Leasuithe córasacha a rinneadh ar an mbuntéacs

Rinneadh eagarthóireacht ar na beathaisnéisí ar fad lena bhfoilsiú ar líne. Rinneadh seo le go mbeadh míreanna mar phoncaíocht, litriú agus gramadach de réir a chéile sna beathaisnéisí trí chéile. Seo a leanas na príomhdhifríochtaí eile idir buntéacs na sraithe leabhar Beathaisnéis agus téacs na mbeathaisnéisí ar líne.

Ceartúcháin agus faisnéis nua

Rinneadh thart ar 600 de na beathaisnéisí a bhí foilsithe cheana sna himleabhair a nuashonrú i bhfianaise ceartúchán agus faisnéise nua a tháinig chun solais ó scríobhadh na beathaisnéisí sin.

Innéacs agus ceannteidil na mbeathaisnéisí

Léirítear cuid de na hainmneacha atá san innéacs agus sna ceannteidil sa tsraith leabhar Beathaisnéisí ar bhealach difriúil ar an suíomh gréasáin.

  • Príomhainm agus ainmneacha eile: I gcás daoine a luaitear níos mó ná ainm amháin leo, tugtar príomhainm an duine mar theideal sna himleabhair chlóite agus tugtar na leaganacha eile den ainm idir lúibíní, mar shampla ainmneacha pinn, leaganacha Béarla den ainm etc. Ar an suíomh gréasáin, áfach, is é príomhainm an duine a léirítear i liosta aibítreach na mbeathaisnéisí agus sa cheannteideal, agus tugtar an t-ainm nó na hainmneacha eile sa bhosca eolais atá taobh le gach beathaisnéis ar dheis. Mar shampla, in imleabhar a cúig de Beathaisnéis, tá ‘BARRACHOILL, Roibeárd [Berryhill]’ mar theideal agus tá ‘BARRACHOILL, Roibeárd’ san innéacs. Ar an suíomh gréasáin, tugtar ‘BARRACHOILL, Roibeárd’ mar theideal agus luaitear an leagan Béarla, ‘Robert Berryhill’ mar ‘ainm eile’ sa bhosca eolais. Tá gach ‘ainm eile’ ceangailte le príomhainm ar bhealach a threoróidh tú chuig an mbeathaisnéis cheart, fiú má dhéanann tú ‘ainm eile’ duine a chuardach.
  • Sloinnte na mban: Is iad leaganacha na bhfear de shloinnte na mban a fhaightear sna himleabhair chlóite ar mhaithe leis an liostú aibítreach san innéacs. Athraíodh na sloinnte ar an suíomh gréasáin go dtí pé leagan a d’úsáid na mná féin. Mar shampla tá ‘Ó CONAILL, Eibhlín Dubh [Ní Chonaill]’ mar theideal in imleabhar a sé de Beathaisnéis ach tá ‘NÍ CHONAILL, Eibhlín Dubh’ mar theideal ar an suíomh gréasáin. Tá leagan fireannach de shloinne mná ceangailte leis an bpríomhainm ar bhealach a threoróidh tú chuig an mbeathaisnéis cheart, fiú má dhéanann tú leagan fireannach de shloinne mná a chuardach.

Crostagairtí chuig beathaí eile

Sa tsraith Beathaisnéis úsáidtear na noda [B1], [B2], [B3] etc. tar éis ainmneacha daoine le cur in iúl go bhfuil beatha an duine áirithe sin in imleabhar eile. Úsáidtear an nod [q.v.] le cur in iúl go bhfuil beatha an duine áirithe sin san imleabhar céanna. Scriosadh na noda sin ar an suíomh gréasáin mar gur féidir cliceáil ar ainm duine chun dul díreach chuig an mbeathaisnéis chuí agus tá ‘Naisc anall’ ar dheis ó bheathaisnéisí áirithe. Naisc is ea iad sin chuig beathaisnéis nó beathaisnéisí eile ina bhfuil crostagairtí don cheann atá á léamh agat. Sa chás go bhfuil gaol idir tuismitheoir agus páiste i mbunachar Ainm taispeántar nasc eatarthu sa bhosca eolais ‘Gaolta teaghlaigh’ ar thaobh an leathanaigh.

Logainmneacha sa téacs

  • Litríodh ainmneacha na gcontaetha, na gcathracha agus na mbailte de réir litriú oifigiúil www.logainm.ie.
  • Rinneadh eagarthóireacht ar leagan amach na logainmneacha le go mbeidís de réir a chéile sna beathaisnéisí trí chéile. Mar shampla scríobhadh an focal iomlán ‘Íochtarach’ in áit an ghiorrúcháin ‘Íocht.’; cuireadh ‘Contae’ in ionad ‘Co.’ (‘Coiste Gairmoideachais Chontae Bhaile Átha Cliath’ in áit ‘Coiste Gairmoideachais Cho. Bhaile Átha Cliath’).

Nóta maidir leis na leabharliostaí: Cuireadh leabharliostaí ag bun na mbeathaisnéisí nuascríofa. Liostaítear na saothair thagartha (iad sin atá luaite san alt) a bhaineann leis an mbeatha atá faoi chaibidil ach ní luaitear na saothair (idir shaothair ficsin agus shaothair thaighde) a scríobh an duine féin.

Nóta maidir leis na grianghraif atá foilsithe ar an suíomh: Tá Gaois buíoch de gach duine a chuir grianghraif chugainn agus a thug cead a bhfoilsithe dúinn.