Leasuithe córasacha a rinneadh ar an mbuntéacs

Seo a leanas na príomhdhifríochtaí idir buntéacs na sraithe leabhar Beathaisnéis agus téacs na mbeathaisnéisí ar líne.

Ceartúcháin agus faisnéis nua

Rinneadh os cionn 600 de na beathaisnéisí a bhí foilsithe cheana sna himleabhair a nuashonrú i bhfianaise ceartúchán agus faisnéise nua a tháinig chun solais ó scríobhadh na beathaisnéisí sin.

Eagarthóireacht/cóiriú don fhoilsiú ar líne

Rinneadh eagarthóireacht ar na beathaisnéisí ar fad lena bhfoilsiú ar líne. Rinneadh seo le go mbeadh míreanna mar phoncaíocht, litriú agus gramadach de réir a chéile sna beathaisnéisí trí chéile. Seo a leanas cúpla sampla:

  • Cuireadh c. (=circa) i gcló iodálach le lánstad ach gan aon spás ina dhiaidh, mar shampla: c.1964.
  • Nuair is mian tréimhse deich mbliana ar leith a chur in iúl is mar seo thíos a scríobhtar an giorrúchán: na 1920idí agus na 1860idí.
  • Is mar seo a scríobhtar dátaí ar leith: Rugadh í ar 2 Nollaig 1945.

Innéacs agus ceannteidil na mbeathaisnéisí

Léirítear cuid de na hainmneacha atá san innéacs agus sna ceannteidil sa tsraith leabhar Beathaisnéisí ar bhealach difriúil ar an suíomh Idirlín.

  • Príomhainm agus ainmneacha eile: I gcás daoine a luaitear níos mó ná ainm amháin leo, tugtar príomhainm an duine mar theideal sna himleabhair chlóite agus tugtar na leaganacha eile den ainm idir lúibíní, mar shampla ainmneacha pinn, leaganacha Béarla den ainm, etc. Ar an suíomh Idirlín, áfach, is é príomhainm an duine a léirítear i liosta aibítreach na mbeathaisnéisí agus sa cheannteideal, agus tugtar an t-ainm nó na hainmneacha eile sa bhosca eolais atá taobh le gach beathaisnéis ar dheis. Mar shampla, in imleabhar a cúig de Beathaisnéis, tá BARRACHOILL, Roibeárd [Berryhill] mar theideal agus tá BARRACHOILL, Roibeárd san Innéacs. Ar an suíomh Idirlín, tugtar BARRACHOILL, Roibeárd mar theideal agus luaitear an leagan Béarla, Robert Berryhill mar ‘ainm eile’ sa bhosca eolais. Tá gach ‘ainm eile’ ceangailte le príomhainm ar bhealach a threoróidh tú chuig an mbeathaisnéis cheart, fiú má dhéanann tú ‘ainm eile’ duine a chuardach.
  • Sloinnte na mban: Is iad leaganacha na bhfear de shloinnte na mban a fhaightear sna himleabhair chlóite ar mhaithe leis an liostú aibítreach san innéacs. Athraíodh na sloinnte ar an suíomh Idirlín go dtí pé leagan a d’úsáid na mná féin. Mar shampla tá ‘Ó CONAILL, Eibhlín Dubh [Ní Chonaill]’ mar theideal in imleabhar a sé de Beathaisnéis ach tá ‘NÍ CHONAILL, Eibhlín Dubh’ mar theideal ar an suíomh Idirlín. Tá leagan fireannach de shloinne mná ceangailte leis an bpríomhainm ar bhealach a threoróidh tú chuig an mbeathaisnéis cheart, fiú má dhéanann tú leagan fireannach de shloinne mná a chuardach.

Crostagairtí chuig beathaí eile

Sa tsraith Beathaisnéis úsáidtear na noda [B1], [B2], [B3] etc. tar éis ainmneacha daoine le cur in iúl go bhfuil beatha an duine áirithe sin in imleabhar eile. Úsáidtear an nod [q.v.] le cur in iúl go bhfuil beatha an duine áirithe sin san imleabhar céanna. Scriosadh na noda sin ar an suíomh Idirlín mar gur féidir cliceáil ar ainm duine chun dul díreach chuig an mbeathaisnéis chuí agus tá ‘Naisc anall’ ar dheis ó bheathaisnéisí áirithe. Naisc is ea iad sin chuig beathaisnéis nó beathaisnéisí eile ina bhfuil crostagairtí don cheann atá á léamh agat. Sa chás go bhfuil gaol idir tuismitheoir agus páiste i mbunachar Ainm.ie taispeántar nasc eatarthu sa bhosca eolais ‘Gaolta teaghlaigh’ ar thaobh an leathanaigh.

Logainmneacha sa téacs

  • Litríodh ainmneacha na gcontaetha, na gcathracha agus na mbailte de réir litriú oifigiúil www.logainm.ie.
  • Rinneadh eagarthóireacht ar leagan amach na logainmneacha le go mbeidís de réir a chéile sna beathaisnéisí trí chéile. Mar shampla scríobhadh an focal iomlán ‘Íochtarach’ in áit an ghiorrúcháin ‘Íocht.’; cuireadh ‘Contae’ in ionad ‘Co.’ (‘Coiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath’ in áit ‘Coiste Gairmoideachais Cho. Bhaile Átha Cliath’).