Baile Átha Cliath (866) Corcaigh (410) Gaillimh (327) Ciarraí (224) Londain (194) Luimneach (191) Meiriceá (180) Port Láirge (180) An Clár (169) Béal Feirste (168) Tiobraid Árann (143) Dún na nGall (142) Maigh Eo (138) Sasana (128) Dublin (101) Cill Chainnigh (94) An Mhí (84) Sligeach (81) An Rinn (66) Tír Eoghain (66) Cill Mhantáin (63) Doire (62) An Dún (60) Dún Dealgan (59) Ard Mhacha (58) Páras (56) Cill Dara (55) Béal Átha an Ghaorthaidh (55) Albain (54) An Spidéal (53) Aontroim (52) Cill Airne (52) Ros Comáin (48) Trá Lí (47) Muineachán (46) Loch Garman (46) (45) Conamara (44) Liatroim (44) Bré (42) Tuaim (41) Nua-Eabhrac (40) Dún Laoghaire (40) Cluain Meala (39) An Cabhán (39) Cork (38) Rann na Feirste (36) Ceatharlach (35) Inis (34) an Róimh (34) Maigh Chromtha (33) An Daingean (32) Dún Garbhán (32) Mainistir Fhear Maí (32) An Iarmhí (32) Droichead Átha (32) Stáit Aontaithe (30) Uíbh Fhailí (29) Fear Manach (29) Caiseal (28) Árainn (28) Mala (28) Caisleán an Bharraigh (27) Reilig Ghlas Naíon (27) an Fhrainc (27) An Longfort (26) An Cheathrú Rua (26) Leitir Ceanainn (26) Dún Chaoin (25) Corca Dhuibhne (25) Lováin (24) Baile an Fheirtéaraigh (24) An Bhreatain Bheag (23) an Blascaod Mór (23) Ó Méith (23) Learpholl (23) Baile Átha Luain (23) An Caisleán Nua (22) Béal an Átha (22) Ráth Fearnáin (22) Maigh Nuad (22) Lios Tuathail (22) Birmingham (21) Cathair Saidhbhín (21) Laois (21) Ceanada (21) Droim Conrach (21) Kerry (21) Eochaill (20) Cionn tSáile (20) Inis Meáin (19) an Ghearmáin (19) Frongoch (19) Cathair na Mart (18) Carna (18) Inis Córthaidh (18) Tulach Mhór (17) Droichead na Bandan (17) Baile Locha Riach (17) Róimh (17) an Muileann gCearr (17) Carraig na Siúire (17) Inis Díomáin (17) Béal Átha na Sluaighe (17) Oxford (17) Reilig Ghráinseach an Déin (16) Baile Mhistéala (16) An Sciobairín (16) Galway (16) bPáras (16) Baile Bhuirne (16) Ceann Toirc (16) Clare (16) Dún Droma (16) Cill Rois (15) gContae Lú (15) Glaschú (15) Aird Mhór (15) Co. Ros Comáin (15) Carraig na bhFear (14) Cóbh (14) Gaoth Dobhair (14) Baile Átha an Rí (14) An tAonach (14) Port Laoise (14) an Spáinn (14) Binn Éadair (14) Lewes (13) Uachtar Ard (13) Baile an Mhuilinn (13) Tuar Mhic Éadaigh (13) Conga (13) Durlas (13) Sráid na Cathrach (13) Bealach an Doirín (13) Dún Mánmhaí (13) Dún Geanainn (13) An Ómaigh (13) Belfast (13) Inis Ceithleann (13) Co. Ard Mhacha (13) Glas Naíon (13) Prág (13) Anagaire (13) Stáit (12) Callainn (12) Cloich Chionnaola (12) Cill Chaoi (12) Tír Chonaill (12) Ráth Maonais (12) Ros Mhic Thriúin (12) Beirlín (12) An Ráth (12) Flóndras (12) an tIúr (11) Chicago (11) Daingean (11) Ros Cré (11) Gort an Choirce (11) Béal Átha hAmhnais (11) Leitir Móir (11) Ceapach Choinn (11) Coillte Mach (11) Guaire (11) Beanntraí (11) Mainistir na Féile (11) an Iodáil (11) Cill Orglan (11) Cois Fharraige (11) Donegal (11) Manchain (10) an Clochán (10) Mainistir na Búille (10) Cill Dalua (10) San Francisco (10) Inse Geimhleach (10) Cora Finne (10) Cluain Tarbh (10) Doirí Beaga (10) Limerick (10) An Caisleán Riabhach (10) An Creagán (10) Cúil Raithin (10) Baile Chláir (9) Neidín (9) India (9) Clár Chlainne Mhuiris (9) Gort (9) Baile na Manach (9) Raghnallach (9) Cill Mocheallóg (9) Béal Easa (9) Ros Muc (9) An Srath Bán (9) Fhrainc (9) Waterford (9) Lios Mór (9) An Tulach (9) Tuam (9) Astráil (9) Dún Éideann (9) Ráth Garbh (9) London (9) Droim Mór (9) Gloucester (9) Reading (9) Cill Rónáin (9) England (9) Wakefield (9) Ard Mhic Nasca (9) An Uaimh (9) Dumhach Thrá (9) Baile Átha Troim (9) Cambridge (9) Baile an Róba (8) Spáinn (8) Domhnach Broc (8) An Charraig Dhubh (8) nGlas Naíon (8) Sráid an Mhuilinn (8) Cill Mhaighneann (8) Port Lách (8) Baile an Mhóta (8) Uíbh Ráthach (8) Maigh Cuilinn (8) an Bhreatain (8) Garmna (8) An Teampall Mór (8) Bealach Conglais (8) Dún Búinne (8) Droichead Nua (8) Cill Mhichíl (8) Baile Mhic Íre (8) gContae Ros Comáin (8) Bóthar na Trá (8) Cluain (8) Acaill (8) Wandsworth (8) Cill Chomhghaill (8) Meath (8) Stáit Aontaithe Mheiriceá (8) Béal Átha na gCarr (8) Leitir Mealláin (7) Latharna (7) Lios na gCearrbhach (7) Darú (7) Goirtín (7) Co. Clare (7) Baile an Gharraí (7) Áth na Sceire (7) Eachroim (7) an Astráil (7) Páirc an Fhionnuisce (7) Béarra (7) Crois Araild (7) Co. Loch Garman (7) Trá Mhór (7) Cuinche (7) Beannchar (7) Bostún (7) Baile an Chollaigh (7) Dún Pádraig (7) Cúil Aodha (7) Reachlainn (7) Baile Phib (7) An Bhriotáin (7) Tyrone (7) Bonn (7) Iorras (7) Drom Collachair (7) an Bun Beag (7) Kilkenny (7) Armagh (7) Liospóin (7) Salamanca (7) Campa an Churraigh (6) Maínis (6) Baile Átha Í (6) Gleann Aireamh (6) An Bhlarna (6) Faiche Stiabhna (6) Na Rosa (6) An Nás (6) Éigipt (6) An Fál Carrach (6) California (6) Carraig Mhachaire Rois (6) Coill Mhic Thomáisín (6) Cill Mhuire (6) Indreabhán (6) an Eilvéis (6) Mungairit (6) An Baile Nua (6) an Clochán Liath (6) Knutsford (6) Ráth Caola (6) Dún ar Aill (6) Maynooth (6) Baile Uí Fhiacháin (6) Deilginis (6) an tSualainn (6) na Gleannta (6) Éadan Doire (6) Srath an Urláir (6) Gleann Cholm Cille (6) Biorra (6) Carraig Thuathail (6) Dartmoor (6) Sliabh Rua (6) Béal an Mhuirthead (6) Faing (6) Paris (6) Co. Uíbh Fhailí (6) Cill Fhionntain (6) Imleach (6) Killarney (6) Co. Cork (6) An Bhóinn (6) an Chill Mhór (6) Creachmhaoil (6) Cnocán Iaróm (5) Baile an Sceilg (5) Deilgne (5) Cill na Mallach (5) Glinnte Aontroma (5) An Gleann (5) Carraig an Chabhaltaigh (5) Baile Monaidh (5) an Lagán (5) Cloch na Rón (5) Cinn Mhara (5) Na Blascaodaí (5) An Scoil (5) An tSiúir (5) Ghearmáin (5) Cathair Dónall (5) Fiodh Ard (5) Fionnradharc (5) Machaire Rátha (5) Aberystwyth (5) Washington (5) Brosnach (5) an Tulaigh Bheag (5) An Eaglais (5) Sorbonne (5) an Éigipt (5) Cloich na Coillte (5) Cluain Eois (5) An tSionainn (5) Órán Mór (5) Baile an Bhuinneánaigh (5) Áth Dara (5) Ardach (5) Tipperary (5) Ráth Bhoth (5) Loch an Oileáin (5) Cill Uird (5) Tamhlacht (5) Mainistir na Corann (5) Surrey (5) Ros an Mhíl (5) An Iorua (5) an Rúis (5) Baile na hInse (5) Dún Mór (5) Brooklyn (5) Baile Brigín (5) Baile Átha Fhirdhia (5) Sydney (5) Ráth Chairn (5) An Fhiacail (5) An Brú (5) Dún Gar (5) gContae Ard Mhacha (5) Ros Goill (5) Uppsala (5) Osló (5) Clochar (5) Monaghan (5) na Forbacha (5) Baile an Teampaill (5) An Aill (5) Fionnghlas (5) Cromadh (5) Tuamhain (5) Cill Ala (5) Fearnaigh (5) Teileann (5) America (5) Drogheda (5) Louth (5) na Stáit Aontaithe (5) Douai (5) Maidrid (5) Múscraí (5) Seangánach (5) Boston (5) Portland (4) Iodáil (4) Bun Abhann Dalla (4) Carraig Fhearghais (4) Massachusetts (4) York (4) Eilbhéis (4) Cúil an tSúdaire (4) Maothail (4) Ráth Ó gCormaic (4) Lusca (4) Cill Dhéagláin (4) Cinn Aird (4) Lios Póil (4) An tSnaidhm (4) Machaire Fíolta (4) Baile Chathail (4) nGlaschú (4) Cill Mháille (4) An Charraig Bheag (4) Port Chluain Eoghain (4) Lancashire (4) Dundalk (4) Lucsamburg (4) Gleann na Madadh (4) Cluain Cearbán (4) Oileán an Ghuail (4) Inis Píc (4) Leamhcán (4) an Chúil (4) An Lochán Beag (4) Reilig an Chnoic (4) Muilte Farannáin (4) Oileáin Árann (4) Ráth Maoláin (4) An Cuarbhóthar Thuaidh (4) Gleann Beithe (4) Cnoc Mheilearaí (4) Kent (4) Tír Fhiachrach (4) Leipzig (4) Nua Eabhrac (4) Dubháth (4) Cill Scíre (4) Durham (4) An Sráidbhaile (4) Móinteach Mílic (4) Bhriotáin (4) Béal Átha Longfoirt (4) Rinn (4) Toraigh (4) Iorua (4) Carraig Airt (4) an Droim (4) An Mullach Bán (4) an Móta (4) An Cheapach (4) Cill Charthaigh (4) Baile Sheáin (4) an Mháigh (4) An Ráth Mhór (4) Cluain Dolcáin (4) An Bóthar Buí (4) Corr na Móna (4) An Charraig (4) Muine Bheag (4) Droichead na Banna (4) Cill Gharbháin (4) Charleville (4) Tír an Fhia (4) Cill Náile (4) Baile Mhic Andáin (4) Baile Chaisleáin Bhéarra (4) Béal Átha Seanaidh (4) Cúirt Mhic Shéafraidh (4) Lourdes (4) Spiddal (4) Lios Ceannúir (4) Cliafuine (4) Baile Átha Buí (4) Gránard (4) An tSráidbhaile (4) Lios Dúin Bhearna (4) Béal na mBuillí (4) an Bháinseach (4) Cill Iníon Léinín (4) Reilig Rathúin (4) Bun Cranncha (4) Essex (4) Minnesota (4) Cill Mhic Bhúith (4) Ceann Trá (4) Baile an Ghóilín (4) Béal Átha Beithe (4) Butte (4) An Obair (4) Antrim (4) Ard Fhearta (4) Talamh an Éisc (4) Baile an Chaisleáin (4) An Teampall Geal (4) Gleann Maghair (4) Oileán Mhanann (4) Fermanagh (4) Gleann na gCaorach (4) Gleann Arma (3) An Tulaigh (3) Tuath Ó Siosta (3) Baile na Rátha Thuaidh (3) Pimlico (3) Meiriceá Thuaidh (3) gCloich na Coillte (3) Oberammergau (3) Heidelberg (3) Nice (3) Sráid Eccles (3) Stigh Lorgan (3) Na hAoraí (3) Londain. (3) Cora Chaitlín (3) Dúlainn (3) Áth Leathan (3) Doire Chonaire (3) Machaire Rabhartaigh (3) Na Doiriú Theas (3) An tOileán Mór (3) Bóthar na Bruíne (3) Casla (3) Ráth (3) An Gabhailín (3) Cill Mheáin (3) Carn Domhnach (3) Doire Fhíonáin (3) Marburg (3) Vín (3) Fraince (3) Mayo (3) Cairlinn (3) Trileac (3) Forest Gate (3) Leeds (3) Cill Ia (3) hAlban (3) Port Omna (3) Roscommon (3) Domhnach Maighean (3) Béal Átha na Muice (3) Brighton (3) Bristol (3) Tír an Iúir (3) Queensland (3) Cill Droichid (3) Inis Eoghain (3) dTuar Mhic Éadaigh (3) Eanach Dhúin (3) An Dúchoraidh (3) Inis Oírr (3) Inis Crabhann (3) Bun an Phobail (3) Caisleán Ghriaire (3) Ghinéiv (3) Clais Mhór (3) Daingean Uí Chúis (3) Fionntrá (3) Port Mearnóg (3) An Bóthar Ard (3) an Scrín (3) Hamburg (3) an Ostair (3) Baile an Mhanaigh (3) Caisleán Uí Chonaill (3) An Chabrach (3) Fánaid (3) Manainn (3) Droim Seanbhó (3) Cúba (3) Gort na gCapall (3) Ard an Rátha (3) Breataine (3) Port an Pheire (3) Tobar an Choire (3) An tSeanchill (3) New South Wales (3) Caisleán na Mainge (3) Ráth Chormaic (3) Tairbeart (3) Southampton (3) An Seanbhaile (3) Caisleán Cnucha (3) Macroom (3) Cnoc na Cathrach (3) An Seanphobal (3) Brixton (3) Carraig an tSionnaigh (3) Yorkshire (3) Bóthar na bhFál (3) An Mhuiríoch (3) An Buailtín (3) Na Cealla Beaga (3) Spáinne (3) Afraic Theas (3) Fionntamhnach (3) an Lorgain (3) Zurich (3) Nova Scotia (3) Droichead na Dothra (3) Áth an tSléibhe (3) Bealach an Tirialaigh (3) Eidhneach (3) An Ghráinseach (3) Áth na nUrlainn (3) Carraig Ruacháin (3) Clóirtheach (3) Pentonville (3) Dromad (3) Mhuileann gCearr (3) Muintir Eoghain (3) Cionn Caslach (3) Ceann Heilbhic (3) Dairbhre (3) Inse Chór (3) Camas (3) Reilig Chnocán Iaróm (3) gCluain Tarbh (3) Co. Laoise (3) Lios na gCeann (3) Bántír (3) An Teach Mór (3) Machaire Gathlán (3) Ceanannas (3) Bealach Féich (3) An Baile Meánach (3) Tamhnach an tSalainn (3) Broadway (3) Colmán (3) Strasbourg (3) An Chloichín (3) Spidéal (3) Castlebar (3) Baile na Lorgan (3) Tigh Molaige (3) Cill Dairbhre (3) Airgintín (3) Béal an Daingin (3) Seantrabh (3) Cnoc an Bhile (3) Dún Luáin (3) An Pasáiste (3) Ioma (3) Áth Eascrach (3) Doire an Aonaigh (3) Oileán Ciarraí (3) Bearna (3) Leifear (3) Westminster (3) Loughrea (3) Baile an Bhiocáire (3) Na Sceirí (3) Ceannanas (3) Rinn Ó gCuanach (3) Usk (3) Sord (3) Abhainn an Scáil (3) Dún an Rí (3) Inis Mhic Aoibhleáin (3) Ré na nDoirí (3) Gráinseach an Déin (3) Cill Chomhaid (3) Philadelphia (3) Cill Fhionnúrach (3) Droichead Abhann Ó gCearnaigh (3) Brú Rí (3) Oileán Mhanainn (3) Larne (3) Cluain Mhic Nóis (3) Manhattan (3) Derry (3) Baile na Scríne (3) An Chathair (3) Cnoc na nOs (3) Eas Géitine (3) Crois Mhic Lionnáin (3) Gort na hUamha (3) Munich (3) Dún Átha (3) Lismore (3) Cavan (3) An Ísiltír (3) Baile Mhic Aogáin (3) Loch Deirgeirt (3) Barraigh Mhóra (3) Mullach (3) An Bhruiséil (3) Toulouse (3) Cora Droma Rúisc (3) Baile Uí Bheacháin (3) Ail Finn (3) Baltimore (3) Dumha Locha (3) Eanach Mheáin (3) Gaoth Sáile (3) An Aird Thiar (3) Los Angeles (3) Baile an Bhóthair (3) Cnoc Mhuire (3) An Cnoc (3) Baile Ghib (3) Cill Mhór (2) Gearmáin (2) Gearmáine (2) Rúise (2) Dún Eochaille (2) Achadh Deo (2) Muinseo (2) Strangeways (2) Stát Aontaithe (2) Guagán Barra (2) Cnoc an Doire (2) Rúis (2) an Gort (2) Moscó (2) Sráid Eachroma (2) Sráid Jervis (2) Bóthar Haddington (2) Na Creagacha Dubha (2) Notting Hill (2) An Scairbh (2) an Chrois (2) Cill Mhic Iarainn (2) Stamford Hill (2) Montana (2) Fochaill (2) Carn an Bhua (2) An Chill (2) Cluain Fhia (2) Sráid na Blarnan (2) Suí an Róin (2) Tamhain (2) Hungary (2) an Baile Dubh (2) Cill Mocheanóg (2) Hull (2) Cuan Dor (2) Cathrach (2) Co. Galway (2) Arizona (2) Róimhe (2) Cill Briotáin (2) Ísiltír (2) Áth Trasna (2) Caisleán an Chomair (2) An Inse (2) Crois Mhaoilíona (2) Tulaigh Álainn (2) Gateshead (2) an tSín (2) Cill Rosanta (2) Cill Bhríde (2) Newcastle-on-Tyne (2) Baile an Chaistil (2) Ard Mhaca (2) Baile Coinnleora (2) Baile na Croise (2) An Drobhaois (2) Maigh nEalta (2) Málainn (2) Inis Cathaigh (2) Colorado (2) Tuar na Fola (2) Teampall an Ghleanntáin (2) Sraith Salach (2) Stad na nGaeilgeoirí (2) Breatain (2) Sligo (2) an Trá Bhán (2) Breataine Bige (2) Plás Íle (2) Sliabh gCuillinn (2) nGearmáin (2) bhFrongoch (2) Cuan Chorcaí (2) Lios Deargáin (2) An Sponcán (2) Inis Mór (2) Cuba (2) Poughkeepsie (2) Meicsiceo (2) Co. Chiarraí (2) nGhent (2) Dúiche Sheoigheach (2) Faiche (2) Albury (2) Victoria (2) Dingle (2) Mainistir Laoise (2) Miltown Malbay (2) Durlas Éile (2) Caisleán Ó Liatháin (2) Ballingeary (2) Freiburg (2) Dumha Acha (2) Cardiff (2) Cill Ria (2) Ráth Bhile (2) Ghlinnte Aontroma (2) Tobar Rí an Domhnaigh (2) an Caol (2) hAstráile (2) Teach Srafáin (2) Mainistir Eimhín (2) Mainistir na Croiche (2) Carn Tobair (2) An Gleann Garbh (2) Bloomsbury (2) Séipéal Iosóid (2) Tallaght (2) hAlbain (2) Bóthar Berkeley (2) Hampstead (2) An Gallbhaile (2) Bayswater (2) Teach Mealóg (2) Ailt an Chorráin (2) Béal Átha Mó (2) Conmhaigh (2) Madeira (2) Sráid Uí Chonaill (2) Cill Bharróg (2) An Háig (2) Eilvéis (2) Sráid Synge (2) an India (2) Cuas an Ghainimh (2) Sráid Hardwicke (2) Cill Chonaill (2) Wigan (2) Stockholm (2) Béal an Dá Chab (2) Cearnóg Parnell (2) Cuan Chasla (2) Achadh Úr (2) Áth an Chóiste (2) Mallow (2) Dungarvan (2) Cill Bheagáin (2) Cléire (2) Gaorthadh na Péice (2) Parkhurst (2) An Chlár (2) Springfield (2) an Coillín (2) Danmhairg (2) Dún Léire (2) An Pháirc (2) An Chruit (2) Co. Antrim (2) Baile an Róistigh (2) Cúl Trá (2) Cill Chuimín (2) Cashel (2) Cahirciveen (2) An Drom Bán (2) An Cnocán Glas (2) An Carn Mór (2) An Caisleán Glas (2) Áth na Cairte (2) Cill Chaoimhín (2) Tigh Baoithín (2) Berlin (2) Ráth Mealtain (2) Camloch (2) Dromainn Tí (2) Ros Treabhair (2) Banteer (2) Áth Cinn (2) Sliabh Calláin (2) Dún Lúiche (2) Baile Dúill (2) An Dúcharraig (2) Na Ceithre Cúirteanna (2) an Airgintín (2) Ballyporeen (2) Béal Átha Póirín (2) Inis Céin (2) Ballymena (2) Leamhchoill (2) an Iaráin (2) Baile Mhac Óda (2) Mín na Leice (2) Woking (2) Paiteagó (2) Buíochar (2) Uaimh (2) Carraig Álainn (2) Rathún (2) Liscannor (2) Loch Glinne (2) Baile na Carraige (2) Roisín na Mainiach (2) Hartlepool (2) Fermoy (2) Sráid Mhaoilbhríde (2) An Léim (2) Clonakilty (2) Baile Dhá Thuile (2) Baile Gunnair (2) Cromghlinn (2) Loch nEathach (2) Kildare (2) Ráth Eanaigh (2) Cill Chríost (2) An Ruán (2) Ráth na mBiníneach (2) Ráithín (2) Na Ráithíní (2) Tuaim Gréine (2) An Máimín (2) Achadh Mór (2) An Fhairche (2) Teampall Doire (2) Muine Mór (2) gContae Laoise (2) Baile Nua na hArda (2) Berkshire (2) An Deargail (2) Béal Átha Gabhann (2) Tuaim Uí Mheára (2) Ard Aidhin (2) Árann (2) Baile na Finne (2) Rennes (2) Jamestown (2) Na Clocha Liatha (2) Nebraska (2) Muileann na hUamhan (2) Lios Fearnáin (2) Béal Átha na mBuillí (2) An Móinteach (2) an Chealtrach (2) An Rinn Mhór (2) Cill Tuama (2) Baile Munna (2) Port Rois (2) Bromyard (2) Moycullen (2) Cill Chaoil (2) an Chorr Chríochach (2) Cóbanhávan (2) Cuan Bhaile na Cúirte (2) Cill an Dísirt (2) Bun an Tábhairne (2) gContae Loch Garman (2) Maigh Mheáin (2) Márthain (2) Newry (2) Ráth Domhnaigh (2) an Droim Mór (2) Albain Nua (2) tSualainn (2) Béal Átha Ragad (2) Hartford (2) Cúil Rathain (2) Skibbereen (2) Garrán na mBráthar (2) Fál Carrach (2) Welshpool (2) Youghal (2) Páirc Hoirbeaird (2) An Eoraip (2) Doire Fhatharta (2) Cnoc an Eanaigh (2) Cnoc na Graí (2) Loch an Iúir (2) An Port Nua (2) Máistir Gaoithe (2) Baile Shláine (2) Bun Machan (2) Suffolk (2) Mainz (2) Baile an Tuaighe (2) Chabhán (2) An Mullach (2) An Eiscir (2) Clonmel (2) Eiltiún (2) An Cnocán (2) Baile an Fhóntaigh (2) Margadh an Arbhair (2) Gob an Choire (2) Cúil Áine (2) An Cóbh (2) Uí Mhic Coille (2) An Chúil Rua (2) Shannon (2) gCnoc an tSamhraidh (2) Scotland (2) Teampall Tuaithe (2) Cologne (2) Co. Donegal (2) Gleann an Phréacháin (2) Maigh Dheilge (2) Cnoc Uí Choileáin (2) Muinchille (2) Leithead (2) France (2) Boirinn (2) An Bheilg (2) Bangor (2) Alba (2) Ros Ó gCairbre (2) Sráid Chill Dara (2) Summerhill (2) Coill an Chollaigh (2) Coimbra (2) Kilrush (2) Huddersfield (2) Greanáda (2) Pennsylvania (2) an Trá Thuaidh (2) Cluain Molt (2) Co. Tipperary (2) na hIndiacha Thiar (2) Antuairp (2) Beithil (2) Lurgan (2) Ráth Nístin (2) Tiobraid (2) Cahir (2) Antwerp (2) an Fhráinc (2) Luíne (2) Mainistir an Rois (2) Chontae Ard Mhacha (2) Versailles (2) Rouen (2) Loch Dearg (2) Down (2) Cill Bharrainn (2) Uí Bhreacáin (2) Vielun (2) Dunkirk (2) Teamhair (2) Cill Ghlas (2) Teallach Eathach (2) Lios an Phúca (2) Enniskillen (2) Rome (2) Dealbhna (2) Seville (2) Utrecht (2) Díseart Diarmada (2) Cloyne (2) An Sorbón (2) Lyon (2) Cnoc Rátha (2) Italy (2) Sráid na gCócairí (2) Cluainín (2) Flórans (2) Killala (2) Carney (2) Cappoquin (2) Sráid Thomáis (2) Sráid an Iarla Theas (2) Na Saoirsí (2) Sliabh Luachra (2) Bandon (2) Ráth Tó (2) Ard na Caithne (2) Cnoc Fola (2) Fínis (2) Cill Chleitheáin (2) An Fhionlainn (2) gCnoc Beag (2) Ceathrú Thaidhg (2) nGaillimh (2) Mín Doire Dhamh (2) an Chéinia (2) Halifax (2) Luxembourg (2) Seanadh Gharráin (2) Croydon (2) Sráid Anraí (2) Baile Mhic Gormáin (2) an Gort Mór (2) An Leacht (2) An Afraic Theas (2) Baingear (2) Dumha Thuama (2) Baile Shéamais Dhuibh (2) Biggar (2) Port an Dúnáin (2) Clairvaux (2) Léim an Mhadaidh (2) Connecticut (2) Meiriceá Theas (2) Camden Town (2) Maíros (2) Newport (2) Sráid Fhearchair (2) Rúscaigh (2) Baile an Phoill (2) Lawrence (2) Gleann Gamhna (2) Muintir Luinigh (2) St. Paul (2) Léim an Bhradáin (2) An Goirtín (2) An Fearann (2) Baile an Reannaigh (2) Imileá (2) Cluain Aodha (2) Inis Cara (2) Maracó (2) Baile Íomhair (2) Co. Thír Eoghain (2) an Íoslainn (2) Baile na nGall (2) Reilig Sheangánaí (2) Sráid Chatham (2) Sráid na Faiche (2) Gleann an Tobair (1) Com an Spiara (1) Bealach Oisín (1) An Chnapóg (1) Sráid an Rí (1) Dakota (1) Dolgellau (1) Teach Phort na Carraige (1) Romford (1) Feora (1) Fremantle (1) Inse an Talbóidigh (1) Baile an Fhasaigh (1) Detroit (1) Theas (1) Vermont (1) Wisconsin (1) An Bóthar Mór (1) Teach na dTrí Mhíle (1) Bun na hAbha (1) Aird Mhóir (1) Leathardán (1) Tobar na bhFiann (1) Páirc na Cúile (1) Lúbán Díge (1) Mount Jerome (1) Putumayo (1) Sráid San Séamas (1) Lána na Cuaiche (1) Fiodh Cuillinn (1) An Baile Uachtarach (1) Bóthar Raglan (1) Cheltenham (1) Lisieux (1) Comar Uachtarach (1) Coillte Mách (1) Cionn Eitigh (1) Cheapach Rua (1) An Luach (1) Tuath Ó gConaíle (1) na Bruíonacha (1) Allt an Iarainn (1) Bhogach (1) Gleann Domhain (1) Gleann tSúilí (1) An Ghráinsigh (1) Alaska (1) Bethlehem (1) Klondyke (1) Dawson City (1) Oileán Dúiche (1) Yukon (1) Faiche Mhór (1) An Craoslach (1) An Cnoc Mór (1) Carraig Bhreanndáin (1) Halla Shráid an tSrutháin (1) Leacain (1) Cill Bhreacáin (1) An Cheis Fhada (1) An Aill Bhuí (1) Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh (1) na Doiriú (1) Mytilene (1) Pheirs (1) dTeheran (1) gConstantinople (1) Baile Uí Néill (1) Sráidbhaile (1) South Kensington (1) Músaem na Breataine (1) Co. Thiobraid Árann (1) Auteuil na Fraince (1) An Mhin Aird Bhuí (1) An Chorr Dhubh (1) Béal Átha na Lao (1) Maidstone (1) Baile an Daighin (1) Cuan na Gaillimhe (1) Coill Mhíolcon (1) Drom Fada (1) an Iúgslaiv (1) Cestica (1) Split (1) Brisleach (1) Manila (1) Fearann Phiarais (1) Lios Cearnaigh (1) Inis Caoin (1) Caonach (1) An Bhealtaine Íochtarach (1) Neuchatel (1) Rafanaigh (1) Achadh an Iúir (1) hÁrainn (1) Kennington (1) Manchuin (1) St George’s (1) West Ham (1) Tobar Phádraig (1) Coventry (1) Cnoc an Daingin (1) Cill na Móna (1) Cill Mochuda (1) Inse na gCatach (1) Ataen (1) nGréig (1) Baile Uí Choileáin (1) An Bhuaile Bheag (1) gCologne (1) Cathair Seirgín (1) An Caisleán Thoir (1) Lios Dúnáin (1) Cúil Fobhair (1) Phortaingéil (1) Ostair (1) tSeicslóvaic (1) County Clare (1) an Sciachánach (1) Cathair Chinn Lis (1) Stacksteads (1) Baile Raghnaill (1) gCaisleán Nua (1) gCardiff (1) Bóthar Ghort na Sláinte (1) Skipton (1) Baile Uí Chuirc Thiar (1) Baile Dóite (1) bhFreiburg (1) An Sulán (1) Tientsin (1) mBóthar Thobar Rí an Domhnaigh (1) Sráid Líosain Uachtarach (1) An Bhroisceach Uachtarach (1) Droichead na Machan (1) Higher Bebington (1) Highfield (1) an tEilean Sgitheanach (1) Chester (1) Southwark Literary Society (1) Scalfay (1) Oileán Sciathanach (1) Bournemouth (1) Dún Samhnaí (1) Dun Búinne (1) Coill Chluana (1) Muilte Faranáin (1) Shangton (1) Sráid Bhagóid Íochtarach (1) Weymouth (1) Waltham-on-the-Wolds (1) Cearnóg Mhuirfean (1) Faiche an Choláiste (1) Co. Limerick (1) An Caoláire Rua (1) Tul Aighre (1) Whitworth (1) An Carn (1) bPoll an Phúca (1) Cluain Lára (1) Cill Bheathach (1) Cloichín an Mhargaidh (1) Hulme (1) Barr Beithí (1) Whittington (1) Salford (1) nDéise (1) Nás (1) mBaile Conaola (1) Upper Tooting (1) Mainistir an tSruthair (1) Baile Móir Thiar (1) An Cuaisín (1) Baile Áimín Treant (1) An Tuairín Dubh (1) Cill Uisean (1) Baile na bPoc (1) Winston (1) Sráid na Carraige (1) Kingsland (1) Cnoc na Daibhche (1) Ahane Cross (1) Shanghai (1) Sruth na Coille (1) Danzig (1) Dumha Aille (1) Baile Eoghain (1) Bhaile Eoghain (1) nDumha Aille (1) Ardán Radharc na Mara (1) Leacain tSaileach (1) Leitir Catha (1) Garbhach (1) Ghréig (1) Leicestershire (1) Mharseilles (1) Ramsgate (1) Sráid Fheidric Thuaidh (1) Oxford. (1) ndeisceart na hAifrice (1) gCo. Laoise (1) Baile Cholla (1) Árainn Mhór (1) Loch Súilí (1) Inis Caorach (1) na Clocha Corra (1) nGleann Mornáin (1) Seascann an Róin (1) Inis Caoil (1) An Cionn Garbh (1) Ard na Croise (1) Ascaill Garville (1) Bootle (1) Blascaod (1) an Droim Ard (1) Oileán Árann (1) nDún Éideann (1) Lowestoft (1) Sráid Dhásain (1) Droim Rátha (1) Sráid na Mainistreach Íochtarach (1) an Ungáir (1) An Tulach Íochtarach (1) Chill tSeanain Léith (1) Cill tSeanain Léith (1) Errina (1) Sráid an Chláraigh (1) Bóthar an Ghoirt Aird (1) Ascaill Frankfort (1) an Bhuiríos (1) Cam Eolaing (1) gCalifornia (1) San Francisco. (1) mBerkeley (1) Cill Ard (1) An Dún Beag (1) Madrid (1) Spáinne. (1) mBerlin (1) Cill Síoláin (1) Gráig na Manach (1) An Coireán (1) Baile an Mhoirtéalaigh (1) Cearnóg Mhuinseo (1) An Lios Breac (1) Lambeth (1) Livermore (1) Florida (1) British Columbia (1) Santiago (1) an Cnoc Maol (1) an Fosadh (1) Sallins (1) Appeldoorn (1) Achadh Conaire (1) Ceathrú an Dola (1) Chill Tormóir (1) Baile Uí Dhónalláin (1) Íochtar Ard (1) Cloch an Fhothraigh (1) Baile Nua Sheandroma (1) Baile Haine (1) Áth an Mhuilinn (1) An Muileann Gearr (1) Thír Chonaill (1) Sráid Líosáin Íochtarach (1) An Tuath (1) An Corn (1) Cearnóg Eaton (1) Cill Ghobnait (1) Cuileannach Uachtarach (1) Cúil Éanaigh (1) Co. Chorcaí (1) Henty (1) Lockhart (1) Frying Pan Creek (1) Dúros (1) Goulburn (1) Chiltern (1) Barnawatha (1) the Murray (1) Lower Indigo (1) Cill (1) Leitir Chatha (1) Inis Fraoigh (1) Ascaill Uí Ghríofa (1) Menton (1) Rinn na Feirste (1) Kingstown (1) Galgorm (1) Achadh Eochaille (1) sa tSráidbhaile (1) sa Ráth (1) Tulach Léis (1) an Mullach Rua (1) Carrig an Ime (1) Lios Carragáin (1) Cill Sheanaigh (1) Cuillinn Uí Chaoimh (1) Loigny (1) Rockies (1) Orleans (1) Patay (1) mBreatain Bheag (1) Baile Uí Ainnín (1) Barrett’s Buildings (1) Baile Bachaille (1) Dunshaughlin (1) Bun Abhann (1) Muraisc (1) Buaile an Dísirt (1) Kashmir (1) Cill Mochióg (1) Cé Sháirséil (1) Rialto (1) Ros Cathail (1) Acla (1) Cúirt an Easpaig Uachtarach (1) Darwen (1) Rathdaire (1) Oldham (1) Wales (1) Virginia (1) Smithfield. (1) Norfolk (1) Nansedmond (1) Craig an Rí (1) Carlow (1) Baile na hArda (1) An Doirín Álainn (1) Baile an Bharraigh (1) Baile Mhontáin (1) Droichead an Mhionnáin (1) Cé Urmhumhan (1) Ascaill Brighton (1) Sráid San Proinsias (1) Upper Ormond Quay (1) mBisley (1) Ripon (1) Ráth Torpa (1) Meanwood (1) St Albans (1) Carnarvon (1) Bóthar Laighean (1) Dusseldorf (1) Corrán Dónaill (1) hOsló (1) Richmond (1) Sráid Naomh Uinseann (1) Devon (1) Clerkenwell (1) Amsterdam (1) Bealach Aipiach (1) Sráid Mhic Liam Uachtarach (1) Shuí Finn (1) Baile Uí Argáin (1) An Gleann Rua (1) Cill Fhíonáin (1) Cois Sléibhe (1) Gleann Oisín (1) Tobar an Dúin (1) mBayswater (1) Leataoibh Mór (1) An Céide (1) Charraig Mhóir (1) Balla (1) Cill Leacht Aodha (1) Tulaigh an tSiáin (1) Na Dúnaibh (1) Glasgow (1) Sunderland (1) mBarcelona (1) Portaingéile (1) hIodáile, (1) Dumhaigh Mhór (1) Kimberley (1) hAfraice Theas (1) Afraic (1) Ard Raithin (1) Mauritius (1) na Mine (1) Napoli (1) Chnoc Bríde (1) Baile Átha an Róine (1) Missouri (1) Mesopotamia (1) Kanturk (1) An Meal Theas (1) An Seandún (1) An Danmhairg (1) Bern (1) Poblacht na Seice (1) Sráid Líosain Íochtarach (1) Fitzwilliam Place (1) Lios an Fhóid (1) Áth Luain (1) Westmeath (1) Plás Seville (1) North Frederick Street (1) Offaly (1) Moate (1) Oil City (1) Valkenburg (1) Woolwich (1) Oileán S. Helena (1) Fhidsí (1) Kensington (1) Cearnóg Mhuirfean Thuaidh (1) Keith (1) Penarth (1) Prestwich (1) Plás Ely (1) Páirc an Chamghoirt (1) Sráid Haiste (1) Dooagh (1) Bóthar Chluaidh (1) Ard Ghlais (1) An Chreatalach Thiar (1) Boulogne-sur-mer (1) Dresden, (1) Wandesworth Common (1) Mín an Leargáin (1) Maol na Mine Beag (1) Gort na Saileach (1) Genoa (1) Faiche Staibhna (1) hIodáile (1) Ardán Phort an Iarla (1) An Port Thuaidh (1) mBeirlín (1) Phortobello (1) Sráid Fobhnais (1) Sráid Hoirbeaird (1) Baile Easa Dara (1) An Turlach Beag (1) Cluanach Buí (1) Longford (1) Bayswater, (1) Dunboyne (1) Urbana (1) Béal Átha Bhearaigh (1) Clifton (1) Cumann na nGaedheal (1) Charn (1) Sídheáin (1) Reilig Glas Naíon (1) Cionn Átha Gad (1) Cill Bhrain (1) Coill an Bharraigh (1) Chnocán Iaróm (1) 1413588 (1) Inbhear (1) Mountjoy (1) Ráistín (1) Kilkee (1) Droim Cléibh (1) Muine Gall (1) Danmhairge (1) Currach an Doire (1) An Garraí Mór (1) Nassau (1) Mídín (1) Ballaghaderreen (1) an Cladach Dubh (1) an Mám (1) an Líonán (1) Dubhachta (1) Doire Fhinín (1) an Fearann Fuar (1) Oileán Altanach (1) Sráid na Prúise (1) Frankfurt am Main (1) Droim Bairr (1) Germia (1) Griefswald (1) Béal Tairbirt (1) Hounslow (1) Botany Bay (1) An Droichead Órga (1) An Comhartha Mór (1) An Lios Bán (1) Sráid Fheardorcha Thuaidh (1) Valentia (1) Maigh Bhloisce (1) Carn Monaidh (1) Port an tSalainn (1) Máthair Shléibhe (1) Bhóithrín Bocht (1) An Teampall Uachtarach (1) An Cláirín (1) Crois na Rae (1) Crois an Ghúlaigh (1) Dartraí (1) Daighinis (1) Cnoc an Arbhair (1) Kirghizia (1) Gairdíní Sunbury (1) An tAontas Sóivéadach (1) Céide Annadale (1) Ceann Gólaim (1) Na hAille (1) Tríleac (1) Ballyhaunis (1) An Droim Bán (1) Ard Mhic Eocháin (1) Baile Thancaird (1) Gráinseach Mhóicléir (1) Giobráltar (1) Tibet (1) Rinn na Mara nó Cnoc an Teampaill (1) gCill Mhic Treana (1) An Portach Ard (1) Baile Briotáis (1) Campa Bhaile Choinnleora (1) Port an Chalaidh (1) Thurles (1) An Chearc (1) Carn Almhaí (1) Hertfordshire (1) Westport (1) Foirceal (1) Baile Hagaird (1) An Cheathramh (1) Gleann Molúra (1) Ghreanaigh (1) Baile Feá Aird (1) Trácht Fhionn (1) Mhainistir Bhán (1) Carraig an Staicín (1) Abhainn na Bandan (1) Baile an Chnocáin (1) Mainistir na Móna (1) Mainistir na Mórna (1) Ráth an Tóiteáin (1) Baile Mhic Cuirc (1) Cnoc Fhiodh na gCaor (1) Drom an Chomair Mór (1) Dúiche Ealla (1) Dalby (1) Goondawindi (1) Chinchilla (1) Astráil. (1) Achadh Loiste (1) Amby (1) Queensland. (1) Rolleston (1) Sheffield (1) Mín an Chladaigh (1) Míobhaigh (1) Gabhla (1) Cnoc an Stollaire (1) gContae Chill Mhantáin (1) Ceann Chlochair (1) Eige (1) Osgaig (1) Uibhist Theas (1) Willesden (1) Domhnach Trá Mhuirfean (1) bhFrainc (1) Ardán Fhearchair (1) Chlochán Liath (1) Wolverhampton (1) Worthing (1) nGleann Arma (1) Sráid an Phiarsaigh (1) Sráid an Dáma (1) Teach Fhiodh Cuillinn (1) Murascaill na Peirse (1) Ruibhlinn (1) Binn Uamha (1) Ard Leathan (1) An Ceathrú Rua (1) Co. Maigh Eo (1) Kristiansand (1) Monte Carlo (1) Ráth Daingean (1) Cluain Mhór (1) Coill na Longfort (1) An Mainéar (1) Bóthar Anglesea (1) Bóthar San Labhrás (1) Bhun Áth (1) Ráth Cuair (1) Maigh Bolg (1) Vale of Clwyd (1) Saint-Thomas (1) Riga (1) An Chorsaic (1) Montpellier (1) Mín Corrbhaic (1) Trondheim (1) An Curraichín (1) Bóthar Síorghlas (1) Basle (1) Hilversum (1) Middleberg (1) Netherlands (1) Rotterdam (1) Dresden (1) Kastellaun (1) Inismaan (1) Kreuznach (1) Bheirlín (1) Aran Islands (1) Tubingen (1) An Cheapach Mhór (1) Glinsce (1) Fairford (1) Baile an Scotaigh (1) Ashford (1) Glenealy (1) Rathnew (1) Newtown (1) Rinn Mhaoile (1) Londan (1) Cill Éinne (1) Baile na Cúirte (1) Cill Loinín (1) Crosaire Uí Chadhla (1) Thrá Lí (1) Knocklong (1) Flagstaff (1) Béal Átha Fallúin (1) Tucson (1) Yuma (1) Prescott (1) Oakland (1) Gabhrán (1) Inse Uí Néill (1) Drom Cara Thuaidh (1) Dúglas (1) Cill Barra (1) Cnoc an Mhullaigh (1) Carraig an Droichid (1) an Ros Mór (1) Achadh Tiobraid (1) Ceann Eich (1) Drom an Dísirt (1) Dúire (1) Swansea (1) Sráid an Rí Thuaidh (1) Sráid Mhuinseo (1) Tralee (1) An Ghráig (1) Cnoc an Línsigh (1) Clydach (1) Clochán Mhac Cuinn (1) Máire Ní Oisín (1) Chloich na Coillte (1) Chontae Loch Garman (1) Aube (1) Éire (1) mBreatain (1) Nancy (1) Meadow Brook (1) Teach Náithí (1) Bóthar Westminster (1) An Bearnas Mór (1) Loch Iascaigh (1) mBaile Charraig Mada (1) Na Frosa (1) Na Clochánaí (1) Baile na Caillí (1) Buenos Aires (1) Doirín an Locha (1) An tInbhear Mór (1) Loch Measc (1) Ghleann (1) Scardán (1) Stonyhurst (1) Gort na Croise (1) Dún Cairin (1) Cill Shléibhe (1) An Currach Dubh (1) Béal Átha na mBó (1) Doire Eidhneáin (1) Mullach Íde (1) Maigh Ard (1) Gleann Corbraí (1) Leitir Fraic (1) Ceathrú na Gaoithe (1) Cearnóg Kenilworth (1) Caisleán Uidhilín (1) Maigh gCabraí (1) Machaire Lios an Uisce (1) Machaire na gCeall (1) mBaile Charraig an Mhadaidh (1) Sráid Mhuirfean (1) Raithean (1) Caisleán Ráth Fearnáin (1) Geirsí (1) Cuan Mó (1) Cheathrú Bhán (1) An Choill Mhór (1) Acaill Bheag (1) An Port Rua (1) Plymouth (1) Valladolid (1) dTamhain (1) Gleann Fhinne (1) an Teanga Mheáin (1) An tÉadan Anfach (1) An Sealgán Mór (1) Chuimín (1) Bhaile na Finne (1) Liancourt (1) Naul (1) oileáin iartharacha na hAlban (1) Damhros (1) Baile an Bhiataigh (1) Crefeld (1) Sudenende (1) Cluain Banbh (1) Co. Roscommon (1) Elphin (1) Athlone (1) Castlerea (1) Baile Mhic Gearóid (1) Lios na Muc (1) Hampshire (1) Yokohama (1) Machaire Eabha (1) Inis Muirígh (1) Lios Coill (1) An Drongán (1) Kenilworth (1) Cill tSeanbhoithe (1) Cill Chonla (1) Cill Choill Eachra (1) An Charraig Dubh (1) Luachma (1) Chealtrach (1) Dhrom Sceiche (1) na Curraithe (1) Sliabh Riabhach (1) Domhnach Daoi (1) Dhún Eochaille (1) Croisín (1) Cill Chisín (1) Churrach (1) Laitean (1) Dún na Sciach (1) gCoill an Easpaig (1) Ceapach Mhurchaidh (1) Sulchóid Bheag (1) An Cheapaigh Dhuibh Thiar (1) Both Chomhla (1) Loch Measca (1) Leitir Mór (1) Baile Uí Lorcáin Íochtarach (1) An Chloch Mhantach (1) Tulach Ruáin (1) Royston (1) Bhaile na Raithní (1) Barnsley (1) Lag an Aoil (1) Gleann Aichle (1) Dún Dónaill (1) Mar De Plat (1) Thamhnach an tSalainn (1) Tyneside (1) Newcastle-upon-Tyne (1) Kirkoswald (1) Billingham-on-Tees (1) Albanach (1) Castlemilk (1) Ardeaglais Westminster (1) Dún Fionnachaidh (1) Dúchoraidh (1) Sa Chloigeann (1) Machaire Clochair (1) Clara (1) Kilmacthomas (1) Headford (1) Cill Aithnín (1) Athenry (1) An Fód Dubh (1) Ballinasloe (1) Mearaí (1) Poll an tSómais (1) Oranmore (1) Óran Mór (1) Oughterard (1) Cill Cheallaigh (1) Ghaoth Sáile (1) Meiricéa (1) Lunderskov (1) Slesvig (1) Gelballe (1) Hellerup (1) Jutland (1) Baile na Creige (1) Baile na nDéiseach (1) Ceallachán (1) Cnoc an Bhróigín (1) Béal Átha Feorainne (1) Málta (1) Putney Hill (1) Béal Átha Slaitín (1) Baile na nGall Beag (1) Baile Uí Churraoin (1) Ceanna an Bhathla (1) Cé Heilbhic (1) Cnocán an Phaoraigh Íochtarach (1) Derbyshire (1) Cambridge, (1) Battersea (1) Port Said (1) Naples (1) Toulon (1) Sráid an Ruiséalaigh (1) Hollesley Bay (1) Crois na gCoraí (1) Cill Chróine (1) Baile an tSratha (1) Stamford (1) Texas (1) Pentwater (1) Arkansas (1) Creig an Rí (1) Roisín Thoir (1) dTrá Mhór (1) Linn Dubh (1) Inis Eonáin (1) Raithnigh (1) Cnoc Ghairdinéir (1) Pádraig Ua Maoileoin (1) na Foithrí (1) an Ráth Thiar (1) Cluain Droichead (1) Garraí Eoin (1) Baile Mhac Cairbre (1) Baile na nGall Mór (1) Bóthar na Sop (1) Baile Uí Dhálaigh (1) Chorrbhaile (1) Lios na Scéiche (1) Lios na Scéithe (1) Dromore (1) Trillick (1) Barlinnie (1) An Fhionnlainn (1) Coill na dTor (1) Cill Rialaigh (1) Vatacáin (1) Tathuile (1) Cúirt an tSáirséalaigh (1) Monasterevan (1) Ardmore (1) Conaithe (1) Leitir (1) Schull (1) Reilig Fhionnbharra (1) Baile an Locha (1) An Sruthán Riach (1) Chros Ghearr (1) Burma (1) Cill Ulta (1) Rathkeale (1) Cill na Martra (1) Cluain Tí Cairtigh (1) Daniel Binchy (1) An Chlaoideach Rua (1) Castletown Bere (1) an Cruán (1) Bermondsey (1) Cnoc Loinge (1) Walsingham (1) Enniscorthy (1) An Ghléib (1) Eyrecourt (1) An Sráth Bán (1) Ceapach an Churraigh (1) Plás Hoirbeaird (1) Wicklow (1) Bansha (1) Sráid Ghairdinéir (1) Sráid Uí Mhóra (1) Plailly (1) Burgos (1) Burnham (1) Burnham East (1) Bóthar Morehampton (1) An Cuas Mór (1) Déise (1) Déiseach (1) Sráid Fhreidric Thuaidh (1) Uíbh Ráthaigh (1) Warwickshire (1) Cúilín an Ghabha (1) Drumcondra (1) Droichead Uí Bhriain (1) Inis Bearachain (1) Barr an Doire (1) Bheilg (1) Baile Haicéad (1) Breacarnach (1) Ceapach (1) An Garbhaile (1) An Chéim (1) An Chríoch (1) An Bhearú (1) Cnoc Dhún Leo (1) Maigh Géine (1) Bóthar an Chaisleáin Nua (1) Chamonix (1) nDumhach Thrá (1) gCampa Bhaile Coinnleora (1) Shang-hai (1) Gleann na Faille (1) Cruach Mhín an Fheannta (1) Cruacha (1) Bun Dobhráin (1) Seanród (1) Gleann Lairc (1) Cill Dealga (1) Seine (1) Clashmore (1) Baile Uí Thaidhg (1) Chaisleán Riabhach (1) Marseilles (1) Cill an Mhuilinn (1) Clackmannan (1) Görz (1) Milan (1) Mainistir na Croise (1) An Bheairic Thuaidh (1) An Carn (Fowler) (1) An Geata Mór (1) An Muirthead (1) Carraig Bhraonáin (1) Aschaffenburg (1) Georgetown (1) Leic Snámha (1) Lios Eiltín (1) Cill Maoilchéadair (1) Sneem (1) dTulchar (1) An Ráth Nua (1) Co. Cavan (1) Ráth an Tamhain (1) Wick (1) Achadh Dubhtaigh (1) Choill Liag (1) Baile Mhic Ghearóid (1) Béal Átha an Cheasaigh (1) chathair Chorcaí (1) Lisbon (1) gCill Mhuire Uí Bhricín (1) Francis Street (1) Cathair Ailí (1) an Cluainín (1) Sliabh na mBan (1) Ospidéal (1) Móin Achaidh Ghae (1) Cill Michin (1) Coill an Stócaigh (1) Baile an tSamhaidh (1) Barr an tSrutha (1) Cill Choirín (1) Na Sé Bhaile (1) South Circular Road (1) Emor Street (1) An Chorcach Bheag (1) Teampall Baoith (1) Brompton (1) Gúgán Barra (1) an chraobhach Láir (1) An tSeanchoill (1) An Uaimneach (1) Baile Uí Lorcáin (1) Cluain Pruachais (1) Utica (1) Steach gConaill (1) Dún Sandail (1) Chúirt an Phaoraigh (1) Gort na Muice (1) An Bhroscach (1) Ceapach Chuinn (1) Gleann na bhFiach (1) Quin (1) Cluain Mór (1) Bessville (1) Lisdoonvarna (1) Filehne (1) Schneidemühl (1) Cluain Tí Foircill (1) Cill Mua (1) Carn Uí Néid (1) an Cruachán (1) an Tuar Mór (1) An Teampall Loiscthe (1) Cill na Gráinsí (1) Fearna (1) Scairbh Bhailis (1) Cluain Fearta (1) Bristó (1) Inis Snag (1) Scadharc (1) Mainistir Sheireapúin (1) gCeannanas (1) Firenze (1) Oireamh (1) Oregon (1) Hillsborough (1) Bunbeg (1) Ard na Gaoithe Thiar (1) gCoill an Druadh (1) Ballinascreen (1) Stigh Colláin (1) Stabanon (1) Baile na mBéac (1) Breatain Bheag (1) Fareham (1) Heathfield (1) Achadh Bhó (1) Ard Sratha (1) Marino (1) Gabhalmhaigh (1) Eanach Dorn (1) Garrán an Bhile (1) Cnoc Lochta (1) Chreatalach (1) Castlereagh (1) Siúire (1) bhForúir (1) An Tuairín (1) gCill Shléibhe (1) An Pointe (1) Bhaile Caol (1) Baile na Giolcaí Uachtarach (1) Baile Uí Fhlaithnín (1) Baile an Bhallúnaigh (1) An Chreatalach (1) Cluain Pruachais Thiar (1) Sliabh an Chomaraigh (1) Seisceannán (1) Cluain Mhurchaidh (1) Coill Mhaonaigh (1) Lios Uí Chathasaigh (1) Baile an Fhaoitigh (1) Cuan Malbay (1) Cluain an Fhathaigh (1) Cluain an Fháthaigh (1) Maigh Mór (1) Maigh Ráithe (1) Creamhchoill (1) Droim Ghaill (1) Baile Áth Fhirdia (1) Baile Uí Chionnaola (1) Baile Uí Chríonáin (1) Áth na Cise (1) Cnoc an Leathara (1) Cill Modhomhnóg (1) Newcastle West (1) Lochros (1) Ardachadh (1) Corca Mrua (1) Lúch (1) Áth Choirc (1) Charleston (1) Oileán Norfolk (1) Baile na hAbhann (1) Fort George (1) Beinn a’ Mhaola (1) Báideanach (1) an dá Uibheast (1) Ruthven (1) Scíth (1) Tulla (1) Lahinch (1) Co. Down (1) Aodh Buí Mac Cuirtín (1) Ráth Deamain (1) Rapallo (1) Rivoli (1) Piedmont (1) St Petersburg (1) Castelnuova (1) an Tasmáin (1) Harrow (1) Eoraip (1) Birr (1) Carlingford (1) Beaumaris (1) Montaubon (1) Ros Cairbre (1) Bealach Cloiche (1) An Ghinéiv (1) An Chéis (1) An tEachréidh (1) Baile an Bhairéadaigh (1) Cill Fhínín (1) Cill Liadáin (1) Dessau (1) Tübingen (1) An Druipseach (1) Cill Chrócháin (1) Eisc Rátha (1) Dúras (1) Sparra Uí Ghráda (1) Tearmann Feichín (1) Hacketstown (1) Gibraltar (1) Co. na Mí (1) Loch Gabhar Mór (1) Maigh Tuireadh (1) Adare (1) Béal Átha an Tuair (1) Highlands (1) Perth (1) Speier (1) Vogtendorf (1) Hofles (1) Kronach (1) Bamberg (1) Caithrín an Duibhéin (1) Cillín Fhínín Mhór (1) Thomastown (1) Drom Dhá Liag (1) Cloch Eidhneach (1) Hanover Hall (1) Carraig an Ime (1) An Baile Gallda (1) Ráth Luíoch (1) Na Foidhrí (1) Inse Orc (1) Inse Ghall (1) garbhchríocha na hAlban (1) Baile Uí Mhatháin (1) Havana (1) Pittsburgh (1) New Orleans (1) Oileán Uiséir (1) Sráid Buckingham Uachtarach (1) Áit an Tí Mhóir (1) Ascaill Radharc an Chuain (1) Whitechurch (1) United States (1) Burgundy (1) Leyden (1) Garbhachadh (1) An Chreig Mhór (1) Bruree (1) Céim an Fhia (1) Tuairín na nÉan (1) Oileán Eidhneach Thiar (1) Na Cloichíní (1) Maigh Rátha (1) Béal Átha Maghair (1) An Cnoc Buí (1) An Laoi (1) Cúil Uí Mhurchú (1) Currach Cheapáin (1) Eaglais (1) Maigh an Dúin (1) Portobello (1) Richmond Street South (1) gCrois Araild (1) Harold’s Cross (1) an Baile Corr (1) Muileann an Bhata (1) Baile Uí Chaoimh (1) Ceapaigh na Coise (1) Abhainn Chinn Chria (1) An Fhleisc (1) Gníomh go Leith (1) Cuillinn (1) Domhnach Mór (1) Mucros (1) Na Mínteoga (1) Mainistir Locha Léin (1) Nuachabháil (1) Louvain (1) Mechlin (1) Lobháin (1) Cille Móire (1) An Veinéis (1) Black Notley (1) Sussex (1) Claonadh (1) Stalbridge (1) Lincoln (1) Eamhain Mhacha (1) Epworth (1) Cill Mhártain (1) Scottish Highlands (1) Cill Chorcráin (1) an Cheathrú Chaol (1) Cnoc an tSamhraidh (1) Cill Mhathnáin (1) An Eatharla Mhór (1) Ros (1) nGleann Eatharlaí (1) Na Gaibhlte (1) Uíbh Eoghain (1) Uíbh Eoghain agus Uíbh Fhathaidh Thiar (1) Uachtar Rátha (1) an Bhuirgéis (1) Cnoc Rafann (1) Deargráth (1) gCathair (1) Inis Leamhnachta (1) Léim Lára (1) Dún Guairne (1) Collrach (1) Cluain Fhíne (1) Cill Choradáin (1) Cill Maolchéadair (1) Cnocán na gCaorach (1) Dún Urlann (1) Caisleán an Rois (1) Caisleán Phiarais (1) Donegore (1) Baile an Ghearlánaigh (1) An Baile Beag (1) Canterbury (1) Baile Tarsna an Haicéadaigh (1) Cill Teimhneáin (1) Morlaix (1) Carsington (1) Bharrach Mór (1) Coill na Cora Thuaidh (1) Na Coirríní (1) Doirse Chabhán Uí Anluain (1) Baile na gCléireach (1) Camlaí (Ball) (1) Annadale (1) Béal Átha na nEach (1) Binn Ghulbain (1) Carrauntual (1) Llanfihangel (1) Néifínn (1) Sliabh Phartraí (1) Sléibhte Mhám Toirc (1) Shropshire (1) An Réchoill (1) An Anaíle (1) Dieppe (1) An Góilín (1) An Tóchar (1) Baile Níos (1) Tóchar (1) Chnoc Chéin Mhic Cáinte (1) An Creagáin (1) Lios Liatroma (1) Aquitaine (1) nDún Phádraig (1) Rushen (1) Sabhall (1) Achadh na Muileann (1) Coill an Chait (1) Co. Monaghan (1) Baile Philib (1) Baile Uí Ogáin (1) Baile Uí Ógáin Mór (1) an Tobar (1) Aileach (1) Kilmacrehy (1) mBaile Mhic Bruaideadha (1) the Synnganagh (1) Shingaunag (1) Kilmurry (1) Ibrickan (1) Knockanalban (1) Dún Ógáin (1) Cnoc an Albanaigh (1) Sraith an Domhain (1) Cill Dalláin (1) Drong (1) Inis Mac Rá (1) An Chúil Uachtarach (1) Ballideloghy (1) Teampall Loiscthe (1) Racony (1) Ráth Chuanna (1) an Drom Buí Thuaidh (1) Baile an Chaonóraigh (1) Chionn Chora (1) gCill Cholgan (1) gCluain Mhic Nóis (1) Cill Cholgan Mhór (1) Coill na Talún (1) Currach Dhiarmada (1) Bréachmhaigh (1) Bhréachmhaí (1) Baile na Speire (1) Lausanne (1) Montserrat (1) Sedgemoor (1) Vevay (1) Magh (1) Domhnach (1) Aachen (1) Cill Fear Buí (1) Cill Mhuire Uí Bhreacáin (1) Maigh Ghlas Mhór (1) Lothra (1) Milltown Malbay (1) Cill Mhic Creiche (1) Cill Bhaodáin (1) Léim an Eich (1) Baile Nua na Manach (1) mBaile Nua na Manach (1) Omeath (1) Slane (1) Tulaigh Ard (1) Mounthill (1) An Ghlasdromainn (1) Cill Choirle (1) Dún Gall (1) Creagán (1) Cillín Chéir (1) Fhíonach (1) Loch Cé (1) Carraig Locha Cé (1) Magh Loirg (1) Caisleán an Lóthairt (1) Carraig Mhaighin (1) an Choill Tuaidh (1) An tEanach Thuaidh (1) mBaile Salach (1) Ostend (1) Sasanach (1) an Rúta (1) An Bhoihéim (1) An Chraobhach (1) Baile an Dúin (1) Cill Mhic Treana (1) Lios Maighne (1) Liath Mancháin (1) Baile Mhic Giolla Mhuire (1) Baile Mhic Comhainn (1) Maigh Chaisil (1) Leacán (1) Iascaigh (1) Dún Fhlainn Uachtarach (1) Droim Dhá Thiar (1) Cuilceach (1) Co. Leitrim (1) Gleann Ghaibhle (1) Cnoc Ninnidh (1) Baile Mhic Shamhráin (1) Ballybrack (1) an Phailis (1) an Phailís (1) Co. Kerry (1) Cill Chríodáin (1) Pallice (1) Pallis (1) Poissy (1) Reims (1) Saint-Merri (1) Uisneach (1) Co. na hlarmhí (1) Amstardam (1) Beirmiúda (1) Chartres (1) Inis Bó Finne (1) Gleann Gaibhle (1) Gleann Fearna (1) Bréifne (1) Castletown (1) Ballacolla (1) An Chúlchoill (1) Grenan (1) Tigh an Mhaoir (1) Chora Droma Rúisc (1) Hanington (1) Swindon (1) Plumbland (1) Carlisle (1) Delvin (1) Evora (1) Angra (1) Cnoc an Chraoibhín (1) Baile Uí Lochráin (1) CillChainnigh (1) Villagarcia de Campos (1) Besford (1) Tiobraid Árainn (1) Leiden (1) Leiria (1) Lispóin (1) Capranica (1) bPrág (1) Vizeu (1) Oporto (1) Sliabh Etna (1) Bath (1) Douay (1) Túr Londan (1) Schaffhausen (1) Cassel (1) Bordeaux (1) Mitchelstown (1) Na Tulacha (1) Cathair Maothail (1) an Chlaonghlais (1) Gort na Tiobraide (1) Devonshire (1) Briostó (1) Strasburg (1) Béal Átha Fearnáin (1) Tuíneán (1) Port an Fhailleagáin (1) Baile Átha Clíath (1) Cill Mhic Réanáin (1) Cill Chaoide (1) Lios Gabhail (1) Ráth Sciach (1) Na Feá Uachtaracha (1) Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte (1) Urnaí (1) Boulai (1) Chontae Dhún na nGall (1) Transylvania (1) Béal Átha hÓ (1) Cookstown (1) Co. Sligo (1) Galbally (1) Isle of Man (1) Bantry (1) Caher (1) Ardagh (1) Poitiers (1) Raphoe (1) Móin Alúine (1) Loch Éirne (1) Cois Máighe (1) Baile Uí Eodhasa (1) Malines (1) Emly (1) Cúl re Coill (1) Dumha Chorainn (1) Cill Chluanaigh (1) Banada (1) Caisleán an Dumha (1) Simancas (1) Mantua (1) Gratz (1) Klosterneuberg (1) an Bréantar (1) gCluain Oileáin (1) Castleknock (1) Sráid an Iarla (1) Sráid na Mí (1) Stackallen (1) Tara (1) Tonn Tóime (1) Screathan an Mhíl (1) Gort Uí Rathaille (1) Inis Uí Rathaille (1) Cill Chaise (1) Cnoc an Charria (1) Bransles (1) Saint Germain-en-Laye (1) Compostella (1) Cúil Odair (1) Muirfin (1) Carraig Bhreacáin (1) Béal Leice (1) Allt na bhFiach (1) Achadh an Dá Mhaol (1) Áth an Ghainimh (1) mBriotánach (1) Beziers (1) Caefyrddin (1) Aken an der Elbe (1) Düren (1) Cnoc na gCaiseal (1) An Fhéith Bháite (1) an Nua-Shéalainn (1) Baile idir Dhá Abhainn (1) Indianapolis (1) Béal Chláir (1) An Trian Bán (1) Saighleán (1) An Caisleán Nua Thiar (1) Lios na Fionaíle (1) An Bhuiríos Bheag (1) Baile an Easpaig (1) Solihull (1) Teach Sagard (1) Bhuailtín (1) Ceann Léime (1) An Caiseal (1) Leitreach Ard (1) Fhínis (1) Ros Dumhach (1) Baile an Ghabhann Thoir (1) Bun Raite Thiar (1) An Ros Thiar (1) Pháirc (1) Tamhnaigh Sheáin (1) mBaile an Róistigh (1) Churraigh (1) Carraig an Chobhaltaigh (1) Baile na Cora (1) Maigh Mhín (1) Ráth Maoinis (1) Cairbre (1) Cuanach (1) Gleann Mhac Muirinn (1) Chnoc Rois (1) Chearra (1) An Chloch Bhreac (1) Maoras (1) Cloichear (1) Neipeal (1) Pittsburg (1) Toronto (1) Venlo (1) Chuasáin (1) Coxwold (1) Droim Bó Uachtarach (1) Yorkshire Thiar (1) Westerstede (1) Oldenburg (1) Köln (1) Jever (1) Apen (1) Kemper (1) Sant-Ivi (1) Panama (1) Kalmar (1) Göteborg (1) An Cholóim (1) An Phortaingéil (1) New England (1) Machaire Gathláin (1) Baile Andarsan (1) Choirib (1) Coiribe (1) Mionlach (1) Na Creaga (1) Northampton (1) an Léana Riabhach (1) An Urnaí (1) Áth Mhic Giolla (1) Chill Fhionntain (1) dTulach Mhór (1) Cill Locha (1) Co. Tyrone (1) Droichead na Sionainne (1) Cuan Chill Chiaráin (1) gContae Uíbh Fhailí (1) Inis Treabhair (1) Leningrad (1) nGort an Ghabhann (1) Malaga (1) mBeannchar (1) Oirthear Maí (1) Lann Abhaigh (1) Carnlach (1) Baile Mhic Riocaid (1) an Gearrán (1) Achadh Dallagáin (1) Hollywood (1) Cluain Dúlais (1) Cill Íomair (1) Doire na Leice (1) Barr na gCurraithe (1) Bishopswood (1) Chnoc an Bhile (1) Cluain Abhla (1) Coill an Easpaig (1) Knockavilla (1) Dundrum (1) Loch Beara (1) Doire na nAspal (1) Doire na nGrial (1) Doire Sheanaigh (1) Doire na Coradh (1) Choimín (1) Abhainn na Marbh (1) an Coimín (1) Mín an Labáin (1) An Maimín (1) Dún Sinche (1) Cill na Leice (1) an Droichead Nua (1) Mullach Odhráin (1) Cill Riáin (1) An Barda (1) Baile Phóil (1) mBaile an Tiobraid (1) Míleac (1) sa Gharbhaile (1) Cluain Tuaiscirt (1) Lios Maine (1) An Nigéir (1) An t-Oileán Sciathanach (1) Nailsea (1) Somersetshire (1) nGráinseach Ghormáin (1) Chreagán (1) gCuan Bhinn Éadair (1) Doncaster (1) Baile na nGallóglach (1) Sherborne (1) Gleann Daoile (1) Fearann an Choirce (1) an Chláir (1) mBostún (1) Leytonstone (1) Gleann Chuilinn Uachtarach (1) Tulachán Bán (1) An Eilbhéis (1) Halden (1) Impir (1) Ráth Conarta (1) Ráth Dubh (1) Oldendorf (1) Haren (1) Ascaill Windsor (1) Carraig Chiarraí (1) Ceallúrach Uachtarach (1) Gleann Searúill (1) Dulwich Thiar (1) Iran (1) Tehran (1) Port an Chabhlaigh (1) nDún Chaoin (1) an Laplainn (1) Gwauncaegurwen (1) Whitehead (1) Cnoc Muirfean (1) An Sián (1) Co. Cill Mhantáin (1) Doire Ghé (1) Ráth Cúil (1) Daraidh Braoin (1) Glamorgan (1) Éadán Doire (1) Pailís Ghréine (1) Collann (1) Pailís Chaonraí (1) Lund (1) Listowel (1) Abhóca (1) Caisleán na Deirge (1) Lanark (1) Peebles (1) Meaux (1) Baile na mBrobhach (1) Rannafast (1) Doire Móir (1) Cloch Fhuaráin (1) Briotanach (1) Middlesex (1) Tuar an Fhíona (1) Teach Uíbh Eachach (1) Sraith an Iarthair (1) Baile na hEaglaise (1) An Fhianait (1) An Cheathrú (1) An Teampeall Uachtarach (1) Gleann Loic (1) An Grial (1) Ascaill Vernon (1) Sráid San Werburgh (1) Áth na Marbh (1) An Maigh (1) An Creagán Dubh (1) Coilleach Eanach (1) Enugu (1) Kampala (1) Baile Bhlainséir (1) Oturkpo (1) oileáin Mhuir Chairib (1) Rio de Janeiro (1) an Tuirc (1) Langemarch (1) Haifa (1) Iosrael (1) Eastbourne (1) Ford (1) Ottawa (1) Jordan (1) Croom (1) Dún Ard (1) Wormwood Scrubs (1) Italia (1) Iar-Ghearmáin (1) Bogatá (1) An Chruach Ghorm (1) Duibhlinn (1) Cruachlann (1) Sliabh Liag (1) Heathrow (1) Bermondsey Theas (1) Shadwell (1) Drimoleague (1) Strawberry Hill (1) Saimbia (1) Cill Míde (1) Livingstone (1) Kilburn (1) Caladh Mhaínse (1) an Aird Thoir (1) Middletown (1) Seattle (1) Washington, D.C (1) An Dún Mór (1) Cathair na Cáithe (1) Gort na Scairte (1) Guagán (1) Sráid Cathal Brugha (1) St Asaph (1) Staffordshire (1) Hanley (1) Ann Arbor (1) Balana (1) Sionainn (1) Weston-super-mare (1) Baile Mhic Thorcail Íochtarach (1) nGuaire (1) Barking (1) An Leithead (1) Doire Locha (1) Tuaith Ó Siosta (1) Droim Caorthainn (1) Cliftonville (1) Bhóthar na bhFál (1) Doire Fhátharta (1) Áth Mheáin (1) Shushan (1) Teampall Fhothram (1) Baile Sheoin Rua (1) Coill Fhearna (1) Conachadh (1) Cill Mogharaidh (1) Eiréil (1) Gascúin (1) Crois an Fhearainn Nua (1) Baile na mBocht (1) Bóthar Ghleann Maghair (1) An Leitriúch (1) Stoke-on-Trent (1) Páirc Bellevue (1) Overmore (1) Mechelen (1) Droichead an Chláir (1) An Bhruiséal (1) Arbuthnott (1) Hamilton (1) Obaireadhain (1) Eachinis (1) Ilford (1) Bairrgeoin (1) Baile na hAbha (1) Cill Tartan (1) Pháirc na Cúile (1) Maigh Locha (1) Southport (1) Inis Ghlas (1) Breslau (1) Guémené-sur-Scorff (1) Liafuine (1) Tigh na hÉille (1) Zaire (1) Lusaka (1) Lyons (1) Oileán na Créite (1) Rae Mhuirfean (1) Loch Oiriúlach (1) Dún Muirígh (1) Doire Iorrais (1) An Tansáin (1) An Aithin (1) An Ailgéir (1) Sliabh Speirín (1) Abhann Choilleadh (1) Achadh na Méireacán (1) Both Dhomhnaigh Íochtarach (1) Corrach an Ealta (1) Gleann Láirc (1) gCorrach an Ealta (1) Uphall (1) Móin na nIonadh (1) Na Foraí Maola Thiar (1) Coismeig Móir (1) An Carn (Nash) (1) An Charraig Fhinn (1) An Coilleach (1) Dúthamhlacht (1) an Siopa Dubh (1) New Jersey (1) Portadown (1) Rosemount (1) Naomh Louis (1) Maple Lake (1) Tulaigh Oirir (1) Winona (1) gCoill Chon Murchaidh (1) Droim Bearach (1) Cleveland (1) Angers (1) Buaile Mhaodhóg (1) nDún Droma (1) mBaile na hInse (1) Maolaird (1) Páirc na bhFianna (1) County Antrim (1) Inbhir (1) Higher Broughton (1) Mainistir Fhearmaí (1) Bayreuth (1) Broughton Ferry (1) Eas Géitinne (1) An Mullán Rua (1) Co. Waterford (1) New Haven (1) Sruthán (1) Cill Rónain (1) Missisippi (1) Denvir (1) Dún Geimhin (1) Cill Liúcainne (1) Baile Uí Bheoláin (1) Caiseal na gCorr (1) Dobhar (1) Japan (1) Nua-Shéalainn (1) Tulach an Iarainn (1) Leath Cathail (1) An Ghrafaidh (1) Iorrais (1) Doire Garbh Thoir (1) Cill Eoin (1) Besancon (1) Lannion (1) Co. Armagh (1) Díseart Mhártain (1) Ghlaschú (1) sa Chabhán (1) Kenmare (1) Golden Gate Park (1) Colma (1) Droim Srian (1) Coill an Iúir (1) An Cnoc Rua (1) Achadh na hAbhla (1) Achadh Abhla (1) Baile an Dairdisigh (1) Buiríos Ó Luigheach (1) Cill Choca (1) Cill Mheasáin (1) Carn Mór (1) Bhaile Chláir (1) An Linn Dubh (1) Cnoc an Chuilinn Thiar (1) St Paul (1) Ráth Droma (1) Maigh Íochtarach (1) Damhliag (1) Shrewsbury (1) An Turlach Mór (1) Cluain Idir Dhá Lá (1) Cill Easra (1) Gleann Ó Máil (1) Furry Park (1) Killadreenan (1) Baile an Chinnéidigh (1) Rinn na Mara (1) Cnoc Teorann (1) Düsseldorf (1) Clais an Aifrinn (1) Cill na hOmnaí (1) Eglinton (1) Cluain Maine (1) Cill Molúda (1) Inis Díomain (1) Móin Fhríle (1) St Leonards on Sea (1) Tenbury (1) Reigate (1) Rotherham (1) Oileán Leodhas (1) Pembrokeshire (1) Treguier (1) Lewis (1) Geansaí (1) Cheadle (1) Baile Deasumhan (1) Brí (1) Baile an Róid (1) County Waterford (1) Tigh an Chnoic (1) Wormwood Scrubbs (1) Móin na mBian (1) Maoil an Choirnigh (1) Cúil Darach (1) Cluain Caoin (1) Lagán (1) an tSacsain (1) Boihéim (1) Votice (1) Baile Úr (1) An Creagan (1) Loch gCál (1) Páirc na Saileán (1) Na Solláin (1) Tangier (1) Torquay (1) Guáin na Breataine (1) Cnocán na Mac Tíre (1) Droim Ineasclainn (1) Baile Uí Ógáin (1) Baile Phámar (1) Béal Átha Ghártha (1) Keady (1) bPeiriú (1) Charente Maritime (1) tSeineagáil (1) An Chúil Fhionn (1) Doire Mhianaigh (1) Páirc an Teampaill Uachtarach (1) Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (1) Dhún Geanainn (1) Gleannúir (1) Thigh Mochua (1) abhainn an Lagáin (1) Baile an Iúir (1) Bealach Cláir (1) an nGallbhaile (1) gCeanada (1) Iaráic (1) Liobáin (1) Asarbaiseáin (1) Airméin (1) Bhanglaidéis (1) Tiomóir (1) tSeoirsia (1) Táidsíceastáin (1) Vítneam (1) Úisbéiceastáin (1) Rómáin (1) na hArdaí Beaga (1) Cúil Dabhcha (1) Barcelona (1) Bremen (1) Baile Atha Cliath (1) An Cholgaigh (1) Coláiste Oiliúna Dhún Chéirí, Baile Átha Cliath (1) Cill Seanaigh (1) An Baile Ard (1) Duisburg (1) Cluain na gCeannach (1) Dún Chonchúir (1) an Féar Bán (1) Baile an Dúna (1) Corcach (1) bhFionnradharc (1) Bóthar Bhaile na Lochlannach (1) Chontae Luimnigh (1) mBaile Áth Cliath (1) Nigéir (1) West End (1) Co. Dhoire (1) Des Moines (1) Iowa (1) an Mhuirleog (1) Baile na mBúrcach (1) Ceann Sléibhe (1) Ard an Bhóthair (1) Sliabh an Iolair (1) Seisíoch Mhic Fhearghail (1) An Bhinn Bhorb (1) gCo. Luimnigh (1) Fredericton (1) Contae Antigonish (1) Contae Antigonish Thuaidh (1) Antigonish (1) Brunswick Nua (1) Cape George (1) St John’s (1) Oileán Cheap Bhreatainn (1) Oiléan Cheap Bhreatainn (1) Réicivíc (1) Stócólm (1) Värmland (1) Alster (1) Críoch Lochlann (1) Edsgatan (1) Karlstad (1) Leitir Péic (1) Aill an Phréacháin (1) an Casileán Riabhach (1) Mullach na Sí (1) Co. na hIarmhí (1) an Baile Loiscthe (1) Carrachán (1) Baile na Buaile (1) Tobar Pheadair (1) Imileá an Bhóthair (1) Carraig an tSeascainn (1) an Screabán (1) Sraith na Corcrach (1) na Machaireacha (1) nDún na nGall (1) Ráth Cruachan (1) Tuilsce (1) an Tearmann (1) an Chraobh (1) Chuan an Fhóid Duibh (1) Ceathrú an Chaisil (1) Cuan an Fhóid Duibh (1) dTrileac (1) Heilbhic (1) An Charraig Liath (1) Co. Chill Chainnigh (1) Oakfield (1) mBéal Átha Ragad (1) Doire Loinn (1) Hazebrouck (1) Hellington (1) Kerrera (1) Lanarkshire (1) Dun na nGall (1) Glenmacoffer (1) an tÓban (1) Carnwath (1) Carraig an Choill (1) Bóthar Dhroim Conrach (1) Port Ghlaschú (1) nGleann Cholm Cille (1) an Locháin Bhig (1) an Aill Fhinn (1) Cnoc na hAille (1) Jacobs Well (1) an Ghailís (1) an Túinéis (1) Brisbane (1) Barbadós (1) Na Déise laistigh den Drom (1) Santiago de Compostela (1) Ré na gCiseach (1) Fíoch Rua (1) Fotharta (1) Guntramsdorf (1) Cill Pheadair (1) An Gleann Mór (1) Sráid na Prióireachta (1) Teach Munna (1) Uí Bhairrche (1) Sráid Dhúghlais (1) Siúlán na mBráthar (1) Bóthar na Mara (1) Cnocán Anna (1) Cuan Bhaile Átha Cliath (1) Sráid Bolton (1) Baile Chruaich (1) Seanchill (1) Ros Cam (1) Leitir Calaidh (1) mBóthar Haddington (1) Sráid an Phrionsa (1) Frankfurt (1) Bologna (1) Cearnóg Parnell Thuaidh (1) Ceathrú an Teampaill (1) Baile an Éanaigh (1) Lille (1) Cluain Torc (1) Ard Uachtair (1) an Bhrasaíl (1) 100015 (1) Baile an Logáin (1) an Meall Mór (1) Baile an tSagairt (1) Baile Locha Deacair (1) Cor na Rón (1) An Chúlóg (1) Bóthar na mBráthar (1) Crois an Tornóra (1) Cladach an Daichead Troigh (1) Cill Chiaráin (1) an Aird Mhóir (1) Mám Éan (1) Mhainistir Bhuithe (1) Ros Dúgáin (1) an Leathbhaile (1) an Leic (1) Baile an Doirín (1) an Trian Láir (1) An Pholainn (1) an Ardaidh Bheag (1) an Ailt (1) Camas Uachtair (1) Doire Longáin (1) Doire Mór (1) Cill Chaitiairn (1) Inis Fearn Ard (1) Cathair Choinn (1) Achadh an Bhrúim (1) Leatón (1) Corr Lí Ghoirm (1) Ó Méith Mara (1) Oirialla (1) Mainistir na Coille Móire (1) Cúil Mhín (1) Leòdhas (1) Leaba Shíoda (1) Loch Cairlinn (1) Eaglais San Audeon (1) An Ros (1) Chill Liúcainne (1) Caisleán Cheapach Corcóige (1) Baile Móir (1) An Paideac (1) 2654092 (1) Leic Chaoil (1) Leataoibh Meánach (1) Cuas an Mhadra (1) Cuas Crom (1) Y Drenewydd (1)