (1) Mhainistir Bhán (1) Abhainn na Bandan (1) Baile an Chnocáin (1) Mainistir na Móna (1) Mainistir na Mórna (1) Ráth an Tóiteáin (1) Baile Mhic Cuirc (1) Banteer (1) Drom an Chomair Mór (1) Dúiche Ealla (1) Cnoc Fhiodh na gCaor (1) Dalby (1) Chinchilla (1) Goondawindi (1) Achadh Loiste (1) Amby (1) Astráil. (1) Queensland. (1) Sheffield (1) Rolleston (1) Mín an Chladaigh (1) Míobhaigh (1) Gabhla (1) Ceann Chlochair (1) Osgaig (1) Uibhist Theas (1) Willesden (1) Domhnach Trá Mhuirfean (1) Ardán Fhearchair (1) Chlochán Liath (1) Wolverhampton (1) Worthing (1) Bun Abhann Duinne (1) Teach Fhiodh Cuillinn (1) Sráid an Dáma (1) Sráid an Phiarsaigh (1) Murascaill na Peirse (1) Ruibhlinn (1) Binn Uamha (1) An tSráid Ard (1) Sráid Mhuire (1) Sráid Clarendon (1) Ard Leathan (1) An Ceathrú Rua (1) Kristiansand (1) Monte Carlo (1) Ráth Daingean (1) Cluain Mhór (1) Coill na Longfort (1) An Mainéar (1) Bóthar Anglesea (1) Bóthar San Labhrás (1) Bhun Áth (1) Ráth Cuair (1) Maigh Bolg (1) Ráth Iomghain (1) Fiodh Cuilinn (1) Vale of Clwyd (1) Riga (1) Saint-Thomas (1) An Chorsaic (1) Trondheim (1) Mín Corrbhaic (1) Montpellier (1) An Curraichín (1) Bóthar Síorghlas (1) Basle (1) Hilversum (1) Netherlands (1) Rotterdam (1) Clermont-Ferrand (1) Caen (1) Dresden (1) Inismaan (1) Kreuznach (1) Kastellaun (1) Bheirlín (1) Aran Islands (1) Tubingen (1) An Cheapach Mhór (1) Baile Sheoinín (1) Baile Nóra (1) Tobar an Iarla (1) Glinsce (1) Fairford (1) Baile an Scotaigh (1) Ashford (1) Glenealy (1) Rathnew (1) Newtown (1) Rinn Mhaoile (1) Mainistir Mhichíl (1) Londan (1) Cill Éinne (1) Baile na Cúirte (1) Breatain (1) Cill Loinín (1) Crosaire Uí Chadhla (1) Liscannor (1) Thrá Lí (1) Knocklong (1) Flagstaff (1) Béal Átha Fallúin (1) Tucson (1) Yuma (1) Oakland (1) Prescott (1) Gabhrán (1) Drom Cara Thuaidh (1) Dúglas (1) Inse Uí Néill (1) Cnoc an Mhullaigh (1) Cill Barra (1) Carraig an Droichid (1) an Ros Mór (1) Achadh Tiobraid (1) Ceann Eich (1) Dúire (1) Drom an Dísirt (1) Swansea (1) Sráid Mhuinseo (1) Sráid an Rí Thuaidh (1) Tralee (1) Cnoc an Línsigh (1) Clydach (1) Clochán Mhac Cuinn (1) Máire Ní Oisín (1) Sráid Mhór na Danmhairge (1) Loch Oighinn (1) Cúil na nGarrán (1) Drom Cumhra (1) Donegal Street (1) Díseart Uí Thuathaile (1) Éire (1) Aube (1) Nancy (1) Meadow Brook (1) Teach Náithí (1) Bóthar Westminster (1) An Bearnas Mór (1) Loch Iascaigh (1) Na Frosa (1) Na Clochánaí (1) Baile na Caillí (1) Buenos Aires (1) Doirín an Locha (1) An tInbhear Mór (1) Ghleann (1) Loch Measc (1) Scardán (1) Stonyhurst (1) Gort na Croise (1) Dún Cairin (1) An Currach Dubh (1) Béal Átha na mBó (1) Doire Eidhneáin (1) Mullach Íde (1) Leitir Fraic (1) Maigh Ard (1) Ceathrú na Gaoithe (1) Gleann Corbraí (1) Cearnóg Kenilworth (1) Machaire Lios an Uisce (1) Machaire na gCeall (1) Maigh gCabraí (1) Sráid Mhuirfean (1) Raithean (1) Geirsí (1) Caisleán Ráth Fearnáin (1) Acaill Bheag (1) An Port Rua (1) Cheathrú Bhán (1) Cuan Mó (1) Plymouth (1) Valladolid (1) Árann (1) an Teanga Mheáin (1) An tÉadan Anfach (1) An Sealgán Mór (1) Bhaile na Finne (1) Chuimín (1) Liancourt (1) Naul (1) oileáin iartharacha na hAlban (1) Damhros (1) Baile an Bhiataigh (1) Crefeld (1) Sudenende (1) Cluain Banbh (1) Elphin (1) Athlone (1) Castlerea (1) Baile Mhic Gearóid (1) Lios na Muc (1) Yokohama (1) Hampshire (1) Inis Muirígh (1) Lios Coill (1) Machaire Eabha (1) An Drongán (1) Kenilworth (1) Cill Chonla (1) Cill tSeanbhoithe (1) Cill Choill Eachra (1) An Charraig Dubh (1) Chealtrach (1) Dhrom Sceiche (1) na Curraithe (1) Sliabh Riabhach (1) Domhnach Daoi (1) Dún na Sciach (1) Laitean (1) Dhún Eochaille (1) Croisín (1) Ceapach Mhurchaidh (1) Cill Chisín (1) Churrach (1) Sulchóid Bheag (1) An Cheapaigh Dhuibh Thiar (1) Both Chomhla (1) Loch Measca (1) Leitir Mór (1) Tulach Ruáin (1) Baile Uí Lorcáin Íochtarach (1) An Chloch Mhantach (1) Barnsley (1) Bhaile na Raithní (1) Lag an Aoil (1) Gleann Aichle (1) Dún Dónaill (1) Royston (1) Thamhnach an tSalainn (1) Mar De Plat (1) Newcastle-upon-Tyne (1) Tyneside (1) Kirkoswald (1) Billingham-on-Tees (1) Albanach (1) Castlemilk (1) Ardeaglais Westminster (1) Dún Fionnachaidh (1) Dúchoraidh (1) Sa Chloigeann (1) Machaire Clochair (1) Clara (1) Kilmacthomas (1) Cnoc an Aonaigh (1) Bhaile Nua (1) Bóthar Wellington (1) Cill Aithnín (1) Mearaí (1) Poll an tSómais (1) Óran Mór (1) mBóthar Adelaide (1) Iarúsailéim (1) an Phalaistín (1) An Liag (1) Cill Cheallaigh (1) Leacht Dá Mhanach (1) Meiricéa (1) Lunderskov (1) Slesvig (1) Jutland (1) Hellerup (1) Gelballe (1) Ceallachán (1) Baile na nDéiseach (1) Cnoc an Bhróigín (1) Béal Átha Feorainne (1) Málta (1) Putney Hill (1) Béal Átha Slaitín (1) Caireo (1) Hildesheim (1) Ceannanas Mór (1) Leas-Ardeaglais Mhuire (1) Ceanna an Bhathla (1) Cnocán an Phaoraigh Íochtarach (1) Cé Heilbhic (1) Baile na nGall Beag (1) Baile Uí Churraoin (1) Battersea (1) Cambridge, (1) Derbyshire (1) Cluain Ceallaigh (1) Port Said (1) Naples (1) Toulon (1) Sráid an Ruiséalaigh (1) Hollesley Bay (1) Crois na gCoraí (1) Cill Chróine (1) Baile an tSratha (1) Stamford (1) Texas (1) Pentwater (1) Arkansas (1) Cnocán Shinéad Uachtarach (1) Creig an Rí (1) Roisín Thoir (1) reilig Ráthún (1) Linn Dubh (1) Inis Eonáin (1) Raithnigh (1) Cnoc Ghairdinéir (1) Pádraig Ua Maoileoin (1) na Foithrí (1) an Ráth Thiar (1) Cluain Droichead (1) Garraí Eoin (1) Baile Mhac Cairbre (1) Baile na nGall Mór (1) Bóthar na Sop (1) Baile Uí Dhálaigh (1) Dromore (1) Chorrbhaile (1) Lios na Scéiche (1) Lios na Scéithe (1) Trillick (1) Barlinnie (1) An Fhionnlainn (1) Coill na dTor (1) Vatacáin (1) Garrán na gCapall (1) Ballagh (1) Bealach (1) Callan (1) Chicopee (1) Cúirt an tSáirséalaigh (1) Tathuile (1) Monasterevan (1) Ardmore (1) Conaithe (1) Leitir (1) Schull (1) Baile an Locha (1) Burma (1) Chros Ghearr (1) Cill Ulta (1) Rathkeale (1) Baile an tSásaraigh (1) An Chlaoideach Rua (1) Cill na Martra (1) Cluain Tí Cairtigh (1) Daniel Binchy (1) Camdhoire (1) Castletown Bere (1) Clonakilty (1) an Cruán (1) Bermondsey (1) Cnoc Loinge (1) Walsingham (1) An Ghléib (1) Eyrecourt (1) Ceapach an Churraigh (1) An Sráth Bán (1) Wicklow (1) Bansha (1) Sráid Uí Mhóra (1) Plailly (1) Burgos (1) An Garrán (1) Droichead an Chláirín (1) Déise (1) An Cuas Mór (1) Burnham (1) Burnham East (1) Bóthar Morehampton (1) Sráid Fhreidric Thuaidh (1) Uíbh Ráthaigh (1) Warwickshire (1) Cúilín an Ghabha (1) Drumcondra (1) Ráth an Loisc (1) Droichead Uí Bhriain (1) Inis Bearachain (1) Barr an Doire (1) Baile Haicéad (1) Breacarnach (1) Bheilg (1) An Chéim (1) An Chríoch (1) An Bhearú (1) An Garbhaile (1) Cnoc Dhún Leo (1) Ceapach (1) Maigh Géine (1) Bóthar an Chaisleáin Nua (1) Chamonix (1) Campa Bhaile Coinnleora (1) Shang-hai (1) Gleann na Faille (1) Cruach Mhín an Fheannta (1) Cruacha (1) Bun Dobhráin (1) Seanród (1) Gleann Lairc (1) Cill Dealga (1) Seine (1) Clashmore (1) Baile Uí Thaidhg (1) Chaisleán Riabhach (1) Marseilles (1) Cill an Mhuilinn (1) Clackmannan (1) Görz (1) Milan (1) Mainistir na Croise (1) An Geata Mór (1) An Muirthead (1) An Bheairic Thuaidh (1) An Carn (Fowler) (1) Carraig Bhraonáin (1) Aschaffenburg (1) Georgetown (1) Leic Snámha (1) Lios Eiltín (1) Sneem (1) Tulachar (1) An Ráth Nua (1) Chabhán (1) Ráth an Tamhain (1) Wick (1) Choill Liag (1) Achadh Dubhtaigh (1) Baile Mhic Ghearóid (1) Béal Átha an Cheasaigh (1) chathair Chorcaí (1) Lisbon (1) Móin Achaidh Ghae (1) Ospidéal (1) Sliabh na mBan (1) Cill Mhuire Uí Bhricín (1) Francis Street (1) Cathair Ailí (1) an Cluainín (1) Cill Michin (1) Coill an Stócaigh (1) Baile an tSamhaidh (1) Barr an tSrutha (1) Cill Choirín (1) Na Sé Bhaile (1) South Circular Road (1) Emor Street (1) An Chorcach Bheag (1) Teampall Baoith (1) Brompton (1) Gúgán Barra (1) an chraobhach Láir (1) An tSeanchoill (1) An Uaimneach (1) Baile Uí Lorcáin (1) Cluain Pruachais (1) Utica (1) Steach gConaill (1) Chúirt an Phaoraigh (1) Dún Sandail (1) Gort na Muice (1) An Bhroscach (1) Ceapach Chuinn (1) Gleann na bhFiach (1) Quin (1) Cluain Mór (1) Bessville (1) Lisdoonvarna (1) Schneidemühl (1) Filehne (1) Cluain Tí Foircill (1) Cill Mua (1) Carn Uí Néid (1) an Cruachán (1) an Tuar Mór (1) An Teampall Loiscthe (1) Cill na Gráinsí (1) Scotland (1) Scairbh Bhailis (1) Fearna (1) Cluain Fearta (1) Bristó (1) Inis Snag (1) Scadharc (1) Mainistir Sheireapúin (1) Firenze (1) Cé Árann (1) Oireamh (1) Oregon (1) Hillsborough (1) Ard na Gaoithe Thiar (1) Coill an Druadh (1) Bruach Sheáin (1) Ballinascreen (1) Stigh Colláin (1) Stabanon (1) Baile na mBéac (1) Heathfield (1) Fareham (1) Achadh Bhó (1) Sráid Eabhrac (1) Marino (1) Ard Sratha (1) Gabhalmhaigh (1) Eanach Dorn (1) Garrán an Bhile (1) Cnoc Lochta (1) Chreatalach (1) Castlereagh (1) Siúire (1) An Tuairín (1) Forúir (1) An Pointe (1) Bhaile Caol (1) Carraig an Chodlata (1) Baile Uí Fhlaithnín (1) Baile an Bhallúnaigh (1) Baile na Giolcaí Uachtarach (1) An Chreatalach (1) Cluain Pruachais Thiar (1) Sliabh an Chomaraigh (1) Sliabh Breatnach (1) Seisceannán (1) Cluain Mhurchaidh (1) Coill Mhaonaigh (1) Baile an Fhaoitigh (1) Cuan Malbay (1) Cluain an Fhathaigh (1) Cluain an Fháthaigh (1) Maigh Mór (1) Maigh Ráithe (1) Creamhchoill (1) Fál Carrach (1) Droim Ghaill (1) Baile Áth Fhirdia (1) Baile Uí Chríonáin (1) Baile Uí Chionnaola (1) Áth na Cise (1) Cnoc an Leathara (1) Cill Modhomhnóg (1) Newcastle West (1) Lochros (1) Ardachadh (1) Lúch (1) Áth Choirc (1) Charleston (1) Oileán Norfolk (1) Fort George (1) Baile na hAbhann (1) Báideanach (1) Beinn a’ Mhaola (1) an dá Uibheast (1) Ruthven (1) Scíth (1) Port na hInse (1) Tulla (1) Lahinch (1) Aodh Buí Mac Cuirtín (1) Ráth Deamain (1) Ráth Deamáin (1) Rivoli (1) St Petersburg (1) Rapallo (1) Piedmont (1) Castelnuova (1) an Tasmáin (1) Harrow (1) Eoraip (1) Drom Ólainn (1) An Cheathrú Dhóite (1) Birr (1) Carlingford (1) Beaumaris (1) Montaubon (1) Tulach Naosca (1) Bealach Cloiche (1) An Ghinéiv (1) An tEachréidh (1) An Chéis (1) Baile an Bhairéadaigh (1) Cill Fhínín (1) Cill Liadáin (1) Dessau (1) Tübingen (1) An Druipseach (1) Cill Chrócháin (1) Dúras (1) Eisc Rátha (1) Sparra Uí Ghráda (1) Tearmann Feichín (1) Hacketstown (1) Gibraltar (1) An Fásach Rua (1) Maigh Tuireadh (1) Loch Gabhar Mór (1) An Drom Liath (1) Cnoc an Bhláraigh (1) Reilig Iósaif (1) Adare (1) Béal Átha an Tuair (1) Highlands (1) Perth (1) Speier (1) Vogtendorf (1) Hofles (1) Kronach (1) Bamberg (1) Baile Mhic Aindriú (1) Baile Mhic Cullach (1) Caithrín an Duibhéin (1) Cillín Fhínín Mhór (1) Baile Thomáis (1) Thomastown (1) Ráth Luíoch (1) Na Foidhrí (1) Carraig an Ime (1) An Baile Gallda (1) Cloch Eidhneach (1) Hanover Hall (1) Inse Ghall (1) Inse Orc (1) garbhchríocha na hAlban (1) Cill Íomaí (1) Baile Uí Mhatháin (1) Havana (1) New Orleans (1) Pittsburgh (1) Oileán Uiséir (1) Sráid Buckingham Uachtarach (1) Áit an Tí Mhóir (1) Ascaill Radharc an Chuain (1) Whitechurch (1) Sráid Eoin (1) Sráid Anglesea (1) Sráid an Roisín (1) Leic Dhobhráin (1) Fearnán (1) Cill Bhriain (1) Lána Mhuire (1) Burgundy (1) United States (1) Leyden (1) Bhaile Ó gCathasaigh (1) 31499 (1) Cill Liaile (1) Garbhachadh (1) An Chreig Mhór (1) Bruree (1) Clais an Eilísigh (1) Tuairín na Gréine (1) Tuairín na nÉan (1) Oileán Eidhneach Thiar (1) Céim an Fhia (1) Currach Cheapáin (1) Cúil Uí Mhurchú (1) Béal Átha Maghair (1) An Laoi (1) Na Cloichíní (1) Maigh Rátha (1) Ard Soluis (1) Eaglais (1) Maigh an Dúin (1) Portobello (1) Richmond Street South (1) Harold’s Cross (1) an Baile Corr (1) Scairt an Bhile (1) Muileann an Bhata (1) Cill Bhéacáin (1) Cill Bhríde (1) Baile Uí Chaoimh (1) Abhainn Chinn Chria (1) An Fhleisc (1) Ceapaigh na Coise (1) Cuillinn (1) Gníomh go Leith (1) Mucros (1) Na Mínteoga (1) Nuachabháil (1) Mainistir Locha Léin (1) Mainistir Achaidh Mhóir (1) Port Mhic Aoidh (1) Sráid Chorcaí (1) Gort na Cille (1) Com an Chiste (1) An Bán Ard (1) Mechlin (1) Louvain (1) Lobháin (1) Sussex (1) An Veinéis (1) Black Notley (1) Cille Móire (1) Claonadh (1) Stalbridge (1) Lincoln (1) Eamhain Mhacha (1) Epworth (1) Cill Mhártain (1) Carn Ásaraidh (1) Ard Chatáin (1) Scottish Highlands (1) an Cheathrú Chaol (1) Cill Chorcráin (1) Cill Mhathnáin (1) An Eatharla (1) An Eatharla Mhór (1) Ros (1) Uachtar Rátha (1) Uíbh Eoghain (1) Uíbh Eoghain agus Uíbh Fhathaidh Thiar (1) Na Gaibhlte (1) an Bhuirgéis (1) Cnoc Rafann (1) Deargráth (1) Gleann Eatharlaí (1) Inis Leamhnachta (1) Collrach (1) Léim Lára (1) Cluain Fhíne (1) Cill Choradáin (1) Dealbhna Mhic Chochláin (1) an Ché Adhmaid (1) Caisleán an Rois (1) Caisleán Phiarais (1) Cnocán na gCaorach (1) Cill Maolchéadair (1) Dún Urlann (1) Dún Ó gCorra (1) Cill Teimhneáin (1) Canterbury (1) Baile Tarsna an Haicéadaigh (1) An Baile Beag (1) Morlaix (1) Carsington (1) Bharrach Mór (1) Coill na Cora Thuaidh (1) Na Coirríní (1) Chontae Ard Mhacha (1) Doirse Chabhán Uí Anluain (1) Camlaí (Ball) (1) Baile na gCléireach (1) Annadale (1) Béal Átha na nEach (1) Carrauntual (1) Binn Ghulbain (1) Néifínn (1) Oswestry (1) Llanfihangel (1) Sliabh Phartraí (1) Sléibhte Mhám Toirc (1) An Réchoill (1) An Anaíle (1) Dieppe (1) An Góilín (1) An Tóchar (1) Baile Níos (1) Tóchar (1) Lios Liatroma (1) Na Feá (1) An Creagáin (1) Aquitaine (1) Rushen (1) Sabhall (1) Achadh na Muileann (1) Coill an Chait (1) Baile Philib (1) Baile Uí Ógáin Mór (1) Baile Uí Ogáin (1) an Tobar (1) Aileach (1) Baile Mhic Bruaideadha (1) Shingaunagh (1) the Synnganagh (1) Cnoc an Albanaigh (1) Dún Ógáin (1) Sraith an Domhain (1) Drong (1) Inis Mac Rá (1) Cill Dalláin (1) Ballideloghy (1) An Chúil Uachtarach (1) Teampall Loiscthe (1) Ráth Chuanna (1) Racony (1) an Drom Buí Thuaidh (1) Dún Pheadair (1) Cill Cholgan (1) Cill Cholgan Mhór (1) Chionn Chora (1) Baile an Chaonóraigh (1) Bhréachmhaí (1) Bréachmhaigh (1) Coill na Talún (1) Currach Dhiarmada (1) Lausanne (1) Baile na Speire (1) Montserrat (1) Vevay (1) Sedgemoor (1) Carn Tighearnaigh (1) Aachen (1) Domhnach (1) Priestown (1) Lothra (1) Milltown Malbay (1) Maigh Ghlas Mhór (1) Cill Fear Buí (1) Cill Bhaodáin (1) Léim an Eich (1) Omeath (1) Slane (1) An Lú (1) Baile Nua na Manach (1) An Ghlasdromainn (1) Cill Choirle (1) Creagán (1) Dún Gall (1) Tulaigh Ard (1) Mounthill (1) Fhíonach (1) Cillín Chéir (1) Carraig Locha Cé (1) Loch Cé (1) Magh Loirg (1) Caisleán an Lóthairt (1) Carraig Mhaighin (1) Baile Salach (1) An tEanach Thuaidh (1) an Choill Tuaidh (1) An Bhoihéim (1) an Rúta (1) Ostend (1) An Chraobhach (1) Baile an Dúin (1) Baile Mhic Comhainn (1) Baile Mhic Giolla Mhuire (1) Maigh Chaisil (1) Lios Maighne (1) Liath Mancháin (1) Dún Fhlainn Uachtarach (1) Leacán (1) Iascaigh (1) Gleann Ghaibhle (1) Droim Dhá Thiar (1) Cuilceach (1) Cnoc Ninnidh (1) Baile Mhic Shamhráin (1) Ballybrack (1) an Phailis (1) an Phailís (1) Cill Chríodáin (1) Pallice (1) Pallis (1) Poissy (1) Uisneach (1) Saint-Merri (1) Reims (1) Chartres (1) Amstardam (1) Beirmiúda (1) Bréifne (1) Gleann Gaibhle (1) Gleann Fearna (1) Grenan (1) Castletown (1) Ballacolla (1) An Chúlchoill (1) Tigh an Mhaoir (1) Swindon (1) Hanington (1) Carlisle (1) Plumbland (1) Delvin (1) Evora (1) Angra (1) Cnoc an Chraoibhín (1) Baile Uí Lochráin (1) Villagarcia de Campos (1) Besford (1) Leiden (1) Leiria (1) Lispóin (1) Oporto (1) Vizeu (1) Capranica (1) Bath (1) Douay (1) Sliabh Etna (1) Túr Londan (1) Schaffhausen (1) Cassel (1) mBriach (1) Mitchelstown (1) Rockmills (1) Bordeaux (1) Baile Átha an Mhaide (1) Baile an Tiaraigh (1) an Chlaonghlais (1) Gort na Tiobraide (1) Na Tulacha (1) Strasburg (1) Devonshire (1) Briostó (1) Béal Átha Fearnáin (1) Co. Ard Mhacha (1) Tuíneán (1) Port an Fhailleagáin (1) Cill Mhic Réanáin (1) Cill Chaoide (1) Lios Gabhail (1) Na Feá Uachtaracha (1) Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte (1) Urnaí (1) Boulai (1) Transylvania (1) Béal Átha hÓ (1) Cookstown (1) Galbally (1) Isle of Man (1) Ardagh (1) Poitiers (1) Moycullen (1) Raphoe (1) Loch Éirne (1) Móin Alúine (1) Almhain (1) Baile Uí Eodhasa (1) Cois Máighe (1) Malines (1) Emly (1) Dairrín (1) Achadh Chonaire (1) Na hEachú (1) Banada (1) Caisleán an Dumha (1) Cúl re Coill (1) Dumha Chorainn (1) Simancas (1) Mantua (1) Klosterneuberg (1) Gratz (1) an Bréantar (1) Cluain Oileáin (1) Castleknock (1) Sráid an Iarla (1) Sráid na Mí (1) Stackallen (1) Tara (1) Tonn Tóime (1) Screathan an Mhíl (1) Cnoc an Charria (1) Cill Chaise (1) Gort Uí Rathaille (1) Inis Uí Rathaille (1) Bransles (1) Saint Germain-en-Laye (1) Compostella (1) Cúil Odair (1) Muirfin (1) Béal Leice (1) Carraig Bhreacáin (1) Achadh an Dá Mhaol (1) Allt na bhFiach (1) Áth an Ghainimh (1) Caefyrddin (1) Beziers (1) Aken an der Elbe (1) Düren (1) Cnoc na gCaiseal (1) An Fhéith Bháite (1) an Nua-Shéalainn (1) Baile idir Dhá Abhainn (1) Indianapolis (1) Béal Chláir (1) an Trian Bán (1) Saighleán (1) Lios na Fionaíle (1) An Caisleán Nua Thiar (1) An Bhuiríos Bheag (1) Solihull (1) An Linn Bhuí (1) Teach Sagard (1) Bhuailtín (1) Fhínis (1) Leitreach Ard (1) Baile an Ghabhann Thoir (1) Bun Raite Thiar (1) An Ros Thiar (1) Pháirc (1) Tamhnaigh Sheáin (1) Churraigh (1) Carraig an Chobhaltaigh (1) Baile na Cora (1) Maigh Mhín (1) Ráth Maoinis (1) Cairbre (1) Cuanach (1) Chearra (1) Chnoc Rois (1) Gleann Mhac Muirinn (1) An Chloch Bhreac (1) Maoras (1) Pittsburg (1) Neipeal (1) Toronto (1) Venlo (1) Chuasáin (1) Coxwold (1) Droim Bó Uachtarach (1) Yorkshire Thiar (1) Westerstede (1) Oldenburg (1) Köln (1) Jever (1) Apen (1) Kemper (1) Sant-Ivi (1) Panama (1) Kalmar (1) Göteborg (1) An Cholóim (1) New England (1) Machaire Gathláin (1) Mionlach (1) Abhainn na Gaillimhe (1) an Léana Riabhach (1) Northampton (1) Na Creaga (1) An Urnaí (1) Áth Mhic Giolla (1) Chill Fhionntain (1) Cill Locha (1) Cuan Chill Chiaráin (1) Gort an Ghabhann (1) Inis Treabhair (1) Droichead na Sionainne (1) Malaga (1) Leningrad (1) Oirthear Maí (1) Lann Abhaigh (1) an Gearrán (1) Achadh Dallagáin (1) Carnlach (1) Baile Mhic Riocaid (1) Hollywood (1) Cluain Dúlais (1) Cill Íomair (1) Doire na Leice (1) Barr na gCurraithe (1) Bishopswood (1) Dundrum (1) Knockavilla (1) Chnoc an Bhile (1) Choimín (1) Doire na nAspal (1) Doire na nGrial (1) Doire Sheanaigh (1) Doire na Coradh (1) Abhainn na Marbh (1) an Coimín (1) Loch Beara (1) Mín an Labáin (1) An Maimín (1) Dún Sinche (1) Cill na Leice (1) an Droichead Nua (1) Mullach Odhráin (1) An Barda (1) Baile Phóil (1) Baile an Tiobraid (1) Cluain Tuaiscirt (1) Míleac (1) Lios Maine (1) sa Gharbhaile (1) An Nigéir (1) An t-Oileán Sciathanach (1) Somersetshire (1) Nailsea (1) Cuan Bhinn Éadair (1) Chreagán (1) Gráinseach Ghormáin (1) Doncaster (1) Baile na nGallóglach (1) Sherborne (1) nDroim Eochaille (1) Móinín na hEasrach (1) An Bhrocaigh (1) Gleann Daoile (1) Leytonstone (1) Tulachán Bán (1) Gleann Chuilinn Uachtarach (1) An Eilbhéis (1) Halden (1) Impir (1) Ráth Dubh (1) Ráth Conarta (1) Oldendorf (1) Haren (1) Ascaill Windsor (1) Carraig Chiarraí (1) Gleann Searúill (1) Ceallúrach Uachtarach (1) Dulwich Thiar (1) Durlas Éile (1) Iran (1) Tehran (1) Zürich (1) Port an Chabhlaigh (1) an Laplainn (1) Gwauncaegurwen (1) Whitehead (1) Cnoc Muirfean (1) An Sián (1) Cill Tormóir (1) Doire Ghé (1) Ráth Cúil (1) Daraidh Braoin (1) Glamorgan (1) Éadán Doire (1) Pailís Ghréine (1) Collann (1) Pailís Chaonraí (1) Lund (1) Talysarn (1) Eaglais Naomh Aindriú (1) Bóthar Torquay (1) Cathair Aodha (1) Gleann Fleisce (1) Caisleán na Deirge (1) Abhóca (1) Listowel (1) Peebles (1) Lanark (1) Meaux (1) Baile na mBrobhach (1) Rannafast (1) Doire Móir (1) Cloch Fhuaráin (1) Middlesex (1) Teach Uíbh Eachach (1) Sraith an Iarthair (1) Gleann Loic (1) Baile na hEaglaise (1) An Cheathrú (1) An Fhianait (1) An Teampeall Uachtarach (1) Ascaill Vernon (1) An Grial (1) Sráid San Werburgh (1) Áth na Marbh (1) An Creagán Dubh (1) Coilleach Eanach (1) Kampala (1) Enugu (1) Baile Bhlainséir (1) Oturkpo (1) oileáin Mhuir Chairib (1) Rio de Janeiro (1) an Tuirc (1) Langemarch (1) Haifa (1) Iosrael (1) Eastbourne (1) Ford (1) Ottawa (1) Jordan (1) Croom (1) Dún Ard (1) Wormwood Scrubs (1) Italia (1) Iar-Ghearmáin (1) Bogatá (1) An Chruach Ghorm (1) Duibhlinn (1) Cruachlann (1) Sliabh Liag (1) Heathrow (1) Bermondsey Theas (1) Shadwell (1) Bandon (1) Drimoleague (1) Strawberry Hill (1) Saimbia (1) Livingstone (1) Cill Míde (1) Kilburn (1) Caladh Mhaínse (1) an Aird Thoir (1) Middletown (1) Seattle (1) Washington, D.C (1) Cill Ghallagáin (1) An Dún Mór (1) Cathair na Cáithe (1) Guagán (1) Gort na Scairte (1) Sráid Cathal Brugha (1) St Asaph (1) Staffordshire (1) Hanley (1) Ann Arbor (1) Balana (1) Weston-super-mare (1) Sionainn (1) Baile Mhic Thorcail Íochtarach (1) Barking (1) An Leithead (1) Doire Locha (1) Tuaith Ó Siosta (1) Droim Caorthainn (1) Cliftonville (1) Bhóthar na bhFál (1) Doire Fhátharta (1) Áth Mheáin (1) Shushan (1) Teampall Fhothram (1) Baile Sheoin Rua (1) Coill Fhearna (1) Conachadh (1) Cill Mogharaidh (1) Eiréil (1) Gascúin (1) Crois an Fhearainn Nua (1) Baile na mBocht (1) Bóthar Ghleann Maghair (1) An Leitriúch (1) Stoke-on-Trent (1) Páirc Bellevue (1) Overmore (1) Mechelen (1) Droichead an Chláir (1) An Bhruiséal (1) Arbuthnott (1) Hamilton (1) Obaireadhain (1) Ilford (1) Eachinis (1) Bairrgeoin (1) Baile na hAbha (1) Cill Tartan (1) Pháirc na Cúile (1) Maigh Locha (1) Southport (1) Inis Ghlas (1) Breslau (1) Guémené-sur-Scorff (1) Tigh na hÉille (1) Liafuine (1) Loch Oiriúlach (1) Lusaka (1) Lyons (1) Rae Mhuirfean (1) Oileán na Créite (1) Zaire (1) Doire Iorrais (1) Dún Muirígh (1) An Tansáin (1) An Aithin (1) An Ailgéir (1) Sliabh Speirín (1) Abhann Choilleadh (1) Achadh na Méireacán (1) Both Dhomhnaigh Íochtarach (1) gCorrach an Ealta (1) Gleann Láirc (1) Corrach an Ealta (1) Uphall (1) Móin na nIonadh (1) Na Foraí Maola Thiar (1) Coismeig Móir (1) An Carn (Nash) (1) An Coilleach (1) An Charraig Fhinn (1) Dúthamhlacht (1) an Siopa Dubh (1) New Jersey (1) Portadown (1) Naomh Louis (1) Maple Lake (1) Tulaigh Oirir (1) Winona (1) Rosemount (1) Droim Bearach (1) Coill Chon Murchaidh (1) Cleveland (1) Angers (1) Buaile Mhaodhóg (1) County Antrim (1) Inbhir (1) Maolaird (1) Páirc na bhFianna (1) Higher Broughton (1) Mainistir Fhearmaí (1) Broughty Ferry (1) Eas Géitinne (1) An Mullán Rua (1) An Fhorrach Liath (1) An Comarach (1) Co. Waterford (1) Cill na gCailleach (1) Cill Fhiarach (1) Cill Bhaile Eoghain (1) Tuaim Fhionnlocha (1) New Haven (1) Sruthán (1) Cill Rónain (1) Missisippi (1) Denvir (1) Dún Geimhin (1) Cill Liúcainne (1) Baile Uí Bheoláin (1) Caiseal na gCorr (1) Dobhar (1) Japan (1) Loch Rí (1) Nua-Shéalainn (1) Tulach an Iarainn (1) Leath Cathail (1) An Ghrafaidh (1) Loch Cútra (1) Na Cairthíní Beaga (1) Sliabh Eachtaí (1) Iorrais (1) Gaoth Sáile, Co. Mhaigh Eo (1) Doire Garbh Thoir (1) Danmhairg (1) Cill Eoin (1) Besancon (1) Lannion (1) Co. Armagh (1) Díseart Mhártain (1) Ghlaschú (1) Cois Cláidí (1) An Luinnigh (1) An Earagail (1) Loch Altan (1) Kenmare (1) Golden Gate Park (1) Colma (1) Gort Broc (1) Droim Srian (1) Coill an Iúir (1) An Cnoc Rua (1) Achadh na hAbhla (1) Achadh Abhla (1) Baile an Dairdisigh (1) Buiríos Ó Luigheach (1) Cill Choca (1) Cill Mheasáin (1) Currach na nDamh (1) Cill Cholgáin (1) Fuarchoill (1) Carn Mór (1) Leacach (1) Cnoc an Chuilinn Thiar (1) St Paul (1) Ráth Droma (1) Maigh Íochtarach (1) Damhliag (1) Shrewsbury (1) An Turlach Mór (1) Cluain Idir Dhá Lá (1) Cill Easra (1) Furry Park (1) Gleann Ó Máil (1) Killadreenan (1) Baile an Chinnéidigh (1) Rinn na Mara (1) Cnoc Teorann (1) Düsseldorf (1) Cill na hOmnaí (1) Clais an Aifrinn (1) Eglinton (1) Cluain Maine (1) Cill Molúda (1) Inis Díomain (1) Móin Fhríle (1) St Leonards on Sea (1) Tenbury (1) Reigate (1) Rotherham (1) Treguier (1) Lewis (1) Oileán Leodhas (1) Pembrokeshire (1) Geansaí (1) Cheadle (1) Island (1) Baile Deasumhan (1) Aill na Tulach (1) Sráid Sheoirse Mhór Theas (1) Wormwood Scrubbs (1) Móin na mBian (1) Maoil an Choirnigh (1) Baile an Róid (1) Brí (1) County Waterford (1) Cúil Darach (1) Cluain Caoin (1) Clairvaux (1) Lagán (1) Boihéim (1) an tSacsain (1) Votice (1) Loch gCál (1) An Creagan (1) Baile Úr (1) Páirc na Saileán (1) Na Solláin (1) Tangier (1) Torquay (1) Guáin na Breataine (1) Droim Ineasclainn (1) Cnocán na Mac Tíre (1) Baile Uí Ógáin (1) Baile Phámar (1) Cé Uí Shúilleabháin (1) Sráid Mhic Curtáin (1) Béal Átha Ghártha (1) Keady (1) Charente Maritime (1) tSeineagáil (1) Peiriú (1) Sliabh gCua (1) Gaillimhe (1) An Chúil Fhionn (1) An Rinnín (1) Tíorabháin (1) Páirc an Teampaill Uachtarach (1) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (1) Doire Mhianaigh (1) Dhún Geanainn (1) Gleannúir (1) Thigh Mochua (1) Ail Fionn (1) abhainn an Lagáin (1) Baile an Iúir (1) Bealach Cláir (1) an nGallbhaile (1) Asarbaiseáin (1) Airméin (1) Bhanglaidéis (1) Iaráic (1) Tiomóir (1) tSeoirsia (1) Táidsíceastáin (1) Vítneam (1) Úisbéiceastáin (1) Rómáin (1) Liobáin (1) na hArdaí Beaga (1) Cúil Dabhcha (1) Bremen (1) An Cholgaigh (1) Coláiste Oiliúna Dhún Chéirí, Baile Átha Cliath (1) Cill Seanaigh (1) An Baile Ard (1) Duisburg (1) Cluain na gCeannach (1) Dún Chonchúir (1) an Féar Bán (1) Baile an Dúna (1) Corcach (1) Bóthar Bhaile na Lochlannach (1) Nigéir (1) West End (1) an Mhuirleog (1) Des Moines (1) Iowa (1) Baile na mBúrcach (1) Ard an Bhóthair (1) Ceann Sléibhe (1) An Bhinn Bhorb (1) Seisíoch Mhic Fhearghail (1) St John’s (1) Oileán Cheap Bhreatainn (1) Oiléan Cheap Bhreatainn (1) Antigonish (1) Brunswick Nua (1) Cape George (1) Contae Antigonish (1) Contae Antigonish Thuaidh (1) Fredericton (1) Edsgatan (1) Karlstad (1) Críoch Lochlann (1) Alster (1) Stócólm (1) Värmland (1) Réicivíc (1) Mullach na Sí (1) Leitir Péic (1) Aill an Phréacháin (1) an Casileán Riabhach (1) Carrachán (1) Baile na Buaile (1) Tobar Pheadair (1) Imileá an Bhóthair (1) Carraig an tSeascainn (1) Sraith na Corcrach (1) na Machaireacha (1) Ráth Cruachan (1) Tuilsce (1) an Chraobh (1) an Tearmann (1) Cuan an Fhóid Duibh (1) Ceathrú an Chaisil (1) Chuan an Fhóid Duibh (1) Heilbhic (1) An Charraig Liath (1) Co. Chill Chainnigh (1) Oakfield (1) Doire Loinn (1) Hazebrouck (1) Hellington (1) Glenmacoffer (1) Kerrera (1) Lanarkshire (1) an tÓban (1) Carraig an Choill (1) Carnwath (1) Bóthar Dhroim Conrach (1) Port Ghlaschú (1) an Locháin Bhig (1) an Aill Fhinn (1) Cnoc na hAille (1) Jacobs Well (1) an Ghailís (1) an Túinéis (1) Brisbane (1) Barbadós (1) Na Déise laistigh den Drom (1) Ré na gCiseach (1) Fíoch Rua (1) Fotharta (1) Guntramsdorf (1) Cill Pheadair (1) An Gleann Mór (1) Sráid na Prióireachta (1) Uí Bhairrche (1) Teach Munna (1) Sráid Dhúghlais (1) Siúlán na mBráthar (1) Bóthar na Mara (1) Cnocán Anna (1) Cuan Bhaile Átha Cliath (1) Sráid Bolton (1) Baile Chruaich (1) Ros Cam (1) Leitir Calaidh (1) Sráid an Phrionsa (1) Bologna (1) Cearnóg Parnell Thuaidh (1) Frankfurt (1) Ceathrú an Teampaill (1) Baile an Éanaigh (1) Lille (1) Ard Uachtair (1) an Bhrasaíl (1) Cluain Torc (1) Cor na Rón (1) 100015 (1) an Meall Mór (1) Baile an tSagairt (1) Baile an Logáin (1) Baile Locha Deacair (1) An Chúlóg (1) Bóthar na mBráthar (1) Crois an Tornóra (1) Cladach an Daichead Troigh (1) an Aird Mhóir (1) Mám Éan (1) Mhainistir Bhuithe (1) Ros Dúgáin (1) an Leathbhaile (1) an Leic (1) Baile an Doirín (1) an Trian Láir (1) An Pholainn (1) an Ardaidh Bheag (1) an Ailt (1) Camas Uachtair (1) Doire Longáin (1) Cill Chaitiairn (1) Inis Fearn Ard (1) Cathair Choinn (1) Achadh an Bhrúim (1) Corr Lí Ghoirm (1) Leatón (1) Ó Méith Mara (1) Leòdhas (1) Loch Cairlinn (1) Mainistir na Coille Móire (1) Cúil Mhín (1) Chill Liúcainne (1) Leaba Shíoda (1) Eaglais San Audeon (1) An Ros (1) Caisleán Cheapach Corcóige (1) Caernarfon (1) Baile Móir (1) An Paideac (1) Cuas an Mhadra (1) Cuas Crom (1) Leic Chaoil (1) Leataoibh Meánach (1) Y Drenewydd (1) Teampall Dhún Urlann (1) Santander (1) Martha’s Vineyard (1) Minho (1) Oileán Í (1) na Gorta Dubha (1) Otranto (1) Corn na Breataine (1) Cill Chuáin (1) La Coruña (1) Gort an Chorráin (1) An Life (1) Baile Dháith (1) Baile an Lochaigh (1) Cábán tSíle (1) Baile Mhic Uiginn (1) Baile Uí Mhaolagáin (1) An Lúb (1) Ard Tré (1) Ard Bó (1) Essen (1) Cionn Sáile (1) Ceathrú Chalaidh (1) Ceapaigh na Creiche (1) Coill an tSiáin (1) An Corrán (1) Bun an Churraigh (1) Buaile an Ghleanna (1) Poll Raithní (1) Hong Cong (1) Cruach na Cara (1) Cuan na hAirde (1) Chontae na Gaillimhe (1) An Bhanrach Ard (1) an Libia (1) an Más (1) an Ghlaisigh (1) An Baile Bocht (1) Bóthar Leacaidh (1) Bóthar Ché na Long (1) Baile Mhic Robhartaigh (1) gCnoc Fola (1) Sráid Gheata na Páirce (1) Taobh an Bhogaigh (1) Mín Beannaid (1) Doire Luain (1) Béal na Blá (1) an Corrán Buí (1) Áth an Chuilinn (1) Drongán (1) New Mexico (1) Taos (1) Sráid Ellison (1) Sráid Grafton (1) SAM (1) Royat (1) Ráth Maonaois (1) na Piréiní (1) Paris-Plage (1) Gare de Lyon (1) Farnham (1) Holloway (1) Colleville (1) an Ollainn (1) Cathair Pheadair (1) Barrow-in-Furness (1) Rann an Feirste (1) An Port Thoir (1) Graighin (1) Downpatrick (1) Ráth Michíl (1) Aill na Brón (1) Baollaigh (1) Cruaich Thoibrid (1) Cruach Thiobraide (1) Cruach Leac (1) Taobh an Locha (1) Sráid an Phríomhgharda (1) Oileán Ghabhla (1) Machaire Chlochair (1) Ard na gCeapairí (1) Áth an Mhíl (1) An Caipín (1) Camino Francés (1) Béal na Carraige (1) Beauvais (1) Shráid Dhúglais (1) Baile Mhic Scanláin (1) An Carn Beag (1) An Daingean Íochtair (1) Róimh (1) Santa Barbara (1) Tigh Beannáin (1) Poll Broc (1) gContae Lú (1) Ghaillimh (1) Drom Sliog (1) Cloich an Coillte (1) Seanchluain (1) Shráid Líosain (1)